Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
              20. Erityismenot
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 52 966 000 euroa.

Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen tulee saattaa tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että käyttöönotto voidaan toteuttaa maaliskuun 2017 loppuun mennessä.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2016 2017 2018 Yhteensä
vuodesta 2016
lähtien
         
Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, valtuus        
Ennen vuotta 2016 tehdyt sitoumukset 2 628 5 723 - 8 351
Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, lisävaltuus (2015 II LTA)        
Ennen vuotta 2016 tehdyt sitoumukset 5 000 1 750 250 7 000
Menot yhteensä 7 628 7 473 250 15 351
Hätäkeskuslaitos 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Tuotokset      
Ilmoitusten määrä, kpl, josta 3 890 000 3 890 000 3 890 000
— hätäpuhelujen määrä, kpl 2 811 000 2 800 000 2 800 000
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl 1 740 000 1 750 000 1 750 000
Panokset      
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa 72 079 68 679 54 925
Henkilötyövuodet 664 627 590
Toiminnan tehokkuus      
Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) 7 700 8 200 8 800
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään 11,4 10,7 9,7
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään 15,9 14,7 13,2
Toiminnan laatu ja palvelukyky      
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) 3,34 - 3,34
       
Henkiset voimavarat      
Henkilöstön määrä 647 630 600
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) 3,16 3,18 3,2
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään 17,5 18 16

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 72 031 58 646 56 026
Bruttotulot 2 975 3 056 3 060
Nettomenot 69 056 55 590 52 966
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 425    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 526    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 2 851 3 000 3 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1359 2 110 2 110
— osuus yhteiskustannuksista 897 820 820
Kustannukset yhteensä 2 256 2 930 2 930
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 595 70 70
Kustannusvastaavuus, % 126 102 102

Määrärahan tasokorotus 1,44 milj. euroa on tarkoitus vuonna 2016 käyttää Erica-tietojärjestelmän lisääntyneiden menojen kattamiseen. Tarkoitukseen ehdotetaan siirrettäväksi lisäksi 3,5 milj. euroa momentilta 28.70.20.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Erica-tietojärjestelmä (siirto momentilta 28.70.20) 3 500
Hätäkeskusuudistuksen johdosta vapautuneet tilat, omavastuu -148
Hätäkeskusuudistuksen johdosta vapautuneiden tilojen vuokrasäästö -461
TOTI-investointi, kertaluonteisen erän poistuminen -4 256
Uuden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto, kertaluonteisen erän poistuminen -2 441
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -10
Palkkaliukumasäästö -181
Palkkausten tarkistukset 322
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 1 440
Toimintamenojen tuottavuussäästö -244
Toimintamenosäästö (HO 2015) -150
Vuokramenojen indeksikorotus 53
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -48
Yhteensä -2 624

2016 talousarvio 52 966 000
2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio -436 000
2015 talousarvio 55 590 000
2014 tilinpäätös 70 157 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 52 795 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 171 000 euroa talousarvioesityksen 52 966 000 euroon nähden on siirtoa momentille 26.10.01 poliisille perustettavaan ICT-keskukseen liittyen.


2016 talousarvio 52 795 000
2015 IV lisätalousarvio 1 600 000
2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio -436 000
2015 talousarvio 55 590 000
2014 tilinpäätös 70 157 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Momentille ehdotetaan 52,795 milj. euron määrärahaa, joka on 2,795 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Vuoden 2015 neljännessä lisätalousarviossa osoitettiin lisäksi 1,6 milj. euroa uuden hätäkeskustietojärjestelmän (Erica) käyttöönoton turvaamiseen, mikä vaikuttaa myönteisesti myös vuoden 2016 toiminnan tasoon.

Hätäkeskuslaitos sai vuoden 2014 lopussa valmiiksi mittavan rakenneuudistuksen, jossa valtakunnallinen hätäkeskustoiminta organisoitiin kuuteen hätäkeskukseen aiemman 15 sijaan. Uudistuksen viimeisenä vaiheena otetaan käyttöön Erica-järjestelmä, joka mahdollistaa verkottuneen hätäkeskustoiminnan. Näin voidaan reagoida paremmin ruuhka- ja häiriötilanteisiin, myös yhteistyö hätäkeskusten sekä viranomaisten johto- ja tilannekeskusten välillä tulee helpottumaan. Tavoitteena on, että järjestelmä on käytössä kaikissa hätäkeskuksissa huhtikuussa 2017.

Valiokunta toteaa, että erityisesti Erica-järjestelmän toteutus viranomaisten turvallisuusverkon (TUVE) sisälle on vaatinut huomattavasti enemmän suunnittelu- ja toteutusaikaa kuin mitä toimitussopimusta vuonna 2011 tehtäessä arvioitiin. Valiokunta pitää perusteltuina saamiaan tietoja Erica-hankkeen aikataulun viivästymiseen ja kustannusten nousuun johtaneista syistä. Yleisesti valiokunta pitää kuitenkin tarpeellisena kiinnittää vakavaa huomiota valtion ict-menoihin sekä hankkeiden ohjaukseen ja viivästyksiin ja pitää kustannusten minimoimiseksi välttämättömänä, että valtion hankeosaaminen varmistetaan kaikilla tasoilla.

Valiokunta toteaa, että Hätäkeskuslaitokselle ehdotetut toimintamenot ovat suhteellisen pienet, mikä valiokunnan saaman selvityksen mukaan vaikeuttaa toimintaa ja voi johtaa jopa henkilöstövähennykseen. Näin ollen on välttämätöntä, että hallitus seuraa tarkasti Hätäkeskuslaitoksen toimintamenojen riittävyyttä ja varmistaa kansalaisten ja viranomaisten hätäkeskuspalveluiden häiriöttömän saatavuuden.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 52 795 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 365 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio -365 000
2016 talousarvio 52 795 000
2015 tilinpäätös 56 754 000
2014 tilinpäätös 70 157 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 365 000 euroa.