Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016PDF-versio

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 40 781 752 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 895 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 9 217 000 000
02. Yhteisövero 2 877 000 000
03. Korkotulojen lähdevero 91 000 000
04. Perintö- ja lahjavero 710 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 17 812 800 000
01. Arvonlisävero 16 868 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 785 000 000
03. Apteekkimaksut 159 800 000
08. Valmisteverot 7 059 000 000
01. Tupakkavero 929 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 340 000 000
05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero 257 000 000
07. Energiaverot 4 518 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 15 000 000
10. Muut verot 2 902 000 000
03. Autovero 839 000 000
05. Varainsiirtovero 698 000 000
06. Arpajaisvero 225 000 000
07. Ajoneuvovero 1 115 000 000
08. Jätevero 25 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 112 952 000
03. Ratavero 5 341 000
04. Eräät viestinnän maksut 28 570 000
05. Eräät liikenteen maksut 18 751 000
06. Väylämaksut 44 800 000
07. Katsastustoiminnan valvontamaksu 0
08. Öljyjätemaksu 4 000 000
09. Muut verotulot 6 000 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu 3 090 000
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut 2 400 000
12. SEKALAISET TULOT 5 343 968 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 42 527 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 42 527 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 143 950 000
10. Tuomioistuintulot 46 400 000
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 23 300 000
20. Ulosottomaksut 71 500 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 750 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 24 924 000
98. EU:lta saatavat tulot 24 474 000
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 450 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 5 226 000
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 5 200 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 243 186 000
10. Tullin tulot 2 500 000
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 136 621 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 26 170 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 15 081 000
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 5 200 000
25. Metallirahatulot 15 000 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 782 500 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 185 933 000
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 19 796 000
60. Työturvallisuusmaksu 900 000
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 0
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 34 000 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 1 500 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 17 985 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 565 403 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 24 000 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 537 403 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 969 850 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 599 903 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 325 000 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 10 000 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 477 000
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 1 040 000
32. Kasvinjalostusmaksut 0
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 000 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 3 400 000
44. Kalastonhoitomaksut 10 400 000
45. Riistanhoitomaksut 10 130 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 6 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 138 544 000
10. Liikenneviraston tulot 137 894 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 650 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 268 815 000
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 850 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 42 865 000
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 120 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 103 100 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 523 393 000
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 600 000
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 500 000
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 426 788 000
98. Valtionapujen palautukset 93 200 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 1 305 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 52 650 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 2 150 000
20. Siirto valtion asuntorahastosta 47 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 500 000
39. Muut sekalaiset tulot 365 500 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 188 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 100 000 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 450 958 000
01. Korkotulot 133 958 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 12 500 000
05. Korot muista lainoista 84 098 000
07. Korot talletuksista 3 300 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 34 060 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 967 000 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 1 967 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 130 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 130 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 220 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 220 000 000
15. LAINAT 5 513 756 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 480 689 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 68 800 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 411 889 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 5 033 067 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 5 033 067 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 54 090 434 000
  euroa
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 172 662 000
01. Kansanedustajat 21 783 000
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 21 783 000
10. Eduskunnan kanslia 120 873 000
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 52 382 000
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) 4 937 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 15 000 000
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha) 4 164 000
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 2 390 000
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 42 000 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies 6 494 000
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 6 494 000
30. Ulkopoliittinen instituutti 3 608 000
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 413 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 195 000
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 15 821 000
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 246 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 575 000
90. Eduskunnan muut menot 4 083 000
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 4 083 000
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 13 475 000
01. Tasavallan presidentti 2 875 000
01. Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 126 000
02. Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 199 000
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 2 550 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 10 600 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 500 000
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 600 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2 500 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 0
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 207 538 000
01. Hallinto 163 903 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 125 608 000
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) 5 593 000
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
20. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat (arviomääräraha) 867 000
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v) 11 400 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 19 435 000
10. Omistajaohjaus 5 700 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 5 700 000
20. Poliittisen toiminnan avustaminen 29 635 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 29 635 000
30. Oikeuskanslerinvirasto 3 660 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 660 000
90. Muut menot 4 640 000
21. Kunniamerkit (arviomääräraha) 640 000
26. Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v) 4 000 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 048 148 000
01. Ulkoasiainhallinto 254 645 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 226 561 000
21. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 1 155 000
29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 15 529 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 9 900 000
76. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 1 500 000
10. Kriisinhallinta 64 360 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 49 000 000
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) 15 360 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 638 093 000
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle 0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 498 093 000
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 0
89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v) 140 000 000
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 91 050 000
50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1 344 000
51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 45 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 86 961 000
67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) 100 000
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 1 600 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 1 000 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 906 146 000
01. Ministeriö ja hallinto 130 318 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 21 650 000
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 457 000
04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 0
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 941 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 11 032 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 295 000
22. Toimisto- ja viestintäjärjestelmien valtavirtaistaminen (siirtomääräraha 3 v) 1 935 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 56 494 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha) 6 444 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 18 070 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 405 091 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 017 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 686 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 254 823 000
04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 60 765 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 67 800 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 104 238 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 104 238 000
30. Syyttäjät 46 992 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 46 992 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 216 826 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 211 426 000
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 5 400 000
50. Vaalimenot 2 681 000
20. Vaalimenot (arviomääräraha) 2 681 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 330 904 000
01. Hallinto 102 526 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 817 000
03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 000
20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 8 917 000
22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 3 v) 0
23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v) 1 439 000
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v) 13 080 000
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 63 019 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 215 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 1 017 000
10. Poliisitoimi 750 316 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 717 972 000
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 344 000
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 6 000 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 7 000 000
20. Rajavartiolaitos 243 575 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 228 865 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v) 14 710 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 76 246 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 774 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 52 966 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 2 406 000
43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 8 100 000
40. Maahanmuutto 158 241 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 39 229 000
20. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) 876 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 87 652 000
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha) 30 484 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 885 927 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 385 578 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 334 000
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 2 875 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 367 369 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 2 463 782 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 866 418 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) 593 735 000
19. Hawk Mk 51 -koneiden modifiointi (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 1 629 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 36 567 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 36 557 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 10 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 17 527 005 000
01. Hallinto 138 788 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30 520 000
13. Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v) 315 000
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 927 000
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 107 026 000
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha) 0
10. Verotus ja tulli 621 475 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 407 776 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 170 099 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 17 900 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 22 700 000
97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) 3 000 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 44 929 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 25 253 000
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot (arviomääräraha) 1 000
03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
06. Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut (siirtomääräraha 2 v) 2 733 000
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 942 000
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 000 000
10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v) 10 000 000
88. Senaatti-kiinteistöt 0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 61 934 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 50 546 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 740 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 648 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 88 071 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 56 361 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 088 000
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) 622 000
50. Eläkkeet ja korvaukset 4 730 518 000
15. Eläkkeet (arviomääräraha) 4 465 784 000
16. Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 2 144 000
17. Muut eläkemenot (arviomääräraha) 2 648 000
50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 39 949 000
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) 185 933 000
95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot (arviomääräraha) 34 060 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 12 170 000
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) 40 000
10. Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 900 000
12. Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 11 000 000
60. Siirto Koulutusrahastolle (arviomääräraha) 230 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen 105 325 000
01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 12 260 000
03. Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 27 500 000
04. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tietojärjestelmien tietoturvallisuus ja varautuminen (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 29 565 000
21. Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v) 5 855 000
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v) 27 145 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 247 758 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 220 758 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 15 000 000
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 12 000 000
90. Kuntien tukeminen 9 057 947 000
20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
22. Itsehallintoalueiden sekä hallinto- ja palvelurakenteiden kehittäminen ja tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 400 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) 9 028 453 000
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha) 25 574 000
34. Paikallisten kuntakokeilujen rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 520 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 255 000 000
41. Energiaverotuki (arviomääräraha) 255 000 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 2 157 640 000
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 400 000
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) 1 500 000
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 10 770 000
60. Siirto rahoitusvakausrahastoon (siirtomääräraha 3 v) 0
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 170 000
68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha) 0
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 2 131 000 000
87. Suomen osuus Aasian infrastruktuuri-investointipankin peruspääomasta (arviomääräraha) 11 000 000
95. Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha) 800 000
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 5 450 000
87. Pankkiveron tuoton käyttö (siirtomääräraha 3 v) 0
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha) 300 000
96. Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
97. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 150 000
98. Kassasijoitusten riskinhallinta (siirtomääräraha 3 v) 0
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 770 186 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 220 066 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 962 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 21 883 000
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 237 000
04. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 863 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 3 543 000
22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 14 263 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 28 489 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 1 279 000
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 3 321 000
52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha) 114 000 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 2 226 000
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus 767 453 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 43 816 000
02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 334 000
20. Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 17 872 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 702 453 000
51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 978 000
20. Ammatillinen koulutus 482 662 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 289 000
21. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 6 265 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 468 108 000
30. Aikuiskoulutus 484 194 000
20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) 19 527 000
21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 8 689 000
30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 157 820 000
31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) 131 805 000
32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) 106 650 000
33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma (arviomääräraha) 37 347 000
51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 16 055 000
53. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 6 301 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 3 200 045 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 871 000
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 131 000
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 249 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 758 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 54 960 000
22. Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 8 500 000
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 1 823 623 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha) 232 133 000
52. Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) 31 679 000
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha) 103 359 000
54. Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha) 34 000 000
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 857 774 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 20 008 000
86. Valtion rahoitus ammattikorkeakoulujen pääomaan (kiinteä määräraha) 0
70. Opintotuki 932 865 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 649 000
52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) 31 200 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 816 305 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 31 411 000
58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) 0
59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) 53 300 000
80. Taide ja kulttuuri 458 212 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 289 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 205 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 650 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 474 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 522 000
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha) 18 848 000
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v) 14 545 000
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha) 3 900 000
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 35 769 000
32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha) 15 072 000
33. Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen (arviomääräraha) 0
34. Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 0
35. Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 8 000 000
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha) 252 000
41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 20 213 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 4 371 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 14 507 000
52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 233 322 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 25 085 000
54. Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin (kiinteä määräraha) 5 300 000
55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 200 000
59. Eräät avustukset Kansallisgallerialle (siirtomääräraha 2 v) 10 000 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 0
72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 739 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 6 899 000
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 50 000
90. Liikuntatoimi 155 366 000
30. Avustus Liikkuva koulu -ohjelmaan (siirtomääräraha 3 v) 7 000 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 147 622 000
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin (kiinteä määräraha) 744 000
54. Avustus Helsingin Olympiastadionin perusparannukseen (siirtomääräraha 3 v) 0
91. Nuorisotyö 69 323 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) 53 100 000
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v) 15 523 000
52. Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta (siirtomääräraha 2 v) 700 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 567 254 000
01. Hallinto ja tutkimus 135 626 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 550 000
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 79 139 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 0
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 343 000
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 27 238 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 3 356 000
10. Maaseudun kehittäminen 318 304 000
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v) 54 800 000
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 29 000 000
42. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v) 72 630 000
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 67 767 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 4 573 000
51. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 696 000
54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (siirtomääräraha 2 v) 872 000
55. Valtionapu 4H-toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 3 313 000
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 0
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 0
63. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 023 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 82 630 000
20. Maa- ja elintarviketalous 1 862 007 000
02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 41 346 000
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 561 000
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta (arviomääräraha) 6 028 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 321 700 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) 597 000 000
42. Eräät korvaukset (siirtomääräraha 3 v) 0
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v) 300 043 000
44. Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 546 888 000
46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 405 000
47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 169 000
60. Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 350 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v) 14 000 000
62. Eräät valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 5 517 000
40. Luonnonvaratalous 194 933 000
20. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) 13 519 000
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 16 880 000
31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 7 136 000
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset (arviomääräraha) 1 245 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 3 400 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 8 000 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 55 230 000
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 027 000
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 40 800 000
47. Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v) 0
48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 0
50. Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 10 130 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 10 400 000
53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 1 279 000
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 20 837 000
77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 0
83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v) 50 000
63. Metsähallitus 5 754 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 5 754 000
70. Maanmittaus ja tietovarannot 50 630 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 46 630 000
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 4 000 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 932 266 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 394 664 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 629 000
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 1 660 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 377 375 000
40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 0
10. Liikenneverkko 1 708 314 000
01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 78 917 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v) 1 065 000 000
35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 20 400 000
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
70. Jäänmurtajan hankinta (siirtomääräraha 3 v) 0
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 34 997 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 343 030 000
78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 56 000 000
79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 105 970 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut 47 866 000
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 47 866 000
40. Ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilu (siirtomääräraha 2 v) 0
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 207 738 000
42. Valtionavustus koulutuksesta (siirtomääräraha 3 v) 841 000
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha) 100 420 000
46. Alusinvestointien ympäristötuki (siirtomääräraha 3 v) 0
51. Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) 4 200 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 84 474 000
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 12 500 000
66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v) 5 303 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 529 332 000
01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 384 000
20. Uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
42. Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) 0
44. Median innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon (siirtomääräraha 3 v) 507 948 000
50. Tutkimus 44 352 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 44 352 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 873 689 000
01. Hallinto 316 157 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 34 467 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 190 735 000
20. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 4 939 000
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 116 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 30 622 000
40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 13 251 000
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (siirtomääräraha 3 v) 3 500 000
42. Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 30 000 000
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) 20 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 8 507 000
88. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n oman pääoman korottaminen (arviomääräraha) 0
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 929 345 000
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32 890 000
06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 38 448 000
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 500 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 328 970 000
41. Valtionavustus Finpron toimintaan (siirtomääräraha 3 v) 33 600 000
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 4 800 000
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 7 318 000
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha) 56 735 000
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 20 200 000
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 91 770 000
50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha) 106 404 000
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) 10 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 141 700 000
87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 30 000 000
89. Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 30 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 758 499 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 161 022 000
44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
45. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 29 018 000
50. Palkkaturva (arviomääräraha) 0
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) 557 459 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 6 000 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 86 430 000
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 058 000
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 5 841 000
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 381 000
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 4 731 000
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha) 827 000
51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 2 572 000
52. Palkkaturva (arviomääräraha) 43 000 000
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) 20 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 252 324 000
40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
62. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) 242 324 000
60. Energiapolitiikka 387 279 000
01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 857 000
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
40. Energiatuki (arviomääräraha) 76 402 000
41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha) 32 650 000
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 1 310 000
43. Kioton mekanismit (arviomääräraha) 460 000
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 247 600 000
45. Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki (siirtomääräraha 3 v) 20 000 000
70. Kotouttaminen 143 655 000
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 2 246 000
30. Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) 141 409 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 13 083 376 000
01. Hallinto 93 572 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 28 797 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 242 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 513 000
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 576 000
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 016 000
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 659 000
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 17 330 000
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 18 609 000
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v) 3 830 000
02. Valvonta 64 795 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 303 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 758 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 088 000
07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26 082 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 8 564 000
87. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 108 770 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 56 228 000
31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 23 500 000
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) 25 280 000
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 3 762 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 3 254 480 000
50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon (arviomääräraha) 11 300 000
51. Lapsilisät (arviomääräraha) 1 388 000 000
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) 3 300 000
53. Sotilasavustus (arviomääräraha) 18 400 000
54. Asumistuki (arviomääräraha) 1 247 600 000
55. Elatustuki (arviomääräraha) 214 100 000
56. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha) 44 800 000
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v) 326 980 000
20. Työttömyysturva 2 849 320 000
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 31 784 000
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha) 1 087 000 000
51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha) 214 000 000
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha) 1 394 000 000
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) 79 536 000
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 43 000 000
30. Sairausvakuutus 1 157 800 000
28. Kansallisen yhteyspisteen ja terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston toimintakulut (siirtomääräraha 2 v) 0
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 1 157 800 000
40. Eläkkeet 4 254 300 000
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 59 400 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 644 600 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 122 500 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 5 500 000
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 15 000 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha) 3 407 300 000
50. Veteraanien tukeminen 231 865 000
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 1 450 000
50. Rintamalisät (arviomääräraha) 20 460 000
51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 117 904 000
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 60 000 000
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 3 100 000
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 55 000
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 3 500 000
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 17 988 000
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 7 408 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 535 614 000
30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 500 000
31. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v) 1 600 000
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha) 15 000 000
33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 98 570 000
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 15 200 000
35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha) 329 424 000
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 480 000
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v) 28 990 000
50. Valtionavustus valtakunnallista julkista terveydenhoitoa antavan lastensairaalan perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 25 000 000
52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v) 11 550 000
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 3 000 000
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 6 300 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 30 920 000
01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 23 790 000
21. Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 780 000
22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 590 000
50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 930 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 1 900 000
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 930 000
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 186 640 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 170 600 000
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 2 600 000
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 300 000
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) 13 140 000
90. Raha-automaattiavustukset 315 300 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) 315 300 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 198 758 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 67 209 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 28 491 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30 014 000
21. Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 6 970 000
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v) 1 734 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 103 543 000
20. Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha) 5 900 000
21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 2 440 000
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 15 825 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 37 616 000
60. Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 5 842 000
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v) 18 480 000
64. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 4 500 000
65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 1 440 000
70. Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v) 7 500 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 28 006 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 956 000
55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 22 200 000
60. Siirto valtion asuntorahastoon 0
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 850 000
36. VALTIONVELAN KOROT 1 573 100 000
01. Valtionvelan korko 1 536 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha) 1 536 000 000
09. Muut menot valtionvelasta 37 100 000
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 37 100 000
Määrärahojen kokonaismäärä 54 090 434 000