Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2016
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2016

II tilläggsbudgetproposition för 2016PDF-versio

 euro
ANSLAG
22. REPUBLIKENS PRESIDENT-19 000
02. Republikens presidents kansli-19 000
01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år), avdrag-19 000
23. STATSRÅDETS KANSLI2 998 000
01. Förvaltning1 927 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), avdrag-73 000
23. Digitalt främjande av försöksverksamhet (reservationsanslag 3 år)2 000 000
10. Ägarstyrningen0
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)0
30. Justitiekanslersämbetet-29 000
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-29 000
90. Övriga utgifter1 100 000
21. Ordnar (förslagsanslag), tillägg100 000
26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år), tillägg1 000 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 482 000
01. Utrikesförvaltningen-964 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-964 000
10. Krishantering7 446 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år), tillägg7 446 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete0
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)0
89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)0
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-2 284 000
01. Ministeriet och förvaltningen-4 745 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-174 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år), avdrag-49 000
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-40 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg2 000 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), avdrag-6 500 000
50. Understöd (fast anslag), tillägg18 000
10. Domstolar och rättshjälp3 767 000
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-49 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-67 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), avdrag-1 526 000
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 109 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg4 300 000
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning-777 000
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-777 000
30. Åklagarna-282 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-282 000
40. Verkställighet av straff-250 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-250 000
50. Valutgifter3 000
20. Valutgifter (förslagsanslag), tillägg3 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE146 636 000
01. Förvaltning11 847 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-134 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg11 981 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)0
10. Polisväsendet-975 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-895 000
02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-80 000
20. Gränsbevakningsväsendet1 117 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 117 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna-426 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-61 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-365 000
40. Invandring135 073 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg4 631 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg130 442 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-1 724 000
01. Försvarspolitik och förvaltning-102 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-102 000
10. Militärt försvar-826 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-17 708 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg16 882 000
30. Militär krishantering-796 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), avdrag-796 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE60 536 000
01. Förvaltning-1 074 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-264 000
21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag-810 000
10. Beskattningen och Tullen36 583 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg36 881 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-298 000
20. Tjänster för statssamfundet-37 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-37 000
88. Senatfastigheter0
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen-418 000
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-367 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-26 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-25 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning-316 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-339 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg23 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen-17 050 000
01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år), tillägg800 000
03. Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen (reservationsanslag 3 år)0
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag-7 000 000
22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år), avdrag-10 850 000
80. Överföringar till landskapet Åland-4 400 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg1 000 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag-5 400 000
90. Stöd till kommunerna44 848 000
20. Statens och kommunernas gemensamma informationssystemprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg4 000 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg40 848 000
92. EU och internationella organisationer2 400 000
95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag), tillägg2 400 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-680 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet-398 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-186 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-182 000
03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år), avdrag-7 000
04. Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering (reservationsanslag 2 år), avdrag-23 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)0
10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet-738 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), avdrag-734 000
02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-4 000
20. Yrkesutbildning-118 000
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år), avdrag-118 000
40. Högskoleundervisning och forskning-156 000
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-50 000
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-86 000
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år), tillägg11 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-25 000
22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år)0
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag), avdrag-6 000
70. Studiestöd-6 000
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år), avdrag-6 000
80. Konst och kultur736 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år), avdrag-23 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), avdrag-13 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg981 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år), avdrag-26 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år), avdrag-31 000
20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år), avdrag-163 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag), tillägg11 000
90. Idrottsverksamhet0
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag)0
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE7 778 000
01. Förvaltning och forskning-699 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-192 000
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-507 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 3 år)0
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi604 000
02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-285 000
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg889 000
40. Naturresursekonomi8 444 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), tillägg8 444 000
70. Lantmäteri och datalager-571 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-571 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE22 970 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter-112 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-112 000
10. Trafiknätet9 243 000
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-512 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg4 699 000
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000
79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg3 056 000
20. Myndighetstjänster för trafiken-163 000
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-163 000
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation14 231 000
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-65 000
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år), tillägg14 296 000
50. Forskning-229 000
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-229 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE178 320 000
01. Förvaltning150 676 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-86 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-190 000
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år), tillägg1 700 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)0
40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år), avdrag-200 000
41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag), tillägg972 000
42. Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer (reservationsanslag 3 år)0
88. Höjande av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s eget kapital (förslagsanslag), tillägg4 480 000
89. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)144 000 000
20. Närings- och innovationspolitik589 000
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-225 000
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år), avdrag-296 000
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag), tillägg1 110 000
89. Kapitalinvestering i Tekes Kapitalinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)0
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik12 092 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-1 008 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), tillägg13 100 000
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet77 000
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-89 000
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-134 000
95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag), tillägg300 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik40 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), tillägg40 000 000
60. Energipolitik-25 036 000
01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-36 000
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag-25 000 000
70. Integration-78 000
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år), avdrag-78 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE89 944 000
01. Förvaltning-121 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-244 000
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg93 000
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg167 000
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), avdrag-137 000
02. Tillsyn-295 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-32 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg12 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år), avdrag-26 000
07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), avdrag-249 000
03. Forskning och utveckling5 697 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), avdrag-248 000
31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år), tillägg6 000 000
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år), avdrag-55 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster27 821 000
51. Barnbidrag (förslagsanslag), tillägg1 610 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag), tillägg26 210 000
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år), tillägg1 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa61 000 000
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), tillägg61 000 000
30. Sjukförsäkring442 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), tillägg442 000
40. Pensioner-4 600 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag), avdrag-4 600 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård0
52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)0
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE363 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader-382 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-183 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-199 000
10. Miljö- och naturvård520 000
20. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag), tillägg520 000
21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)0
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)0
20. Samhällen, byggande och boende225 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år), avdrag-25 000
02. Digitalisering av den byggda miljön och byggandet (reservationsanslag 3 år)250 000
60. Överföring till statens bostadsfond0
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN-56 000 000
01. Ränta på statsskulden-56 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), avdrag-56 000 000
Anslagens totalbelopp 455 320 000