Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Verotus ja tulli
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion yhteisten tietojärjestelmäuudistusten sekä yhteisten ICT-palvelujen ja -ratkaisujen toteuttamiseen

2) julkisen hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen

3) julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011), valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013) ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) edellyttämään ohjaukseen ja kehittämiseen

4) julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden, varautumisen ja tietoturvapalveluiden ohjaamiseen ja kehittämiseen

5) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen (2 vuotta) lisähenkilöstön palkkaamiseen julkisen hallinnon ICT-strategiaan ja avoimen tiedon ohjelmaan, valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnon suunnitteluun ja toteutukseen sekä julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden ja varautumisen ohjaamiseen

6) tarvittaessa ostopalveluna toteutettavaan ICT-menojen, toteutuneiden hyötyjen ja hankkeiden seurantaan virastoissa ja laitoksissa paikanpäällä tehtävän selvitystyön tai muun erillisen raportoinnin avulla

7) ICT:n sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaukseen liittyvään kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhankkeisiin.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu julkisen hallinnon tietohallinnon yhteisten palvelujen ja muiden tietohallintoon liittyvien yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeellisten toimenpiteiden sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ja varautumisen kehittämisohjelmien ja -hankkeiden toteuttamiseen sekä valtion ICT:n ohjaamista tukevaan ostopalveluiden hankintaan kaupallisilta ja hallinnon sisäisiltä palveluntuottajilta.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Julkisen hallinnon tuottaman tiedon hyödyntämistä lisätään. Tavoitteena on perustietovarantojen maksuton ja tekninen saatavuus viranomaisille, sujuvat tietovirrat kuntien ja valtion välillä sekä tietojen hyödyntäminen laajasti yhteiskunnassa ottaen huomioon lainsäädännön rajoitukset. Jatketaan ja tuetaan tietovarantojen avaamista suunnitelmallisesti. Avoindata.fi kehitetään avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palveluna. Suunnitellaan keskeisten perustietovarantojen tuotannon, hallinnan ja palvelujen yleinen malli. Selvitetään ja arvioidaan perustietovarantojen maksuttomuuden mahdollisuudet, kustannukset ja vaikutukset.
Yhteentoimivuuden avulla tehdään viranomaisten välinen yhteistyö sujuvaksi, huolehditaan tietojen laajasta käytöstä ja vähennetään päällekkäisten tietojärjestelmien käyttöä ja kustannuksia. Kehitetään julkisen hallinnon kyvykkyyttä hyödyntää tietoa ja teknologiaa toiminnan kehittämisessä. Ylläpidetään ja kehitetään julkisen hallinnon ja valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuureja. Ohjataan ja tuetaan arkkitehtuurityötä, kokonaisarkkitehtuurimenetelmän käyttöönottoa ja arkkitehtuurin suunnittelua julkisen hallinnon organisaatioissa. Otetaan käyttöön julkisen hallinnon metatietopalvelut ja kehitetään yhteentoimivuuspalveluiden toiminnallisuutta, sisältöä ja käyttöä. Kehitetään yhteisiä ratkaisuja julkisen hallinnon yhteisten perustietovarantojen käyttöön ja hyödyntämiseen. Valmistellaan tietohallintolain mukaisia asetuksia yhteentoimivuuden parantamiseksi. Uudistettujen julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisten sopimusehtojen käyttöönottoa vauhditetaan viestinnällä ja ohjauksella.
Selkeytetään koko julkisen hallinnon tietohallinnon rakenteita, ohjausta ja eri toimijoiden rooleja siten, että toiminta on vaikuttavampaa ja tehokkaampaa. Saatetaan loppuun valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palveluiden keskittäminen siirtämällä julkisen hallinnon turvallisuusverkon tieto- ja viestintätekninen palvelutuotanto Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKista Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin.
Parannetaan julkisen hallinnon toiminnan jatkuvuutta, riskien hallintaa ja laatua kehittämällä tietoturvallisuutta ja varautumista. Tavoitteena on, että julkisen hallinnon tiedot ovat tarkoituksenmukaisesti suojattuja ja käytettävissä sekä viranomaisten toimintakyky säilyy kaikissa olosuhteissa. Kehitetään toimintaa yhteiskunnanturvallisuusstrategian ja kyberturvallisuusstrategian tavoitteiden mukaisesti.
Yhteiset, kustannustehokkaasti tuotetut ja käyttötarkoitusta vastaavat tieto- ja viestitekniset palvelut laajasti julkisen hallinnon käytössä. Sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja kehitetään edelleen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteinen säästö 5 000
Siirtyvien erien leikkaus -3 000
Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut (siirto momentilta 28.20.06) 1 070
Toimintamenosäästö (HO 2015) -1 000
Tasomuutos -3 670
Yhteensä -1 600

2016 talousarvio 3 000 000
2015 talousarvio 4 600 000
2014 tilinpäätös 11 163 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion yhteisten tietojärjestelmäuudistusten sekä yhteisten ICT-palvelujen ja -ratkaisujen toteuttamiseen

2) julkisen hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen

3) julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011), valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013) ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) edellyttämään ohjaukseen ja kehittämiseen

4) julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden, varautumisen ja tietoturvapalveluiden ohjaamiseen ja kehittämiseen

5) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen (2 vuotta) lisähenkilöstön palkkaamiseen julkisen hallinnon ICT-strategiaan ja avoimen tiedon ohjelmaan, valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnon suunnitteluun ja toteutukseen sekä julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden ja varautumisen ohjaamiseen

6) tarvittaessa ostopalveluna toteutettavaan ICT-menojen, toteutuneiden hyötyjen ja hankkeiden seurantaan virastoissa ja laitoksissa paikanpäällä tehtävän selvitystyön tai muun erillisen raportoinnin avulla

7) ICT:n sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaukseen liittyvään kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhankkeisiin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 800 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.22 ja aiheutuu hallituksen kärkihankeen ”Digitalisoidaan julkiset palvelut” toimenpiteen ”Yhden luukun palvelumalli”, Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hankkeen toteutuksesta. Hankkeella tavoitellaan käyttäjälähtöisiä digitaalisia julkisia palveluja tukevaa määrätietoisesti ja tavoitteellisesti johdettua tiedon hallintaa, tietoon perustuvan päätöksenteon tukea ja innovatiivista toimintaympäristöä. Hanke perustuu kansallisessa palveluarkkitehtuurihankkeessa tehtyihin infrastruktuuripalveluihin ja täydentää niitä luomalla uusia toimintatapoja ja välineitä semanttiseen yhteentoimivuuteen ja tietosisältöjen hallintaan. YTI-hankkeen kustannukset ovat yhteensä 5,7 milj. euroa vuosina 2016—2018.

Määrärahalla rahoitettavan hankkeen mahdolliset ylläpitomenot tai muut pysyvät menot eivät aiheuta lisämäärärahatarpeita.


2016 II lisätalousarvio 800 000
2016 talousarvio 3 000 000
2015 tilinpäätös 4 600 000
2014 tilinpäätös 11 163 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 800 000 euroa.