Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) enintään 500 000 euroa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 31 §:n mukaisten matka- ja muiden avustusten maksamiseen

2) enintään 350 000 euroa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 33 §:n mukaisen ihmiskaupan uhrien auttamispalveluiden ostamiseen

3) maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen.

Selvitysosa:Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita hyödyntäen ja kehittäen ulkomaalaisasioiden sähköistä asiankäsittelyjärjestelmää viranomaisten ajantasaisena asianhallinta- ja tietopalvelurekisterinä. Virasto tuottaa ajankohtaista tietoa maahanmuutto- ja kansalaisuusasioista. Virasto vastaa turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta, säilöönottoyksiköiden käytännön toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanon ohjauksesta.

Sisäministeriö asettaa Maahanmuuttovirastolle alustavasti seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Maahanmuuttovirasto ja valtion vastaanottokeskukset 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Tuotokset      
Päätökset 56 230 57 550 67 750
Panokset      
Toimintamenot (1 000 €)      
Maahanmuuttovirasto 17 660 18 314 29 549
Valtion vastaanottokeskukset 9 149 9 241 9 647
Henkilötyövuodet      
Maahanmuuttovirasto 293,2 289 469
Valtion vastaanottokeskukset 90,4 120 120
Tehokkuus      
Toiminnallinen tuloksellisuus      
— tuottavuus (päätöstä/Maahanmuuttoviraston htv) 192 199 205
— taloudellisuus (nettomenot €/päätös) 309 300 300
— maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (%) 79 84 84
Nopea ja oikeusvarma päätöksenteko

Vireille tulleiden hakemusten läpivientiajat lyhenevät. Perheenyhdistämishakemusten käsittelyaika on enintään yhdeksän kuukautta. Asiakkaiden oikeusturva säilyy hyvänä. Henkilö- ja teknisiä resursseja käytetään joustavasti ja tehokkaasti. Päätöksentekoprosessit ovat laadullisesti mitattavia sekä läpinäkyviä, ohjaavia ja rutiinityötä säästäviä. Soveltamiskysymykset linjataan sisäisellä ohjeistuksella.

Vireille tulleet ja ratkaistut asiat 2014—2016

  2014
toteutuma
Vireille
tulevat
Ratkaistut 2015
talousarvio
Vireille
tulevat
Ratkaistut 2016
tavoite
Vireille
tulevat
Ratkaistut
             
Maahanmuutto yhteensä 22 076 21 287 22 000 23 000 24 500 24 500
— työntekijän oleskelulupa 5 928 5 829 6 000 6 000 6 000 6 000
— opiskelijan oleskelulupa 6 045 5 902 6 000 6 000 6 000 6 000
— muut oleskeluluvat (sis. kv. suojelu) 10 103 9 556 10 000 11 000 12 500 12 500
Maasta poistaminen 7 302 7 751 6 000 6 000 7 500 7 500
Kansainvälinen suojelu yhteensä 11 180 11 574 23 750 13 650 27 750 27 750
— turvapaikkahakemukset 3 652 3 714 15 000 6 000 15 000 15 000
— kiintiöpakolaiset 1 050 1 034 1 050 1 050 750 750
— matkustusasiakirjat 5 209 4 246 5 600 5 600 5 600 5 600
Kansalaisuus yhteensä 13 315 11 072 8 000 10 000 12 500 12 500
— kansalaisuushakemukset 11 426 9 426 7 000 9 000 11 000 11 000
Yhteensä 53 873 51 684 59 750 52 650 72 250 72 250

Käsittelyaika keskimäärin (vrk)

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Maahanmuutto      
— työntekijän oleskelulupa (sis. TE-toimiston osapäätöksen) 86 65 65
— oleskelulupa, opiskelija 21 30 30
Kansainvälinen suojelu, kokonaiskäsittelyaika ilman muutoksenhakua      
— turvapaikka 170 180 140
Kansalaisuushakemukset, kokonaiskäsittelyaika      
— kansalaisuushakemukset 224 244 238
Ratkaistut/vireille tulleet (%) 104 110 100
Maahanmuuttohallinnon prosessien sähköistäminen

Maahanmuuttohallinnon kaikkien viranomaisten sähköistä asianhallintajärjestelmää (UMA) käytetään tehokkaasti ja sen ylläpidosta huolehditaan. Sähköisten palvelujen käyttöä laajennetaan ja samalla nopeutetaan prosessien kulkua automatisoinnin mahdollisuuksia hyödyntäen. Järjestelmän toimintoja kehitetään vastaamaan ulkomaalaislain muutoksia.

Henkisten voimavarojen hallinta

Henkiset voimavarat, Maahanmuuttovirasto

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Henkilötyövuodet 293,2 289 469
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 9,9 9,9 9,6
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,57 3,51 3,52

Henkiset voimavarat, Valtion vastaanottokeskukset

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Henkilötyövuodet 90,4 120 120
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 11,1 10 10
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,60 3,70 3,60

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 34 407 34 055 47 129
Bruttotulot 8 902 7 700 7 900
Nettomenot 25 505 26 355 39 229
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 190    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 494    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 28.10.01) -7
Turvapaikkamenojen lisäys 14 100
Turvapaikkapäätöksenteon nopettaumiseksi palkattu määräaikainen resurssi, erän poistaminen -2 700
Ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän (UMA) jatkokehityshanke (UMA4) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -26
Palkkaliukumasäästö -135
Palkkausten tarkistukset 139
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 744
Toimintamenojen tuottavuussäästö -118
Toimintamenosäästö (HO 2015) -120
Vuokramenojen indeksikorotus 22
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -25
Yhteensä 12 874

2016 talousarvio 39 229 000
2015 III lisätalousarvio 1 646 000
2015 II lisätalousarvio 703 000
2015 I lisätalousarvio 1 200 000
2015 talousarvio 26 355 000
2014 tilinpäätös 26 809 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 155 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 31 §:n mukaisten matka- ja muiden avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 1) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 1).

Muutos talousarvioesityksen 39 229 000 euroon nähden on 39 926 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 37 392 000 euroa Maahanmuuttovirastoon turvapaikkahakemusten käsittelyyn yhdeksäksi kuukaudeksi määräaikaisesti palkattavien noin 750 käsittelijän palkkaus- ja muina menoina, 2 608 000 euroa valtion vastaanottokeskusten turvapaikanhakijoiden vastaanottokapasiteetin lisäämisestä aiheutuvina palkkaus-, vuokra- ja muina menoina sekä vähennyksenä 74 000 euroa siirtona momentille 26.10.01 poliisille perustettavaan ICT-keskukseen liittyen.

Kielteisiin turvapaikkapäätöksiin liittyvät harkinnanvaraiset vapaaehtoisen paluun matkakulut ja avustukset maksetaan tältä momentilta. Palautukset hoidetaan valtion kannalta mahdollisimman kustannustehokkaasti joko poliisin maastapoistamisena (mom. 26.10.20) tai vapaaehtoisena paluuna, mikäli se arvioidaan toimivammaksi ja kustannustehokkaammaksi tavaksi. Suomi hyödyntää mahdollisimman suuressa määrin EU:n rajaturvallisuusviranomaisen Frontexin tarjoamia maastapoistamispalveluja.


2016 talousarvio 79 155 000
2015 III lisätalousarvio 1 646 000
2015 II lisätalousarvio 703 000
2015 I lisätalousarvio 1 200 000
2015 talousarvio 26 355 000
2014 tilinpäätös 26 809 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 155 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 31 §:n mukaisten matka- ja muiden avustusten maksamiseen

2) enintään 350 000 euroa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 33 §:n mukaisen ihmiskaupan uhrien auttamispalveluiden ostamiseen

3) maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 4 631 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 2 000 000 euroa vapaaehtoisen paluun menojen maksamiseen, 800 000 euroa siirtona momentilta 26.10.01 Maahanmuuttovirastolle ulkomaalaislain muutokseen liittyviin tehtävämuutoksiin turvapaikkatutkinnassa ja 2 000 000 siirtona momentilta 28.70.20 Älykäs Maahanmuuttovirasto -hankkeen rahoitukseen sekä vähennyksenä 169 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio 4 631 000
2016 talousarvio 79 155 000
2015 tilinpäätös 29 904 000
2014 tilinpäätös 26 809 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 4 631 000 euroa.