Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
              01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot
              20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista
              99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu useasta tekijästä: toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastyytyväisyydestä sekä työtyytyväisyydestä.

Toiminnallinen tehokkuus

Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:

Tunnusluku2015
toteutuma
2016
ennakoitu
2017
arvio
    
Kiinteistöpalvelut   
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, %1)-1,0-0,5-1,5
Siivouspalvelut   
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, %2)0,3-1,0-1,5
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, %3)434545
Tekniset palvelut   
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, %717576
Energiapalvelut   
Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L38,637,536,1
Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S16,515,915,9
Veden ominaiskulutus, l/rm3/L79,779,078,0
Ympäristötavoitteet   
Sekajätteen määrä, %433835
Lämmöntuotannon CO2 -ominaispäästö kg/ MWh213212205
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, %   
— lämmöntuotanto yhteensä37,033,036,5
— lämpö, osto40,535,039,0
— lämpö, oma tuotanto11,317,015,0
— sähkö47,540,045,0

1) Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen

2) Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen

3) Rakennuslaitos on ulkoistanut kaikki ne siivouskohteet, joiden ulkoistamiseen on saatu lupa joukko-osastoilta.

Tuotokset ja laadunhallinta
Tunnusluku2015
toteutuma
2016
ennakoitu
2017
arvio
    
Kiinteistöpalvelut   
Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto2,52,52,5
Huoneistoala (milj. htm2), muut0,20,150,15
Siivouspalvelut   
Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto1,21,21,1
Siivousala (milj. sm2), muut0,10,10,1
Tekniset palvelut   
Vuosikorjausprojektit (kpl)1 1501 0501 100
Erillistilausprojektit (kpl)798400500
Pieninvestointiprojektit (kpl)168200200
Energiapalvelut   
Toimitettu lämpö (MWh)1)282 943330 000310 000
Toimitettu sähkö (MWh)255 598246 000245 000
Toimitettu vesi (1 000 m3)877930850
Rakennuttamispalvelut   
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl)202525
Valmistuneet hankkeet (kpl)202525
Asiakastyytyväisyys (1—5)3,923,93,9

1) Vuoden 2015 arvo on todellinen toimitetun lämmön määrä. Vuoden 2015 toimitetun lämmön arvio oli 340 000 MWh. Vuoden 2017 ilmoitettu lämmönkulutusarvio on rakennusten sijaintipaikkakunnalle sääkorjattujen kulutusten summa.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Parannetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.

Tunnusluku2015
toteutuma
2016
ennakoitu
2017
tavoite
    
Työtyytyväisyys (1—5)3,63,63,6
— naiset3,73,63,6
— miehet3,53,63,6

Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttotulot164 169157 253149 404
Bruttomenot164 160157 245149 396
Nettotulot988

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot164 169157 253149 404
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset164 160157 245149 396
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)988
Kustannusvastaavuus, %100100100

2017 talousarvio8 000
2016 talousarvio8 000
2015 tilinpäätös8 731

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.