Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Aikuiskoulutus
       70. Opintotuki
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2016

70. OpintotukiPDF-versio

Selvitysosa:Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen erääntyneet korot voidaan maksaa korkoavustuksena valtion varoista ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Opintolainan saaneella on oikeus opintolainavähennykseen verotuksessa. Opintolainahyvitykseen on oikeus opintolainaa saaneella henkilöllä, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan ensimmäistä korkeakoulututkintoa varten 1 päivänä elokuuta 2014 tai sen jälkeen.

Opintotukitoiminnan tavoitteena on opiskeluaikaisen toimeentulon turvaaminen ja opintotuen mitoittaminen siten, että tuetaan omaehtoiseen koulutukseen hakeutumista ja päätoimista opiskelua. Opintotukea kehitetään koulutuspoliittisten tavoitteiden pohjalta. Tavoitteena on riittävä ja kannustava opintotuki, jolla edistetään suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä.

Koulumatkatuen tarkoituksena on korvata lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden kohtuulliset päivittäiset koulumatkakustannukset. Tukea myönnetään, kun opiskelijan yhdensuuntainen koulumatka on vähintään kymmenen kilometriä ja koulumatkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Opiskelijan omavastuuosuus on 43 euroa kuukaudessa. Koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

Opintotuen toimeenpanotehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos. Korkeakoulujen opintotukilautakunnat voivat myöntää opintotuen oman korkeakoulunsa opiskelijoille Kansaneläkelaitoksen kanssa solmitun sopimuksen perusteella. Kansaneläkelaitos maksaa korvauksen sopimuksen perusteella korkeakouluissa hoidettavista tehtävistä. Myös muilla oppilaitoksilla on opintotukiasioiden hoitamiseen liittyviä tehtäviä. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa opintotukitoiminnan yleisestä johtamisesta, ohjauksesta ja kehittämisestä.

Opintotukimäärärahat ja opintotuen saajat

  2012 2014 2016
arvio
       
Opintotukimenot (milj. euroa)      
Opintoraha      
— korkea-aste 343,3 345,2 396,9
— toinen aste 131,5 137,1 151,8
Asumislisä 259,7 266 283
Koulumatkatuki 47,9 51,2 53,3
Ateriatuki 27,8 30,2 31,4
Opintotuen saajat      
Opintoraha      
— korkea-aste 185 900 184 034 188 000
— toinen aste 137 271 135 347 144 000
Asumislisä      
— korkea-aste 151 500 151 248 153 000
— toinen aste 65 984 66 618 69 000
Koulumatkatuki 68 399 67 604 69 000
Valtiontakauksen saajat      
Korkea-aste 183 251 181 272 185 000
Toinen aste 41 733 44 297 45 000

Valtion takaamien opintolainojen lainakanta oli vuoden 2014 lopussa 1 773,9 milj. euroa, josta ns. vanhojen opintolainojen osuus oli 0,77 milj. euroa. Opintolainaa oli vuoden 2014 lopussa 362 182 henkilöllä. Keskimääräinen opintolainan määrä oli ammatillisen perustutkinnon suorittaneella 4 500 euroa, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella 7 000 euroa ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella 9 000 euroa.

Määrärahan mitoitusperusteet

Keskimääräinen opintotuki 2012 2014 2016
arvio
       
Opintoraha, €/kk      
— korkea-aste 287 290 312
— toinen aste 151 160 163
Asumislisä, €/kk 192 193 193
Koulumatkatuki, €/kk 161 171 174

Vuonna 2016 määrärahan mitoituksessa säännönmukaisesti opintorahaa saavien määräksi arvioidaan 244 600, joista korkeakouluopiskelijoita 141 200 ja muita opiskelijoita 103 400. Asumislisän saajamääräksi arvioidaan 162 700. Koulumatkatuen säännönmukaisen saajamäärän arvioidaan olevan 35 400 opiskelijaa.

Opintorahan perusmäärä eri koulutusasteilla 1.8.2016 lukien (euroa/kk)

   
Korkeakouluopiskelijat  
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat 55,96
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet 124,12
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat 147,52
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet 303,19
Muissa oppilaitoksissa opiskelevat  
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat 38,66
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet 81,39
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat 101,74
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet 250,28

Opintorahan määrä korkea-asteella opiskelijalla, joka on ottanut ensimmäisen opiskelupaikan vastaan korkeakoulussa 1.8.2014 tai sen jälkeen (euroa/kk)

  1.8.2016
   
Korkeakouluopiskelijat  
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat 62,06
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet 137,35
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat 163,80
— muualla asuvat 18 vuotta täyttäneet 336,76

Opintotuen asumislisän määrä on 80 prosenttia määritellystä asumismenosta. Asumislisää myönnettäessä asumismenoja ei oteta huomioon 252 euron ylittävältä osalta. Ulkomailla opiskelevan asumislisän määrä on enintään 210 euroa kuukaudessa.

Hallitus antaa talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta 1.8.2016 lukien. Itsenäisesti asuvien 18—19-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden opintorahaan vähentävästi vaikuttavia vanhempien tulorajoja ehdotetaan korotettavaksi 13 prosentilla sekä luovuttavaksi opintorahan indeksisidonnaisuudesta. Valmistellaan opintotukijärjestelmän uudistamista hallitusohjelman mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädettäviä laskennallisten kustannusten perusteita voidaan tarkistaa kustannuskehityksen perusteella 1.1.2016 lukien.

Opintotukijärjestelmän uudistamista valmistellaan siten, että uudistus astuu voimaan syksyllä 2016.

Opintotuen saajamäärän ja käyttöasteen arvioitu kehitys

  2012 2014 2016
arvio
       
Lukio 28 950 (26 %) 27 367 (25 %) 25 800 (25 %)
Ammatillinen koulutus 107 670 (66 %) 107 315 (65 %) 110 500 (68 %)
Ammattikorkeakoulu 90 474 (69 %) 88 867 (70 %) 90 500 (72 %)
Yliopisto 89 536 (63 %) 87 571 (62 %) 90 500 (64 %)

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 639 000 euroa.

Selvitysosa:Opintotuen muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opintotukiasioissa. Vuonna 2016 arvioidaan valituksia tulevan vireille noin 3 000. Valitusten tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika on korkeintaan 5,5 kuukautta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (atk-laitteiden uusiminen ja tietoliikennekustannukset) -50
Palkkaliukumasäästö -2
Palkkausten tarkistukset 4
Toimintamenojen tuottavuussäästö -3
Toimintamenosäästö (HO 2015) -10
Vuokramenojen indeksikorotus 1
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -1
Yhteensä -61

2016 talousarvio 639 000
2015 talousarvio 700 000
2014 tilinpäätös 705 000

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 31 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Opintolainahyvitys 1 000 000
Takausvastuusuoritukset 20 000 000
Maksuvapautukset 4 000 000
Tileistä poistot 6 000 000
Korkoavustukset 200 000
Yhteensä 31 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lainahyvityksen käyttöönotto 1 000
Yhteensä 1 000

1.8.2014 tai sen jälkeen ensimmäisen korkeakoulututkinnon aloittaville ja määräajassa valmistuville korkeakoulututkinnon suorittaneille myönnettävä opintolainahyvitys lisää momentin menoja 1 milj. euroa.


2016 talousarvio 31 200 000
2015 talousarvio 30 200 000
2014 tilinpäätös 26 591 178

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 816 305 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja opintotuen asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat 385 580 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat 147 725 000
Asumislisä 283 000 000
Yhteensä 816 305 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksikorotus 1.8.2015 (0,4 %) kokovuotinen vaikutus 917
Itsenäisesti asuvien 18-19-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden vanhempien tulorajan korotus 13 prosentilla 1.1.2016 lukien 10 300
Korkeakoulujen aloituspaikkojen määräaikainen lisäys 2 500
Opintorahan korottaminen 11 prosentilla ja tukiajan lyhentäminen viidellä kuukaudella korkeakouluopiskelijoilla, jotka ottavat opiskelupaikan vastaan ensimmäisen kerran 1.8.2014 tai sen jälkeen 7 200
Opintotuen rakenteellinen muutos 1.8.2014 alkaen (L1243/2013, A 360/2014) -5 000
Poliisiammattikorkeakouluopiskelijoiden siirtyminen tuen piiriin 312
Yhteensä 16 229

2016 talousarvio 816 305 000
2015 talousarvio 800 076 000
2014 tilinpäätös 748 398 133

57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 31 411 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille Suomessa suomalaisessa korkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttaviin korkeakoulujen ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka ammatilliseen kelpoisuuteen tai virkakelpoisuuteen tähtääviin lisäopintoihin osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 1,94 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euroa, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki 29 211 000
Opiskelijaravintoloiden ylimääräinen avustus 2 200 000
Yhteensä 31 411 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ateriatuen käytön kasvu 50
Yhteensä 50

2016 talousarvio 31 411 000
2015 talousarvio 31 361 000
2014 tilinpäätös 30 227 609

(58.) Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2015 talousarvio 2 100 000
2014 tilinpäätös 5 877 000

59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 53 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Matkalippujen hinnan nousu ja taksa-asetuksen tarkistus 1.8.2016 1 300
Yhteensä 1 300

2016 talousarvio 53 300 000
2015 talousarvio 52 000 000
2014 tilinpäätös 51 150 128