Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 448 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hanke- ja ohjelmatoiminnan, aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen sekä ennakointitoimintaan ja kansainvälistymisen edistämiseen.

Selvitysosa:Innovaatiorahoituskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian, innovaatioiden ja kasvurahoituksen keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja työelämän laatua, lisää vientiä sekä luo työllisyyttä ja hyvinvointia. Tulokset saavutetaan asiakkaiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla, johon Tekes kannustaa rahoituksellaan ja siihen liittyvillä palveluilla. Asiakkaita ovat ilman toimialarajoituksia kaiken kokoiset yritykset sekä tutkimus- ja julkiset organisaatiot.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Tekesille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Rahoitus- ja asiakkuustyön kokonaiskustannus/myönnetty rahoitus, % 4,4 < 5,0 < 5,0
Asiakaspalautteen yleisarvio Tekesin toiminnasta (1—5) 4,3 > 4 > 4
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Suoritteet      
Pk-yritysten osuus yritysrahoituksesta, % 63 > 60 > 60

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 285,6 290 290
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,7 3,5 > 3,5

Tekesin tulostavoitteiden saavuttamiseen osallistuu Tekesin lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten Tekes-tehtäviä hoitava henkilöstö, joiden osalta resurssit on budjetoitu momentille 32.01.02. Tulostavoitteiden saavuttamiseen käytetään toimintamenojen lisäksi Tekesin hallinnoimien muiden momenttien (32.20.40, 32.20.42, 32.20.83 ja 32.20.89) määrärahoja ja valtuuksia. Momenttiensa myöntövaltuuksilla Tekes rahoittaa riskipitoisia tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan projekteja, jotka toteutetaan pääosin vuosina 2016—2019.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Hanke- ja ohjelmatoiminta 5 997 000
Toimintamenot 32 451 000
Yhteensä 38 448 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio

2016
esitys
       
Bruttomenot 41 440 40 672 38 548
Bruttotulot 411 300 100
Nettomenot 41 029 40 372 38 448
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 18 288    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 18 383    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 28.10.01) -7
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -12
Palkkaliukumasäästö -100
Palkkausten tarkistukset 155
Toimintamenojen tuottavuussäästö -200
Toimintamenosäästö (HO 2015) -1 740
Vuokramenojen indeksikorotus 20
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -40
Yhteensä -1 924

2016 talousarvio 38 448 000
2015 I lisätalousarvio 200 000
2015 talousarvio 40 372 000
2014 tilinpäätös 41 124 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 448 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hanke- ja ohjelmatoiminnan, aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen sekä ennakointitoimintaan ja kansainvälistymisen edistämiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 296 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 70 000 euroa aiheutuu yhden henkilötyövuoden siirrosta momentille 32.01.01 ja 226 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio -296 000
2016 talousarvio 38 448 000
2015 tilinpäätös 40 572 000
2014 tilinpäätös 41 124 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 296 000 euroa.