Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2016

III tilläggsbudgetproposition för 2016PDF-versio

  euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 608 450 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 295 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg 270 000 000
02. Samfundsskatt, tillägg 195 000 000
04. Skatt på arv och gåva, avdrag -170 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 155 700 000
01. Mervärdesskatt, tillägg 141 000 000
03. Apoteksavgifter, tillägg 14 700 000
08. Punktskatter 21 000 000
01. Punktskatt på tobak, tillägg 21 000 000
10. Övriga skatter 139 000 000
03. Bilskatt, tillägg 60 000 000
05. Överlåtelseskatt, tillägg 104 000 000
07. Fordonsskatt, avdrag -25 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur -2 250 000
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg 150 000
11. Förvaltningsavgifterna till Verket för finansiell stabilitet, avdrag -2 400 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR -7 471 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde -5 300 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, avdrag -5 300 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde -5 000 000
10. Domstolarnas inkomster, avdrag -7 500 000
20. Utsökningsavgifter, tillägg 2 500 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 1 280 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg 1 280 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 65 000 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling, tillägg 65 000 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 5 549 000
10. Trafikverkets inkomster, tillägg 5 549 000
39. Övriga inkomster av blandad natur -69 000 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, avdrag -69 000 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST -811 186 000
01. Ränteinkomster -21 186 000
05. Räntor på övriga lån, avdrag -7 886 000
07. Räntor på depositioner, avdrag -2 200 000
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter, avdrag -11 100 000
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier -758 000 000
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier, avdrag -758 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst -32 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst, avdrag -32 000 000
15. LÅN 316 679 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 316 679 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg 316 679 000
Inkomstposternas totalbelopp 106 472 000
  euro
ANSLAG
23. STATSRÅDETS KANSLI 40 000
90. Övriga utgifter 40 000
21. Ordnar (förslagsanslag), tillägg 40 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -2 545 000
01. Utrikesförvaltningen -545 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -545 000
10. Krishantering 0
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år) 0
30. Internationellt utvecklingssamarbete -2 000 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), avdrag -2 000 000
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 500 000
01. Ministeriet och förvaltningen 1 690 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -6 000
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 250 000
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag -60 000
50. Understöd (fast anslag), tillägg 6 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag), tillägg 1 500 000
10. Domstolar och rättshjälp -125 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), avdrag -100 000
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -25 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) 0
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning -45 000
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -45 000
30. Åklagarna -20 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -20 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 136 130 000
01. Förvaltning 39 934 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -76 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 40 000 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år), tillägg 10 000
10. Polisväsendet -8 840 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -10 000
02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 170 000
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag), avdrag -9 000 000
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år) 0
20. Gränsbevakningsväsendet -4 964 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år), avdrag -4 964 000
40. Invandring 110 000 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg 110 000 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 26 000
10. Militärt försvar 0
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år) 0
30. Militär krishantering 26 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år) 0
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag), tillägg 26 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -8 976 000
01. Förvaltning 900 000
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år), tillägg 900 000
10. Beskattningen och Tullen 3 950 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 950 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag) 0
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag), tillägg 2 000 000
20. Tjänster för statssamfundet 400 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 400 000
10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år), avdrag -5 000 000
11. Tryggande av verksamheten vid Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år) 2 000 000
88. Senatfastigheter 0
50. Pensioner och ersättningar -11 100 000
95. Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag), avdrag -11 100 000
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen 4 500 000
12. Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år), tillägg 4 500 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen -4 150 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag -10 400 000
21. Inrättandet av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år), tillägg 10 000 000
22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år), avdrag -3 750 000
80. Överföringar till landskapet Åland -3 026 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag -2 136 000
33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag -890 000
90. Stöd till kommunerna 0
31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag) 0
34. Finansiering av lokala försök i kommunerna (reservationsanslag 3 år) 0
92. EU och internationella organisationer -450 000
03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år), avdrag -500 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år) 0
95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag), tillägg 50 000
29. UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -1 297 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet 714 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 714 000
10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet 0
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag) 0
40. Högskoleundervisning och forskning -2 227 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år) 0
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag), avdrag -2 227 000
80. Konst och kultur 216 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg 96 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år), tillägg 120 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 300 000
10. Utveckling av landsbygden 1 000 000
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år) 35 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag), avdrag -34 000 000
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 2 300 000
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 400 000
46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år), tillägg 900 000
64. Forststyrelsen 2016 0
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 17 650 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 17 500 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 17 500 000
10. Trafiknätet 0
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) 0
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation 150 000
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 150 000
43. Utvecklande av verksamhetsmiljön för elektroniska tjänster (reservationsanslag 2 år) 0
50. Forskning 0
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -64 786 000
01. Förvaltning 725 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 225 000
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år) 0
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 3 000 000
41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag), avdrag -2 500 000
20. Närings- och innovationspolitik 5 000 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg 5 000 000
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år) 0
47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag) 0
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 628 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 628 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik -20 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), avdrag -20 000 000
60. Energipolitik -21 139 000
40. Energistöd (förslagsanslag), avdrag -16 000 000
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag), avdrag -18 139 000
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag -15 000 000
87. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 28 000 000
70. Integration -30 000 000
30. Statens ersättningar till kommunerna (förslagsanslag), avdrag -30 000 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -5 570 000
01. Förvaltning 150 000
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg 150 000
25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 0
03. Forskning och utveckling 180 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg 180 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa -600 000
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), tillägg 31 600 000
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), avdrag -32 200 000
40. Pensioner 1 700 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg 1 700 000
50. Stöd till veteranerna -7 000 000
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag), avdrag -7 000 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 0
10. Miljö- och naturvård 0
20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 2 år) 0
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år) 0
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år) 0
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 31 000 000
01. Ränta på statsskulden 31 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), tillägg 31 000 000
Anslagens totalbelopp 106 472 000