Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 941 000 euroa.

Selvitysosa:Oikeusrekisterikeskus toimii oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ja rekisterien rekisterinpitäjänä sekä välittää hallinnonalan viranomaisten ilmoittamia tietoja muille viranomaisille. Käytetyimpiä rekisterejä ovat rikosrekisteri, sakkorekisteri, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri sekä velkajärjestelyrekisteri. Oikeusrekisterikeskus huolehtii sakkoihin, menettämisseuraamuksiin, maksuihin ja saataviin liittyvistä täytäntöönpanotehtävistä ja käyttää valtion puhevaltaa näissä tehtävissä. Lisäksi Oikeusrekisterikeskus huolehtii hallinnonalan tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä hallinnonalan virastojen kanssa siten kuin palvelusopimuksissa on sovittu. Oikeusrekisterikeskus hoitaa myös hallinnonalan lomakesuunnitteluun liittyviä tehtäviä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
     
Bruttomenot 11 359 11 741
Bruttotulot 8 000 4 800
Nettomenot 3 359 6 941

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kirjanpitoyksikkörakenteen muutos sekä valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (Kieku) käyttöönotto 135
Rikosuhripalveluiden valtionavun hallinnointi 70
Sakkomenettelylain soveltamiseen liittyvät muutokset 340
Tasokorotus toiminnan turvaamiseksi 300
Viranomaistoiminnan tulojen bruttobudjetointi 2 600
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -4
Palkkaliukumasäästö -16
Palkkausten tarkistukset 27
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 146
Toimintamenojen tuottavuussäästö -16
Yhteensä 3 582

2016 talousarvio 6 941 000
2015 talousarvio 3 359 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon oikeusministeriön asetuksessa oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista tarkoitettuja Oikeusrekisterikeskuksen tuloja.

Selvitysosa:Päätösosa lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toiseksi kappaleeksi.

Talousarvioesityksessä määrärahaa ehdotetaan lisättäväksi 2 600 000 eurolla viranomaistoiminnan tulojen bruttobudjetoinnin johdosta. Viranomaistoiminnan tuloilla tarkoitetaan tässä yhteydessä oikeusministeriön asetuksessa oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista tarkoitettuja Oikeusrekisterikeskuksen tuloja. Nykyinen asetus (1020/2013) on voimassa 31 päivään joulukuuta 2015 ja valmisteltava uusi asetus tulee voimaan 1.1.2016 lukien.


2016 talousarvio 6 941 000
2015 IV lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 3 359 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 941 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon oikeusministeriön asetuksessa oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista tarkoitettuja Oikeusrekisterikeskuksen tuloja.

 

I lisätalousarvioesitys HE 9/2016 vp (18.2.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 139 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF-P) tuella toteutettavan hankkeen omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 25.01.50 ja aiheutuu rikosuhrimaksujärjestelmän käyttöönoton edellyttämien tietojärjestelmämuutosten menoista.

Rikosuhrimaksujärjestelmä edellyttää muutoksia Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmiin, joiden kustannusarvio vuosina 2016—2017 on yhteensä arviolta 760 000 euroa. Kustannuksista 450 000 euroa on tarkoitus rahoittaa EU:n sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF-P) haettavalla tuella.


2016 I lisätalousarvio 139 000
2016 talousarvio 6 941 000
2015 IV lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 3 359 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 7/2016 vp (8.4.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 139 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF-P) tuella toteutettavan hankkeen omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 40 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio -40 000
2016 I lisätalousarvio 139 000
2016 talousarvio 6 941 000
2015 tilinpäätös 3 459 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 40 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu oikeushallinnon tietojärjestelmien kehittämisestä aiheutuvista menoista, josta 60 000 euroa on siirtoa momentilta 25.01.21, 100 000 euroa on siirtoa momentilta 25.10.03, 25 000 euroa on siirtoa momentilta 25.10.04, 45 000 euroa on siirtoa momentilta 25.20.01 ja 20 000 euroa on siirtoa momentilta 25.30.01.


2016 III lisätalousarvio 250 000
2016 II lisätalousarvio -40 000
2016 I lisätalousarvio 139 000
2016 talousarvio 6 941 000
2015 tilinpäätös 3 459 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa.