Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 237 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) 1 600 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen

2) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.

Selvitysosa:Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän, kulttuurin ja kansalaistoiminnan alueilla sekä nuorison keskuudessa erilaisten liikkuvuus- ja yhteistyöinstrumenttien sekä tiedon avulla.

Toiminnan tavoitteena on aidosti kansainvälinen ja avarakatseinen yhteiskunta, jonka jäsenet osaavat ja haluavat toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja näkevät erilaisuuden rikkautena.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOlle seuraavat tavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

  • — toimeenpanee apuraha- ja muita liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmia sekä vastaa Euroopan unionin Erasmus + -ohjelman sekä Luova Eurooppa -ohjelman, Kansalaisten Eurooppa ja Management Partnership -ohjelman kansallisesta toimeenpanosta ja pohjoismaisen Nordplus- ja Nordkurs-ohjelman toimeenpanosta
  • — vahvistaa kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä sekä edistää suomalaisen koulutuksen ja kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailukykyä varsinkin painopistealueina olevien Brasilian, Kiinan, Pohjois-Amerikan sekä Venäjän kanssa
  • — koordinoi Science without Borders -ohjelman opiskelijaliikkuvuusosiota Brasilian kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti
  • — kehittää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa sekä järjestää ulkomaisille yliopisto-opiskelijoille suomen kielen kursseja Suomessa
  • — vahvistaa omaa asiantuntijarooliaan, lisää eri kohderyhmille tarkoitettujen ohjelmien osallistujamääriä sekä tehostaa informaation ja tiedon tuottamista ja levittämistä koskien suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden liikkuvuutta ja yhteistyötä
  • — edistää kansalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua ohjelmiin tiedottamalla kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja seuraamalla toiminnan kansallista ja alueellista vaikuttavuutta.

Määrälliset tavoitteet

  2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
           
EU:n Erasmus + -ohjelma1) 21 998 22 056 23 521 18 990 19 570
— Suomesta lähteneet 15 236 14 941 13 553 10 900 11 400
— Suomeen saapuvat2) 6 762 7 115 7 030 7 000 7 050
— Nuoriso-ohjelmaan osallistujat       1 090 1 120
EU:n nuorisotoimintaohjelmaan (YiA) osallistuvat3) 3 744 3 954 2 938    
Rahoitus Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmista          
— Nordplus Högre utbildning (opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuus)     3 428 3 800 3 800
Rahoitus kansallisista määrärahoista          
— Eurooppa     154  300  200
— Aasia 4)  126  200  322  250  200
— Pohjois-Amerikka  116  250  136  250  200
— Venäjä  889  500  870  850  850
— Muut apurahat ja kansainvälinen harjoittelu  686  510  259  360  300
North-South -kehitysmaaohjelma  492  300  459  450  450
Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen          
— kesäkurssiapurahat ja opetusvierailut  223  270  233  270  230
Yhteensä 28 274 28 040 29 382 25 520 25 800

1) Vuoteen 2013 EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma, vuodesta 2014 yhdistetty Erasmus + -ohjelma

2) Seurantaindikaattori. Rahoitus ei tule Suomesta.

3) Vuodesta 2014 yhdistetty Erasmus + -ohjelma

4) Vuodesta 2013 vain Kiina

Toiminnallinen tehokkuus

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä sekä vahvistetaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

CIMO tiivistää yhteistyötä hallinnonalan muiden toimijoiden kanssa tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Toiminnan tuloksellisuutta tuetaan panostamalla henkilöstökoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen päämääränä tasa-arvoinen, ammatillisesti korkeatasoinen työyhteisö, jossa henkilöstön asiantuntijuus kasvaa sisäisen ja ulkoisen vuorovaikutuksen avulla.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
   
Henkilötyövuodet:        
— CIMO  109,4  107,0  106,1  107,0  107,0
— Ulkomaanlehtorit  20,8  19,3  17,1  19,0  18,0
Yhteensä  130,2  126,3  123,2  126,0  125,0
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä, %  21,4  18,9  17,7  19,0  18,0
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5)  3,3  3,6  3,4  3,6  3,6
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv  8,7  9,3  11,1  8,0  8,0
Koulutustasoindeksi  6,1  6,2  6,2  6,2  6,2

Päätösosan kohdassa 1) tarkoitetut palkkausmenot määräytyvät soveltuvin osin ulkomailla työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettajien ohjesäännön mukaisesti.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 35 777 38 962 39 779
Bruttotulot 27 744 30 540 31 542
Nettomenot 8 032 8 422 8 237
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 346    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 968    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -7
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -86
Palkkaliukumasäästö -8
Palkkausten tarkistukset 22
Toimintamenojen tuottavuussäästö -43
Toimintamenosäästö (HO 2015) -60
Vuokramenojen indeksikorotus 5
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -8
Yhteensä -185

2016 talousarvio 8 237 000
2015 talousarvio 8 422 000
2014 tilinpäätös 8 655 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 237 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) 1 600 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen

2) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 7 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 13 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja lisäyksenä 6 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio -7 000
2016 talousarvio 8 237 000
2015 tilinpäätös 8 422 000
2014 tilinpäätös 8 655 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 7 000 euroa.