Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
              50. Rintamalisät
              51. Sotilasvammakorvaukset
         90. Raha-automaattiavustukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 7 408 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja kehittämismenojen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon ennakoitu palvelutarve sekä Raha-automaattiyhdistyksen tuotto momentille 33.50.56.

Kilpailutuksella sekä laitosauditoinneilla hillitään kuntoutuslaitosten hoitopäivähintojen nousua sekä huolehditaan kuntoutuspalvelujen laadusta.

Rintamaveteraanien lukumäärän arvioidaan olevan 17 600 vuonna 2016.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos rintamaveteraanien vähentymisestä johtuen -2 200
Yhteensä -2 200

2016 talousarvio 7 408 000
2015 talousarvio 9 608 000
2014 tilinpäätös 10 608 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Veteraanien kuntoutukseen osoitetaan ensi vuonna yhteensä 25,4 milj. euroa (mom. 33.50.56 ja 33.50.57), joka on 5,2 milj. euroa kuluvaa vuotta vähemmän. Muutos johtuu veteraanien määrän vähenemisestä. Määrärahan mitoituksessa on kuitenkin otettu huomioon se, että veteraania kohden määrärahaa on noin 50 euroa kuluvaa vuotta enemmän. Veteraanien tukemiseen osoitetaan kaikkiaan 232 milj. euroa.

Veteraanipalveluiden järjestäminen sujuu monissa kunnissa hyvin, mutta valitettavasti on edelleen kuntia, joissa palvelujen järjestäminen on puutteellista tai joissa se painottuu liiaksi laitoskuntoutukseen. Tällöin määrärahat loppuvat ja osa veteraaneista jää palveluja vaille.

Valiokunta korostaa, että kuntien tulee olla aktiivisia palvelujen tarjoamisessa ja järjestämisessä ottaen huomioon veteraanin yksilöllinen kuntoutus- ja palvelutarve. Määrärahojen riittävyyden varmistamiseksi on aivan keskeistä, että kunnat noudattavat Valtiokonttorin ohjeistusta ja ottavat käyttöön hyviksi koetut toimintamallit.

Valiokunta pitää tärkeänä, että kotiin vietäviä palveluja lisätään, sillä veteraanit eivät enää jaksa osallistua entisessä määrin kodin ulkopuolella tapahtuvaan kuntoutukseen. Laitoskuntoutus ei myöskään vastaa parhaalla mahdollisella tavalla iäkkäiden kuntoutujien tarpeisiin. Avopalveluille on sen sijaan selvästi tarvetta, mikä puoltaa palveluiden painopisteen siirtämistä avopalveluihin sekä kotiin vietäviin palveluihin.

Valiokunta ehdottaa seuraavan lausuman hyväksymistä:

Valiokunnan lausumaehdotus 6

Eduskunta edellyttää, että seuraavassa julkisen talouden suunnitelmassa ja vuoden 2017 talousarvioesityksessä rintamaveteraanien kuntoutukseen ja veteraanipalveluihin tarvittavat määrärahat saatetaan pysyvästi palvelutarvetta vastaavalle tasolle.

Valiokunta lisää momentille 4 000 000 euroa veteraanikuntoutukseen ja erityisesti kotiin vietävien palveluiden lisäämiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 11 408 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja kehittämismenojen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.