Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 717 972 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi sakon muuntorangaistuksen laajentamisen peruuttamisesta (sakon täytäntöönpanosta annettu laki 672/2002, muut. 671/2015). Sakon muuntorangaistusta koskeva lainsäädäntöuudistus jää toteutumatta, jonka vuoksi poliisin lisäresurssitarve säädösmuutoksien toteuttamiseksi poistuu.

Sisäministeriö asettaa poliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Valvonta- ja hälytystoiminta sekä liikenneturvallisuus

PORA III -linjausten mukaiset toiminnalliset tulostavoitteet on tarkistettu vastaamaan taloudellisia reunaehtoja. Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus pyritään säilyttämään lähes entisellä tasolla. Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvän valvonnan taso kuitenkin laskee käytettävien resurssien pienentyessä, jolloin yleisillä paikoilla tapahtuneiden järjestyshäiriöiden, vahingontekojen ja pahoinpitelyjen määrä voi lisääntyä. Yleisvalvonta ja kansalaisten kokema turvallisuuden tunne heikkenevät. Muihin kuin kiireellisiin tehtäviin käytettävä aika vähenee. Virka-apuihin vastaaminen vaikeutuu ja hidastuu. Poliisin työturvallisuus heikkenee erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Laittoman maahantulon tilanne pysyy Suomessa hallittuna ja toimenpiteet laittoman maahantulon torjumiseksi ovat uskottavia ja tehokkaita. Turvapaikkamenettelyn prosessia kehitetään.

Liikennekuolemien määrä on kääntynyt nousuun vuonna 2015; Valtioneuvoston tavoite liikennekuolemien puolittamisesta (tavoite 136 kpl/v. 2020 mennessä) vaarantuu. Sen sijaan henkilövahinkoon johtaneiden liikennevahinkojen määrän kehitys on myönteisempää. Liikenneturvallisuusindeksin nousu pysähtyy. Liikennevalvonnan tuottavuus sekä poliisin paljastamien rattijuopumusten ja törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten taso pyritään säilyttämään. Teknisin välinein tehtävän liikennevalvonnan vaikuttavuutta parannetaan, sen sijaan poliisimiehen tekemän liikennevalvonnan määrä vähenee hieman. Raskaan liikenteen valvonnan taso pidetään entisellään.

Valvonta 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (yjt-tehtävät/htv) 435 408 412
Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv 744 757 814
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 173 982 174 918 175 918
Henkilötyövuodet 2 407 2 454 2 425
Valvonnan kustannukset, 1 000 euroa 217 627 217 735 217 450
Taloudellisuus (kustannukset/yjt-tehtävät), euroa 208 222 217
Palvelukyky ja laatu      
Onnistuminen kotiväkivaltaan puuttumisessa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41) 2,9 - 2,9
Onnistuminen liikennevalvonnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41) 3,0 - 2,9
Onnistuminen poliisin partioinnissa ja muussa näkyvässä toiminnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41) 2,9 - 2,8
Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv 612 602 590
— josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv 47 54 54
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl 338 518 400 000 440 000
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl 3 844 4 000 3 800
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl 5 500 5 400 5 400
Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl 18 497 20 000 19 000
Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv,      
pl. rajatarkastustoiminta2) 19 20 11
Turvapaikkatutkinnan tutkinta-aika, päätetyt jutut, keskiarvo, vrk 27 30 90
Suoritteet      
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä, kpl 1 046 888 980 000 1 000 000
— josta oma-aloitteiset tehtävät, % 20 20 17
Oma-aloitteellisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu | 15 Vahingonteko | 34 Päihtynyt henkilö | 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta) 9,4 10,0 9,0

1) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014

2) 2015 alkaen rajatarkastustoiminta kirjattu omalle koodilleen

Hälytystoiminta 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (hälytystehtävät, määrä/htv) 880 828 848
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 87 261 88 194 89 952
Henkilötyövuodet 1 190 1 182 1 180
Hälytystoiminnan kustannukset, 1 000 euroa 110 370 110 777 111 740
Taloudellisuus (kustannukset/hälytystehtävät A+B), euroa 169 148 172
Palvelukyky ja laatu      
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 9,5 10,1 10,1
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min 17,9 18,0 18,7
Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä) 70,9 72,0 70,0
Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä) 92,2 90,0 89,0
Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41) 3,1 - 3,2
Suoritteet      
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl 25 237 25 000 25 000
A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl 653 140 750 000 650 000
A, B ja C hälytystehtävien määrä enintään, kpl 1 046 888 980 000 1 000 000

1) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014

Rikostorjunta

Poliisin mahdollisuudet panostaa mm. sarjoittamistyötä edellyttävään ns. pimeänä poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittämiseen heikkenevät. Tämä osaltaan heikentää omaisuusrikosten selvitysasteita. Tämä on huolestuttavaa ottaen huomioon mm. voimakas kasvutrendi ulkomaisen ns. hit and run -tyyppisen omaisuusrikollisuuden vallatessa yhä enemmän alaa Suomen rikollisuuskentässä. Poliisin mahdollisuudet aikaa ja resursseja vaativaan pitkäjänteiseen työhön piilorikollisuuden paljastamiseksi tulevat jonkin verran heikkenemään. Tämä tulee näkymään etenkin törkeän huumerikollisuuden vähentyneenä paljastamisena. Resurssien vähentyminen voi näkyä selvitysasteen heikkenemisen ja piiloon jäävän rikollisuuden lisääntymisen lisäksi myös pidentyneinä tutkinta-aikoina. On myös huomioitava, että v. 2014 alussa tulleet keskeiset esi- ja poliisitutkintaa säätelevät säädösuudistukset (poliisi-, esitutkinta- ja pakkokeinolait) sekä niiden ohella EU:n piirissä annetun käännös- ja tulkkausdirektiivin voimaan saattaminen asettavat poliisille velvoitteita, jotka ovat omiaan jo sinällään pidentämään tutkinta-aikoja.

PTR-toiminnan rakennetta on uudistettu vuoden 2014 alussa ja toiminnasta on saatu myönteisiä kokemuksia. PTR-toiminnassa tapahtuvassa rikostorjunnassa poliisin yksiköt ovat kiinteästi mukana päivittäistoiminnassa, poliisiyksiköihin on perustettu RTA-yksiköitä.

Kansalaisten luottamus poliisin kykyyn ehkäistä, paljastaa ja selvittää rikoksia pyritään säilyttämään korkeana. Rikosasioiden pitkiin käsittelyaikoihin kiinnitetään huomiota. Talousrikostorjunnassa pyritään reaaliaikaiseen rikostutkintaan, avoinna olevien juttujen määrän vähentämiseen, tutkinta-aikojen lyhentämiseen ja takaisin saadun rikoshyödyn määrän kasvuun käytettävissä olevan kokonaisrahoituksen puitteissa. Rikosten ennalta estävää toimintaa toteutetaan lisäämällä moniviranomaisyhteistyötä, ihmisten omaa varautumista rikosuhkiin ja vastuuta rikostorjunnasta sekä kolmannen sektorin toimijoiden mukanaoloa. Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten sekä seksuaalirikosten kokonaismäärää pyritään vähentämään ennalta estävällä toiminnalla ja rikostapausten paremmalla tunnistamisella. Järjestäytyneen rikollisuuden toimintaedellytyksiä heikennetään muun muassa hallinnollisten toimien mukaan ottamisella. Järjestäytynyttä rikollisuutta torjutaan yhteistyöllä Tullin ja Rajavartiolaitoksen kanssa sekä toimivalla kansainvälisellä yhteistyöllä. Tietoverkkorikollisuuden torjuntaan panostetaan osana järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja ennalta ehkäisevää nettipoliisitoimintaa. Poliisi puuttuu rasistisia piirteitä omaavaan ja muuhun viharikollisuuteen sekä ihmiskauppaan. Poliisi ylläpitää muiden lainvalvontaviranomaisten, hallinnollisten viranomaisten sekä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa tilannekuvaa rikollisuudesta yleisesti sekä sen tietyistä erityisalueista, mm. terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus.

Rikostorjunta reagoi toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin ja kykenee estämään ennalta rikoksia, paljastamaan piilossa olevaa rikollisuutta sekä toteuttamaan rikosvastuuta.

Rikostorjunta 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) 75 73 72
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 282 552 284 426 261 526
Henkilötyövuodet 3 885 3 929 3 662
Rikostorjunnan kustannukset, 1 000 euroa 360 645 360 599 342 699
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa 1 242 1 255 1 293
Palvelukyky ja laatu      
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), %, vähintään 47,5 45,0 43,0
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), ka, vrk 112 113 115
Omaisuusrikosten selvitystaso, %, vähintään 36,1 35,9 34,5
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, %, vähintään 75,7 75,6 74,0
Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, ka, vrk, enintään 469 453 500
Talousrikostorjunnan henkilötyövuodet 427 417 330
Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU- ja muut ryhmät), kpl 73 73 73
Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl 950 950 950
Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) 2,9 - 2,9
Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) 2,6 - 2,6
Onnistuminen huumerikosten selvittämisessä/paljastamisessa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) 2,8 - 2,8
Onnistuminen asuntomurtojen selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) 2,7 - 2,6
Onnistuminen autovarkauksien selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) 2,6 - 2,6
Onnistuminen rasismiin viittaavien rikosten paljastamisessa ja tutkinnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) 2,7 - 2,7
Verkossa tapahtuva poliisitoiminta (esim. vihjepalvelu, verkkopoliisi), keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) 3,5 - 3,3
IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet 40 40 50
Suoritteet      
Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset 621 248 667 293 640 000
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä 290 455 287 432 265 000
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa 58,2 55 45
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa 47,7 45 35
Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl 1 973 1 844 1 600
Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl 2 201 2 133 2 200
Päätettyjen järjestäytyneen rikollisuuden juttujen määrä, kpl 643 573 560
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl 35 299 32 847 33 000
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä 864 1 049 830

1) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014

Lupahallinto

Lupahallinto vaikuttaa lupaharkinnan ja -valvonnan keinoin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseen ja tukee poliisin ennalta estävää toimintaa. Asehallinto ja turvallisuusalan valvonta toimivat luotettavasti ja yhteiskunnan turvallisuusintressit huomioiden. Vaikutukset ulottuvat myös yksityisen turva-alan luotettavaan toimintaan. Erityisesti ampuma-aseturvallisuuden parantamista tuetaan kehittämällä yhtenäisiä lupaprosesseja. Ulkomaalaislupa-asioiden toimivallan siirtoa Maahanmuuttovirastolle valmistellaan. Lisäksi saatetaan loppuun ajokorttiasioiden siirto poliisilta Liikenteen turvallisuusvirastolle v. 2016 alusta lukien. Henkilöllisyyttä osoittavan asiakirjan hakijan luotettavaan tunnistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Poliisin lupahallinnon palvelut noudattavat hyvän hallinnon periaatteita. Tietojärjestelmät, menettelyt ja rakenteet tukevat päätösten yhdenmukaisuutta sekä sujuvaa, yhdenmukaista, taloudellisesti tehokasta ja oikeudenmukaista päätöksentekoa. Asiakaskäyntien määrää vähennetään mm. sähköisiä palveluita kehittämällä ja tavoitteiden mukainen käyttöaste varmistamalla. Lupapalveluiden kustannusvastaavuus, kehittäminen ja kysyntää vastaava resursointi varmistetaan.

Lupahallinto 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/htv) 1 651 1 693 1 540
Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa 64 370 61 000 51 725
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa      
Henkilötyövuodet 843 852 756
Lupahallinnon kustannukset, 1 000 euroa 60 634 61 000 51 725
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa 44 42 44
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, % 106 100 100
Palvelukyky ja laatu    
Onnistuminen lupahallinnossa, arvosana 1—41) 3,3 - 3,3
Suoritteet      
Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl 1 392 128 1 442 700 1 164 000
— Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit yhteensä) 857 267 936 000 980 000
— Ajoluvat 355 524 326 000 -
— Aseluvat 55 432 57 000 60 000
— Turva-alan luvat 56 841 61 000 62 000
— Ulkomaalaisluvat 55 043 50 000 50 000
— Muut luvat 12 021 12 700 12 000

1) Lähde: Poliisibarometri

Lupavalvonta 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishtv-määrään) 206 205 205
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa -5 816 6 615 8 777
Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1 000 euroa 16 644 16 808 17 200
Suoritteet      
Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl - 72 000 72 000
Poliisikoulutus

Poliisikoulutuksen tavoitteena on vastata poliisin henkilöstö- ja osaamistarpeeseen. Poliisiammattikorkeakoulun uusien opiskelijoiden määrä sovitetaan määrärahapuitteisiin. Poliisikoulutusta annetaan edelleen molemmilla kansalliskielillä. Koulutuksessa kehitetään kansainvälisen poliisiyhteistyön ja monikulttuurisuuden edellyttämää ammattitaitoa. Koulutuksen tuottavuutta parannetaan laajentamalla verkko-opetuksen käyttöä. Poliisiammattikorkeakoulu tuottaa tutkimustietoa poliisitoiminnan, sisäisen turvallisuuden ja oppilaitoksen opetuksen kehittämiseen.

Poliisikoulutus 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Tuottavuus      
Vuoden aikana suoritetut tutkintokoulutuksen opintopisteet/opettajien kokonaishtv 192 290 413
Julkaisut/tutkimuksen htv:t 3,0 3,8 3,5
Taloudellisuus      
Poliisikoulutuksen kokonaiskustannukset, 1 000 euroa 25 900 25 200 25 000
Henkilötyövuodet 203 199 193
Perustutkinto/poliisi (AMK) - koulutuksen koulutuspäivän hinta, enintään, euroa 278 230 200
Poliisipäällystötutkinto/poliisi (YAMK) - koulutuspäivän hinta, enintään, euroa 276 260 260
Palvelukyky ja laatu      
Perustutkintokoulutuksesta tavoiteajassa valmistuneet, % 94,7 97,0 97,0
Suoritteet      
Perustutkintokoulutukseen hakijoiden määrä aloituspaikkaa kohden 13,4 6,0 9,0
Perustutkintokoulutuksen aloittaneiden määrä, hlöä 146 320 160
Perustutkintokoulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä 133 154 67

Yhteiset palvelut - tukitoiminnot ja muut tehtävät

2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Yhteiset palvelut - tukitoiminnot1)      
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 134 987 134 496 130 788
Henkilötyövuodet 1 043 1 055 1 016
       
Yhteiset palvelut - muut tehtävät2)      
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 46 624 46 302 44 611
Henkilötyövuodet 710 701 675
Muiden tehtävien kustannukset, 1 000 euroa 58 096 58 063 58 085

1) Tukitoiminnot = taloushallinto, henkilöstöhallinto, materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tutkimus- ja analyysitoiminto, koulutus, työhyvinvointi, konsernipalvelut

2) Muut tehtävät = vartijat, vankilatoiminnot, vankikuljetukset, virka-avut, löytötavaratoiminto, kantelu- ja valitusasiat

Henkiset voimavarat

Poliisin organisaatiota, toimintaa ja prosesseja kehitetään taloudellisemmaksi ja tuottavammaksi. Organisaatiomuutoksen toimeenpano varmistetaan pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelulla. Poliisin henkilöstömäärä on sovitettu taloudellisiin reunaehtoihin. Poliisin palkkausjärjestelmä otetaan tarkasteluun.

Henkiset voimavarat 2014
toteutuma1)
2015
arvio
2016
tavoite
       
Henkilötyövuodet2) 10 078 9 966 9 716
Naisia, %-osuus 29,4 29,5 29,5
Poliisimiehet, htv 7 426 7 325 7 100
Naisia, %-osuus 15,6 15,7 15,7
Opiskelijat, htv3) 166 161 173
Naisia, %-osuus 27,7 27,8 24,8
Muu henkilöstö, htv 2 486 2 480 2 443
Naisia, %-osuus 70,6 70,7 70,7
Naisten %-osuus alipäällystössä, päällystössä ja päällikkötasolla 10,3 10,4 10,4
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,4 10,0 10,0
Työtyytyväisyysindeksi - - 3,3

1) Lähde PolStat, kaikki momentit. Vuoden 2013 toteutumassa poliisin momentilta 26.10.01 palkattujen osuus yht. 10 219 htv, muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 144,9 htv. Vuoden 2014 arviossa muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 144,9 htv. Vuoden 2014 arviossa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 150 htv. Vuoden 2015 tavoitteessa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 100 htv (75 htv poliisit + 25 htv muita virkoja).

2) Vuoden 2014 ja 2015 htv-määrässä mukana Suojelupoliisi (n. 240 htv)

3) Opiskelijoilla tarkoitetaan käytettävissä olevaan työvoimaan luettavat opiskelijat, jotka ovat työssäoppimisjaksolla työ- tai kenttäharjoittelussa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 805 473 812 680 786 467
Bruttotulot 85 411 78 500 68 495
Nettomenot 720 062 734 180 717 972
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 14 293    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 25 653    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 72 510 70 120 60 115
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 70 009 70 120 60 115
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 2 501 - -
Kustannusvastaavuus, % 104 100 100

Määrärahan tasokorotus vajaat 20 milj. euroa vuonna 2016 on osa sisäisen turvallisuuden resurssien lisäystä ja sillä on tarkoitettu rahoitettavan myös Vitja-tietojärjestelmän tarpeita ja maan ylimmän johdon henkilösuojauksen tehostamistarpeita.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
POHAn vuokramenot (siirto momentilta 26.01.01) 355
Poliisin terrorismin torjunnan lisämääräraha vuodelle 2015 -2 700
Poliisiopiskelijoiden ateriatuen muutos -26
Poliisiopiskelijoiden korkeakoulutuen muutos -312
PORA-hanke (siirto momentilta 28.40.01) 75
Siirto momentille 26.01.01 (-1 htv) -175
Siirto momentille 26.10.02 -19 006
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 28.10.01) -120
Turvapaikkamenojen lisäys 4 500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -266
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -6 048
Palkkaliukumasäästö -2 384
Palkkausten tarkistukset 4 296
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 19 953
Toimintamenojen tuottavuussäästö -3 611
Toimintamenosäästö (HO 2015) -4 112
Vuokramenojen indeksikorotus 570
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -697
Tasomuutos -6 500
Yhteensä -16 208

2016 talousarvio 717 972 000
2015 III lisätalousarvio 1 366 000
2015 I lisätalousarvio 770 000
2015 talousarvio 734 180 000
2014 tilinpäätös 731 422 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 729 191 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 717 972 000 euroon nähden on 11 219 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 9 000 000 euroa turvapaikanhakijamäärän voimakkaan kasvun johdosta tarvittavina lisäresursseina poliisin alkuvaiheen rekisteröintiin, tutkintaan, maastapoistamistoiminnon palkkakustannuksiin, laitehankintoihin ja muihin menoihin, 3 200 000 euroa harmaan talouden torjuntaohjelman erillisrahoituksen jatkamiseen, johon käytetään lisäksi 3 200 000 euroa momentin sisäisin siirroin ja yhteensä 1 019 000 euroa siirtona momenteilta 26.01.01, 26.20.01, 26.30.01, 26.30.02 ja 26.40.01 liittyen poliisille perustettavaan ICT-keskukseen sekä vähennyksenä 2 000 000 euroa siirtona momentille 26.20.01 sisäisen turvallisuuden määrärahan uudelleenallokointina.


2016 talousarvio 729 191 000
2015 III lisätalousarvio 1 366 000
2015 I lisätalousarvio 770 000
2015 talousarvio 734 180 000
2014 tilinpäätös 731 422 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Momentilta on siirretty 19,006 milj. euroa suojelupoliisin toimintamenoja sen omalle uudelle toimintamenomomentille (mom. 26.10.02), joten momentin määräraha 729,191 milj. euroa on 14,02 milj. euroa enemmän kuin vastaavat toimintamenot vuonna 2015. Momentilla on otettu huomioon lisäyksenä mm. 17,953 milj. euron osuus sisäministeriön hallinnonalalle osoitetusta yhteensä 28,5 milj. euron sisäisen turvallisuuden lisämäärärahasta. Valiokunta pitää kaiken kaikkiaan erittäin tarpeellisena sisäiseen turvallisuuteen ehdotettuja määrärahalisäyksiä ja toteaa, että viranomaisilla tulee olla realistiset mahdollisuudet hoitaa niille osoitetut tehtävät.

Poliisimiesten määrän arvioidaan budjettiesitystä täydentävän esityksen myötä laskevan hieman aiempien vuosien tasosta. Määrä on kuitenkin selvästi suurempi kuin mitä lokakuussa 2015 arvioitiin. Valiokunta toteaa, että esitettyyn määrärahan korottamiseen ja samalla poliisimiesten määrään vaikuttaa oleellisesti turvapaikanhakijoiden määrän kasvu. Lisävoimavaroja kohdistetaan mm. poliisin suorittamaan alkuvaiheen rekisteröintiin, tutkintaan, maastapoistamistoiminnon palkkakustannuksiin ja laitehankintoihin. Kokonaiskustannusten minimoimiseksi valiokunta pitää tarpeellisena, että koko turvapaikkaprosessi on riittävästi resursoitu ja toimii tehokkaasti. Samalla on kuitenkin välttämätöntä säilyttää riittävä turvallisuuden taso myös poliisin muiden tehtävien osalta.

Valiokunta pitää erittäin myönteisenä, että hallitus päätti jatkaa poliisin harmaan talouden torjunnan erillisrahoitusta 6,4 milj. eurolla vuonna 2016. Tehostamisrahalla on ollut huomattava merkitys poliisin suorituskykyyn. Summa on noin 20 prosenttia poliisin talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnan vuosittaisista kokonaiskustannuksista, ja sen avulla noin 80 rikostutkijaa voi jatkaa työtään. Valiokunta korostaa, että talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaan panostaminen on valtion talouden kannalta kannattavaa. Vuosina 2012—2014 poliisi on saanut haltuun omaisuutta yhteensä 123,9 milj. euron arvosta, joka vastaa noin 95 000 euroa/henkilötyövuosi, kun yhden henkilötyövuoden kustannus on noin 65 000 euroa. Valiokunta pitääkin tarpeellisena, että rahoitusta jatketaan koko kehyskauden ajan.

Valiokunta lisää momentille 300 000 euroa paikallispoliisitoimintaan turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta aiheutuneiden tehtävien hoitoon.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 729 491 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

I lisätalousarvioesitys HE 9/2016 vp (18.2.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 700 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu automaattisten nopeusvalvontalaitteiden uusimisesta ja lisäämisestä niin, että laitteet mahdollistavat entistä tarkemmin nopeuksien ylittämisen valvonnan.


2016 I lisätalousarvio 1 700 000
2016 talousarvio 729 491 000
2015 III lisätalousarvio 1 366 000
2015 I lisätalousarvio 770 000
2015 talousarvio 734 180 000
2014 tilinpäätös 731 422 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 7/2016 vp (8.4.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 700 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 895 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 5 000 000 euroa siirtona momentilta 28.70.20 Vitja-hankkeen rahoitukseen sekä vähennyksenä 5 026 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja 69 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta johtuen ja 800 000 euroa siirtona momentille 26.40.01 turvapaikkatutkinnan keskittämisen johdosta, mihin liittyen hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 64/2016).


2016 II lisätalousarvio -895 000
2016 I lisätalousarvio 1 700 000
2016 talousarvio 729 491 000
2015 tilinpäätös 736 316 000
2014 tilinpäätös 731 422 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 895 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 10 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 26.01.50 poliisin todistajansuojeluohjelman mukaisen sopeutumisavustuksen maksamiseen.


2016 III lisätalousarvio -10 000
2016 II lisätalousarvio -895 000
2016 I lisätalousarvio 1 700 000
2016 talousarvio 729 491 000
2015 tilinpäätös 736 316 000
2014 tilinpäätös 731 422 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 10 000 euroa.