Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

91. NuorisotyöPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on nuorisolain mukaan vastuu nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä. Tavoitteena on edistää nuorisolain kohderyhmään kuuluvien nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista sekä parantaa heidän kasvu- ja elinolojaan. Yleisen kehittämisen välineenä toimii valtakunnallisen nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskusrakenne. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa valtioneuvoston nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanosta nuorisotyön alueella sekä ohjelman koordinaatiosta yhteistyössä sen toimeenpanoon osallistuvien ministeriöiden kanssa. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta arvioi ohjelman toimeenpanoa vuosittain. Lapsi- ja nuorisopolitiikan vaikuttavuutta seurataan lasten ja nuorten elinoloja kuvaavilla indikaattoreilla.

Nuorisolaki velvoittaa kuntia huolehtimaan nuorten osallistumismahdollisuuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee kansalaisjärjestöjen toimintaa, erilaisia nuorten osallistumista ja vaikuttamista tukevia hankkeita sekä nuortenideat.fi -verkkodemokratiapalvelua, jossa nuoret voivat tehdä aloitteita.

Etsivän nuorisotyön kautta tavoitetaan yhteiskunnan palvelujärjestelmien ulkopuolella olevat nuoret ja heistä suurin osa ohjataan jatkotoimenpiteisiin. Etsivä nuorisotyö on laajentunut miltei koko maata kattavaksi. Nuorten työpajatoimintaa kehitetään, jotta se pystyisi entistä tehokkaammin vastaamaan etsivän nuorisotyön kautta tavoitettujen nuorten tarpeisiin. Nuorten työpajatoiminnan tavoitteena on parantaa nuorten elämäntaitoja ja vähentää nuorisotyöttömyyttä.

Otetaan huomioon sukupuolten tasa-arvonäkökulma, yhdenvertaisuus sekä vähemmistöt ja maahanmuuttajataustaiset nuoret ensisijaisesti integroidusti nuorisotyön tukijärjestelmissä.

Toimialan yleistä kehittämistä suuntaavat myös nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudistetut puitteet (2010—2018) sekä Euroopan neuvoston suositukset.

Nuorisotyön tavoitteet ja keskeisimmät toimenpiteet ovat:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Keskeisimmät toimenpiteet
   
Toimialan yleinen kehittäminen — Huolehditaan uudistetun nuorisolain ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanosta.
  — Kehitetään ja vahvistetaan nuorisotoimialan ohjausta uuden nuorisolain pohjalta.
  — Kehitetään tiedolla johtamista 'nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen' -hankkeen johtopäätösten pohjalta.
  — Huolehditaan Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajuuden velvoitteista nuorisotoimialalla.
Edistetään osallisuutta ja yhdenvertaisuutta — Kehitetään ja tuetaan lasten ja nuorten kuulemista sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.
  — Edistetään kaikkien nuorten yhdenvertaisia harrastusmahdollisuuksia.
  — Tuetaan valtakunnallisia nuorisojärjestöjä, valtakunnallisia nuorisotyön palvelujärjestöjä ja muita nuorisotyötä tekeviä järjestöjä.
  — Tuetaan etsivää nuorisotyötä ja nuorten työpajatoimintaa.
Seurataan ja tuetaan arjen rakentumista — Seurataan lakisääteisten monialaisten yhteistyöverkostojen toimintaa ja luodaan edellytyksiä verkostojen väliselle yhteistyölle.

Eräitä nuorisotoimen tehokkuutta kuvaavia tunnuslukuja

Toiminnot 2013 2014 2016
       
Kuntien nuorisotyö      
— nuorisotilat, lkm (Kuntaliitto) 1 100 1 100 1 100
— nuorisotyöntekijät, lkm (Kuntaliitto) 3 400 3 400 3 400
Valtakunnalliset nuorisokeskukset (10 kpl)      
— nuorisokäyttöpäivät 393 434 343 648 396 000
Nuorten harrastaminen      
— aluehallinnon kautta tuetut paikalliset harrastustoimintaryhmät, lkm 4 500 4 404 5 700
— nuoret (15—29 v.) joilla vähintään yksi harrastus, osuus ikäryhmästä1) 85 % 85 % 85 %
— nuoret (15—29 v.) jotka kuuluvat vähintään yhteen järjestöön, osuus ikäryhmästä1) 53 % 53 % 53 %
Nuorisotutkimus      
— tutkijat, OKM:n rahoittamat (htv) 4,7 2,42) 4,3
— painetut kirjat ja verkkojulkaisut 16 20 21

1) Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013, ei tehty vuonna 2014

2) Vakituisten tutkijoiden rekrytointiprosessi, tutkijat erityisrahoituksella

50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 53 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) ja nuorisolain (72/2006) perusteella kuntien nuorisotoimen valtionosuuksiin

2) nuorisolakiin (72/2006) perustuviin valtionavustuksiin valtakunnallisille nuorisojärjestöille, nuorisotyön valtakunnallisille palvelujärjestöille ja nuorisotyötä tekeville järjestöille

3) nuorisolakiin (72/2006) perustuviin avustuksiin valtakunnallisten nuorisokeskusten toimintaan ja rakentamiseen sekä nuorisotilojen rakentamis-, peruskorjaus- ja varustamisavustuksiin

4) nuorisotutkimuksen avustamiseen ja apurahojen maksamiseen, nuorisotyöhön ja -politiikkaan liittyvien selvitysten laatimiseen ja nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen, nuorten kuulemis- ja osallistumisjärjestelmien sekä nuorten verkkomedioiden ja niiden kehittämistoiminnan menoihin

5) yhteisöjen ja valtionhallinnon kansainvälisen nuorisoalan yhteistyön ja EU:n sekä kansainvälisten toimintaohjelmien tukemiseen

6) lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan, liikunnallisen, kulttuurisen ja monikulttuurisen nuorisotyön ja -toiminnan sekä nuorten ympäristökasvatuksen tukemiseen

7) nuorten työpajatoiminnan valtakunnalliseen tukeen, etsivään nuorisotyöhön, ehkäisevään päihde- ja huumetyöhön, sosiaaliseen nuorisotyöhön sekä muuhun nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen

8) valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan ja sen jaostojen, valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen arviointi- ja avustustoimikunnan, saamelaisten nuorisoneuvoston menoihin ja saamenkielisen nuorisokulttuurin vahvistamiseen

9) nuorisotyön valtakunnallisten palvelu- ja kehittämiskeskusten tukemiseen

10) lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon, arviointiin ja kehittämiseen sekä alueellisen nuorisotoimen menoihin ja nuorisotyön alueelliseen kehittämiseen

11) toimialan aluehallinnon ja valtion virastojen määräaikaisten nuorisotoimialan hankkeiden toteuttamiseen

12) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen, josta aluehallinnon nuorisotoimet voivat käyttää enintään kolme henkilötyövuotta henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin uuden nuorisolain toimeenpanoa koskevaa informaatio-ohjausta varten.

Kuntien nuorisotoimen valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä yksikköhinta on 15,00 euroa alle 29-vuotiasta asukasta kohden.

Kohdassa 12 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:Määrärahaa vastaava tulo sisältyy momentin 12.29.88 tulokertymään arpajaislain (1047/2001) 17 §:n mukaisesti ja nuorisotyön osuus siitä muodostuu veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain (1054/2001) 1 §:n mukaisesti.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Nuorten aktiivinen kansalaisuus  
Valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt 15 500 000
Lakisääteiset kansalliset toimikunnat 900 000
Nuorten sosiaalinen vahvistaminen  
Etsivä nuorisotyö ja muu nuorten sosiaalinen vahvistaminen 7 000 000
Nuorten kasvu- ja elinolot, paikallinen ja alueellinen nuorisotyö  
Valtionosuus kuntien nuorisotoimeen 8 048 000
Kasvu- ja elinolot paikallisesti ja alueellisesti 5 150 000
Nuorisotyön ja -politiikan kehittäminen  
Nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskukset 6 000 000
Lasten ja nuorten kehittämisohjelman toimeenpano, kokeilu, kehittäminen, tutkimus 4 202 000
Kansainvälinen yhteistyö 1 000 000
Valtakunnalliset nuorisokeskukset 5 300 000
Yhteensä 53 100 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -262
Yhteensä -262

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio 53 100 000
2015 talousarvio 53 362 000
2014 tilinpäätös 52 786 580

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Valiokunta lisää momentille 150 000 euroa Raittiuden Ystävät ry:n tiedotus- ja valistuskampanjaan, jolla edistetään Savuton Suomi 2030 -hanketta.

Momentilta vähennetään 150 000 euroa, joka lisätään momentille 29.91.51.

Momentin loppusumma ei edellä todetun johdosta muutu.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 53 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) ja nuorisolain (72/2006) perusteella kuntien nuorisotoimen valtionosuuksiin

2) nuorisolakiin (72/2006) perustuviin valtionavustuksiin valtakunnallisille nuorisojärjestöille, nuorisotyön valtakunnallisille palvelujärjestöille ja nuorisotyötä tekeville järjestöille

3) nuorisolakiin (72/2006) perustuviin avustuksiin valtakunnallisten nuorisokeskusten toimintaan ja rakentamiseen sekä nuorisotilojen rakentamis-, peruskorjaus- ja varustamisavustuksiin

4) nuorisotutkimuksen avustamiseen ja apurahojen maksamiseen, nuorisotyöhön ja -politiikkaan liittyvien selvitysten laatimiseen ja nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen, nuorten kuulemis- ja osallistumisjärjestelmien sekä nuorten verkkomedioiden ja niiden kehittämistoiminnan menoihin

5) yhteisöjen ja valtionhallinnon kansainvälisen nuorisoalan yhteistyön ja EU:n sekä kansainvälisten toimintaohjelmien tukemiseen

6) lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan, liikunnallisen, kulttuurisen ja monikulttuurisen nuorisotyön ja -toiminnan sekä nuorten ympäristökasvatuksen tukemiseen

7) nuorten työpajatoiminnan valtakunnalliseen tukeen, etsivään nuorisotyöhön, ehkäisevään päihde- ja huumetyöhön, sosiaaliseen nuorisotyöhön sekä muuhun nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen

8) valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan ja sen jaostojen, valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen arviointi- ja avustustoimikunnan, saamelaisten nuorisoneuvoston menoihin ja saamenkielisen nuorisokulttuurin vahvistamiseen

9) nuorisotyön valtakunnallisten palvelu- ja kehittämiskeskusten tukemiseen

10) lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon, arviointiin ja kehittämiseen sekä alueellisen nuorisotoimen menoihin ja nuorisotyön alueelliseen kehittämiseen

11) toimialan aluehallinnon ja valtion virastojen määräaikaisten nuorisotoimialan hankkeiden toteuttamiseen

12) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen, josta aluehallinnon nuorisotoimet voivat käyttää enintään kolme henkilötyövuotta henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin uuden nuorisolain toimeenpanoa koskevaa informaatio-ohjausta varten.

Kuntien nuorisotoimen valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä yksikköhinta on 15,00 euroa alle 29-vuotiasta asukasta kohden.

Kohdassa 12 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 15 523 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tukemiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan -hankkeen toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Momentin 29.91.50 määrärahasta osoitetaan etsivän nuorisotyön tukemiseen yhteensä 6 000 000 euroa.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Työpajatoiminnan tukemiseen 11 523 000
Etsivän nuorisotyön tukemiseen 2 000 000
Kärkihankkeen Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan toteuttamiseen 2 000 000
Yhteensä 15 523 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Osaaminen ja koulutus: Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan 2 000
Tasomuutos -7 477
Yhteensä -5 477

2016 talousarvio 15 523 000
2015 talousarvio 21 000 000
2014 tilinpäätös 21 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Viime vaalikaudella käynnistetty nuorisotakuu on myös tämän hallituksen eräs painopiste, mutta nuorisotakuun sisältöä ja rahoitusta muutetaan. Nuorisotakuuta kehitetään jatkossa yhteisötakuun suuntaan niin, että nuori saisi tarvitsemansa tuen yhdeltä taholta. Myös etsivää nuorisotyötä vahvistetaan ja yhteistyötä viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen välillä syvennetään. Kaikille peruskoulun päättäville nuorille taataan koulutuspaikka.

Edellisellä vaalikaudella nuorisotakuun toteuttamiseen suunnattiin 60 milj. euron vuotuinen lisärahoitus, josta koulutustakuun toteuttamiseen ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikkojen lisäyksenä kohdistui 17 milj. euroa ja oppisopimuskoulutukseen 5 milj. euroa. Nuorisotakuun toteutumisen turvaamiseksi myös ammatillisen peruskoulutuksen valtionosuuksia lisättiin vuositasolla 14 milj. euroa, joka sisältyy myös kuluvan vaalikauden kehykseen. Tämän lisäksi hankkeelle on osoitettu kolmelle vuodelle 10 milj. euron rahoitus, josta ensi vuoden osuus on 3,9 milj. euroa.

Nuorten yhteiskuntatakuuta on toteutettu myös määräaikaisella nuorten aikuisten osaamisohjelmalla, joka päättyy vuonna 2016.

Valiokunta pitää tärkeänä, että nuorisotakuu jatkuu kärkihankkeena ja että sen puitteissa luodaan uusia, lisäarvoa tuottavia toimintamalleja, jotka voidaan levittää valtakunnalliseen käyttöön. Valiokunta pitää myös tärkeänä, että jo käytössä olleet nuorisotakuun hyvät käytännöt hyödynnetään ja että palvelujen vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan.

Myös työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön osoitettu rahoitus vähenee siten, että työpajatoimintaan on ensi vuonna käytettävissä 11,5 milj. euroa (-1,5 milj. euroa) ja etsivään nuorisotyöhön kärkihankerahoitus ja veikkausvoittovarat mukaan lukien 10 milj. euroa (-4 milj. euroa).

Valiokunta pitää valitettavana, että etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoitus alenee, sillä toiminta on tarkoitettu nimenomaan kaikkein heikoimmassa asemassa oleville nuorille. Koulutukseen kohdistuvat laajat leikkaukset saattavat lisätä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten määrää, jolloin etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan merkitys korostuu entisestään. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan etsivä nuorisotyö on erittäin toimivaa ja se on tavoittanut vuosittain yli 20 000 syrjäytymisvaarassa ollutta nuorta, joista yli 15 000 on tarvinnut pidempää ohjausta.

Valiokunta lisää momentille 4 000 000 euroa, josta osoitetaan 250 000 euroa Suomen Setlementtisäätiön kokeiluun, jolla tuetaan peruskoulun päättäneiden nuorten koulutuspolkua työelämään ja ennaltaehkäistään samalla syrjäytymiskehitystä.

Lisäksi momentille lisätään 150 000 euroa viitaten momentin 29.91.50 kohdalla todettuun.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 19 673 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tukemiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan -hankkeen toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

52. Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää inarinsaamen, koltansaamen ja pohjoissaamen kulttuuri- ja kielipesätoiminnan tukemiseen.

Selvitysosa:Saamelaisalueen ulkopuolella tapahtuvan kulttuuri- ja kielipesätoiminnan tukemiseen osoitetaan 200 000 euroa momentilta 29.91.50.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 300
Yhteensä 300

2016 talousarvio 700 000
2015 talousarvio 400 000
2014 tilinpäätös 550 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää inarinsaamen, koltansaamen ja pohjoissaamen kulttuuri- ja kielipesätoiminnan tukemiseen.