Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2016 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
       01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
       04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
       08. Valmisteverot
            01. Tupakkavero
            04. Alkoholijuomavero
            05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero
            07. Energiaverot
            08. Eräiden juomapakkausten valmistevero
       10. Muut verot
       19. Muut veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

08. ValmisteverotPDF-versio

01. Tupakkavero

Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 33,50 euroa 1 000 kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna, kuitenkin vähintään 177,00 euroa 1 000 kappaletta kohti. Sikareista ja pikkusikareista vero on 30 % vähittäismyyntihinnasta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 24,50 euroa kilolta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa 23,50 euroa kilolta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 107,50 euroa kilolta. Savukepaperista ja muista tupakkaa sisältävistä tuotteista kannetaan lisäksi valmisteveroa, joka on 60 % vähittäismyyntihinnasta.

Tupakkaveroa on korotettu vuosina 2009, 2010, 2012, 2014 ja 2015. Veronkorotusten ja muiden tupakan kulutusta vähentävien toimenpiteiden seurauksena savukkeiden veropohja on supistunut noin 10 % vuodesta 2008.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen tupakkaverolain muuttamisesta. Esityksen mukaisen veronkorotuksen seurauksena tupakkaveron tuoton arvioidaan kasvavan vuositasolla 68 milj. euroa.

Tupakkaveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

 2014
tilinpäätös
2015
talousarvio
2016
esitys
    
Savukkeet694766846
Muut tupakkatuotteet9197107
Yhteensä785863953

Tupakkaveroon ei kohdistu verotukia.


2016 talousarvio953 000 000
2015 talousarvio863 000 000
2014 tilinpäätös785 291 870

04. Alkoholijuomavero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 366 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994). Veron määrä on väkevien alkoholijuomien osalta 45,55 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Välituotteiden vero (21 tilavuusprosenttia) on vastaavasti 31,90 euroa ja viinien vero (11 tilavuusprosenttia) 30,82 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Oluen vero litrassa sataprosenttista alkoholia on 32,05 euroa.

Alkoholiveroa on korotettu vuonna 2008, kahdesti vuonna 2009, vuonna 2012 ja vuonna 2014.

Alkoholijuomien kulutusarviot perustuvat valtiovarainministeriön yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laatimiin ennusteisiin alkoholin kulutuksesta.

Alkoholin verollisen kulutuksen arvioitu kehitys

 2014
tilinpäätös
2015
ennuste
2016
ennuste
    
Alkoholin verollisen kulutuksen muutos, %0-2-1

Alkoholijuomaveron verokertymän kehitys (milj. euroa)

 2014
tilinpäätös
2015
talousarvio
2016
esitys
    
Etyylialkoholi430417411
Olut610613606
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut tuotteet sekä välituotteet354354349
Yhteensä1 3941 3841 366

Alkoholijuomaveron verotuottoa pienentää pienpanimoiden verohuojennus. Verotuen määrä on noin 7 milj. euroa vuonna 2016.


2016 talousarvio1 366 000 000
2015 I lisätalousarvio-400 000
2015 talousarvio1 384 000 000
2014 tilinpäätös1 393 980 835

05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero

Momentille arvioidaan kertyvän 260 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta (1127/2010). Veron määrä on makeisilla ja jäätelöllä 95 senttiä kilogrammaa kohti ja virvoitusjuomilla 11 tai 22 senttiä litralta valmista juomaa. Veroa kannetaan makeisista, makeisten kaltaisista valmisteista, suklaasta, kaakaota sisältävistä tuotteista, jäätelöstä, mehujäästä ja alkoholittomista tai vain vähän alkoholia sisältävistä juomista. Makeisten ja jäätelön osalta vero tuli voimaan vuoden 2011 alusta alkaen. Samassa yhteydessä virvoitusjuomien veroa korotettiin. Makeisten ja jäätelön veroa korotettiin vuonna 2012 ja virvoitusjuomien veroa vuosina 2012 sekä 2014.

Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveron verokertymän kehitys (milj. euroa)

 2014
tilinpäätös
2015
talousarvio
2016
esitys
    
Makeiset777776
Jäätelö343435
Virvoitusjuomat146153149
Yhteensä257264260

Verotukena momentin kertymää pienentää kliinisten ravintovalmisteiden, äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden, lastenruokien, laihdutusvalmisteiden ja ravintolisien vapautus verosta. Verotuen määrän arvioidaan olevan verotuottojen kannalta vähäinen.


2016 talousarvio260 000 000
2015 talousarvio264 000 000
2014 tilinpäätös256 794 269

07. Energiaverot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 555 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään laajasti työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta. Sen laadinnassa käytetään valtiovarainministeriön ja eri tutkimuslaitosten suhdanne-ennusteita sekä koko kansantalouden tasolla että toimialatasolla.

Energiaverojen veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys (%)

 2014
tilinpäätös
2015
ennuste
2016
ennuste
    
Moottoribensiinin kulutus-2½-1-2
Dieselöljyn kulutus-1,221
Sähkön kulutus2,622

Energiaveroja on korotettu viime vuosina merkittävästi. Vuoden 2015 alusta korotettiin sähköveroluokan I, liikennepolttoaineiden sekä lämmitys-, työkone- ja voimalaitospolttoaineiden veroja. Kaivostoiminnan sähköverotasoksi määritettiin sähköveroluokan I mukainen taso aiemman alennetun sähköveroluokka II sijaan. Lisäksi piensähköntuotannon rajoihin tehtiin muutoksia ja turpeen veroa alennettiin. Turpeen vero alenee edelleen vuoden 2016 alusta alkaen ja nestekaasulle asetetaan muiden lämmityspolttoaineiden tapaan vero.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä lämmitykseen käytettävien sekä voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veroa korotetaan sekä kaivostoiminnan sähköveroa alennetaan vuonna 2017. Lämmityksessä ja työkoneissa käytettävien polttoaineiden veron korotuksen arvioidaan kasvattavan valtion verotuloja vuositasolla nettomääräisesti noin 75 milj. eurolla.

 Verotaso vuonna 2015
(sis. huoltovarmuusmaksun)
Verotaso 1.1.2016 alkaen
   
Moottoribensiini, snt/l68,1368,13
Dieselöljy, snt/l50,6150,61
Kevyt polttoöljy, snt/l18,74XX
Raskas polttoöljy, snt/kg22,12XX
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh2,2532,253
Sähkö II (teollisuus), snt/kWh0,7030,703
Kivihiili, €/t154,42XX
Maakaasu, €/MWh15,444XX
Nestekaasu, snt/kg0XX
Polttoturve, €/MWh3,401,90

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

 2014
tilinpäätös
2015
talousarvio
2016
esitys
    
Moottoribensiini1)1 2981 3001 280
Diesel1)1 2461 3001 355
Sähkö9771 1601 190
Muut592659730
Yhteensä4 1134 4194 555

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaveromomentille kohdistuu 11 verotukea, joiden kokonaismääräksi arvioidaan n. 2,1 mrd. euroa vuonna 2016. Alla olevassa taulukossa esitettyjen merkittävimpien energiaverotukien lisäksi muita momentille kohdistuvia verotukia ovat liikenteessä käytetyn sähkön ja maakaasun normia alemmat verokannat, konesalien sähkön alempi verokanta sekä puupohjaisten polttoaineiden, nestekaasun, biokaasun ja raideliikenteen sähkön verottomuudet.

Merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

 201420152016
    
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1)724734743
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta516504480
Turpeen alempi verokanta2)74105126
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta448563591
CHP-laitosten puolitettu CO2-vero7186103
Muut374434

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan maa- ja puutarhatalouden energiaverotuki, jonka määrä on noin 34 milj. euroa, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruus on noin 221 milj. euroa vuonna 2016. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.


2016 talousarvio4 555 000 000
2015 II lisätalousarvio-160 000 000
2015 I lisätalousarvio-2 000 000
2015 talousarvio4 581 000 000
2014 tilinpäätös4 112 704 123

08. Eräiden juomapakkausten valmistevero

Momentille arvioidaan kertyvän 15 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004). Alkoholijuomien, virvoitusjuomien, vesien ja eräiden muiden sellaisenaan juotavien juomien eri materiaalista valmistetut juomapakkaukset, lukuun ottamatta nestepakkauskartongista valmistettuja pakkauksia, ovat veronalaisia. Verosta vapaita puolestaan ovat juomapakkaukset, jotka ovat uudelleenkäytettäviä ja kuuluvat panttiin perustuvaan palautusjärjestelmään. Kertakäyttöisten, hyväksyttyyn palautusjärjestelmään kuulumattomien juomapakkausten vero on 51 senttiä litralta. Veronalaisten pakkausten määrän oletetaan säilyvän vuonna 2016 likimain vuoden 2015 tasolla.


2016 talousarvio15 000 000
2015 talousarvio15 000 000
2014 tilinpäätös14 037 332