Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

23. Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään 2 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kokeilutoiminnan digitaalinen rahoitusalusta -hankkeen menoihin

2) rahoitusalustan hallinnoinnista vastaavan organisaation perustamiseen, mukaan lukien tarvittaessa osakkeiden merkintähinnan maksamiseen, ja muihin omistus- ja yritysjärjestelyihin liittyviin menoihin

3) kokeilujen edistämiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään viiden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määräraha on siirtoa momentilta 28.70.22 ja aiheutuu hallitusohjelman Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen -strategiseen tavoitteeseen sisältyvän kärkihankkeen 4 (Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri) toteuttamisen menoista kokeilukulttuurin edistämiseksi Suomessa.

Määrärahaa käytetään yhteiskunnan kehittämiseen suunnatun digitaalisen rahoitusalustan hankkimiseen ja ylläpitoon, rahoitusalustan hallinnoinnista vastaavan organisaation perustamiseen liittyviin menoihin sekä muihin hankkeesta aiheutuviin menoihin. Lisäksi määrärahaa käytetään erityisesti pienten kansalaislähtöisten kokeilujen edistämiseen.

Määräraha myönnetään hankkeelle toiminnan järjestämiseksi kertaluonteisesti. Kokeilutoiminnan rahoitusalustan perustaminen, hallinnointi ja kokeilujen tukeminen ei tuota lisämenoja valtiolle alkuinvestoinnin jälkeen. Tarkoituksena on luoda pysyvä toimintamalli, jossa rahoitusalusta pystyy toimimaan itsenäisesti ilman valtion erillistä rahoitusta.

Kokeilut tuottavat eniten yhteiskunnallista hyötyä, kun tieto kasaantuu, parhaat ideat valitaan toteutukseen nopeasti ja joustavasti riippumatta siitä, mistä ne ovat lähtöisin ja tietoa ja kokemuksia hyödynnetään päätöksenteossa järjestelmällisesti. Kevyillä kansalaislähtöisillä pienkokeiluilla syntyy uusia hyödyllisiä toimintatapoja, joiden hyöty voidaan testata sekä levittää tehokkaammin tarkasti mitattavilla vahvoilla kokeiluilla. Rahoitusalustalla varmistettaisiin pienkokeilujen ja niistä (tai muista syötteistä) polveutuvien kokemusten pohjalta käynnistettävien vahvojen kokeilujen rahoitus.

Määrärahalla rahoitettavan hankkeen mahdolliset ylläpitomenot tai muut pysyvät menot eivät aiheuta lisämäärärahatarpeita.


2016 II lisätalousarvio 2 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään 2 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kokeilutoiminnan digitaalinen rahoitusalusta -hankkeen menoihin

2) rahoitusalustan hallinnoinnista vastaavan organisaation perustamiseen, mukaan lukien tarvittaessa osakkeiden merkintähinnan maksamiseen, ja muihin omistus- ja yritysjärjestelyihin liittyviin menoihin

3) kokeilujen edistämiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään viiden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.