Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              51. Lapsilisät
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         90. Raha-automaattiavustukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 326 980 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 d §:n mukaisten sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin

2) sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 10 §:n mukaisten sairausvakuutusrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuvien toimintakulujen valtion osuuden maksamiseen

3) kansaneläkelain (568/2007) 98 §:n, takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 36 §:n, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n, rintamasotilaseläkelain (119/1977) 15 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) 9 §:n mukaisten kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin

4) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) 27 §:n mukaisen yhteyspisteen toimintakuluihin.

Selvitysosa:Sosiaaliturvarahastojen osuudet Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista määräytyvät Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 f §:n mukaisesti etuuksien toimeenpanosta aiheutuvien toimintakulujen suhteessa. Sosiaaliturvan yleisrahaston osuus Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista on arviolta 35,84 %, sairausvakuutusrahaston osuus 47,0 % ja kansaneläkerahaston osuus 17,16 % vuonna 2016. Valtio rahoittaa noin kolmanneksen sairausvakuutusrahaston toimintakuluista.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Sosiaaliturvan yleisrahaston toimintakulut 172 300 000
Sairausvakuutusrahaston toimintakulut 72 480 000
Kansaneläkerahaston toimintakulut 81 300 000
Yhteyspisteen toimintakulut 700 000
EU:n sähköinen tiedonvaihto 200 000
Yhteensä 326 980 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asumistukien yhdistämisestä aiheutuvat toimeenpanokulut 2 500
Kelan toimintakulut (siirto momentilta 33.30.60) 72 500
Kelan toimintakulut (siirto momentilta 33.40.60) 81 300
Kelan toimintamenosäästö -2 700
Tarvearvion muutos 14 400
Toimeentulotuen maksatus (siirto Kelalle) 5 900
Yhteyspisteen toimintakulut (siirto momentilta 33.30.28) 700
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -20
Yhteensä 174 580

Momentin nimike on muutettu ja määräraha on muutettu kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.


2016 talousarvio 326 980 000
2015 talousarvio 152 400 000
2014 tilinpäätös 159 600 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 319 480 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 326 980 000 euroon nähden on 7 500 000 euroa, mistä 2 500 000 euroa aiheutuu asumistukien yhdistämisen perumisesta aiheutuvien toimeenpanokulujen poistumisesta ja 5 000 000 euroa Kansaneläkelaitoksen toteuttamasta pysyvästä toimintamenoihin kohdistuvasta säästöstä.


2016 talousarvio 319 480 000
2015 talousarvio 152 400 000
2014 tilinpäätös 159 600 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Täydentävässä talousarvioesityksessä Kelan toimintakuluja vähennetään 5 milj. eurolla, minkä jälkeen Kelan toimintamenoihin on käytettävissä 76 300 000 euroa.

Saadun selvityksen mukaan aiemmat päätökset ovat jo merkinneet Kelan toimintamenojen pysyvää vähenemistä noin 14,5 milj. eurolla. Toimintaa on tehostettu mm. sähköisen asioinnin ja automaation keinoin, ja näin Kelan toimintamenot on saatu pysymään vain noin 3 prosentissa etuusmenoista samaan aikaan kasvaneesta työmäärästä huolimatta. Muuttuva toimintaympäristö, kuten esimerkiksi työttömyyden ja maahanmuuton kasvu, heijastuu myös Kelan tehtäviin, minkä lisäksi Kelalle siirtyy vuoden 2017 alusta toimeentulotuen perusosan toimeenpano.

Valiokunta painottaa, että etuuksien saajien oikeusturvan kannalta on välttämätöntä, että Kelan toiminta säilyy laadukkaana ja että etuuksien maksatuksen oikea-aikaisuus voidaan turvata haastavassa ympäristössä. Määrärahojen riittävyyttä on seurattava ja niiden riittävyys on tarvittaessa turvattava lisätalousarviolla.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 319 480 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 d §:n mukaisten sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin

2) sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 10 §:n mukaisten sairausvakuutusrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuvien toimintakulujen valtion osuuden maksamiseen

3) kansaneläkelain (568/2007) 98 §:n, takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 36 §:n, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n, rintamasotilaseläkelain (119/1977) 15 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) 9 §:n mukaisten kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin

4) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) 27 §:n mukaisen yhteyspisteen toimintakuluihin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta.


2016 II lisätalousarvio 1 000
2016 talousarvio 319 480 000
2015 tilinpäätös 152 300 000
2014 tilinpäätös 159 600 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 euroa.