Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
              89. Osakehankinnat
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 467 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin

3) EU:n sisäasioiden rahastoon kuuluvasta Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Työ- ja elinkeinoministeriö      
Hallituksen esitykset (kpl) 42 15 20
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 76 > 80 > 80
— Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) 0,9 0 0
Valtioneuvoston asetukset (kpl) 36 30 30
Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) 0,2 < 1,0 < 1,0

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 561 468 438
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,49 - > 3,49

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio

2016
esitys
       
Bruttomenot 73 083 52 725 42 667
Bruttotulot 12 358 12 000 8 200
Nettomenot 60 725 40 725 34 467
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 144    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 209    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
ELY-keskusten yhteinen kehittämis- ja hallintoyksikkö (siirto momentille 32.01.02) (-1 htv) -104
Erityisasiantuntijan palkkaaminen (siirto momentilta 24.01.01) 22
HO-lisäysten päättyminen (Vihreä talous 2,6 milj. euroa, Harmaa talous 0,2 milj. euroa) -2 800
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä ja saaristoasiain neuvottelukunta (siirto momentille 30.01.01) (-3 htv) -225
Poliittinen toiminta (HO 2015) -131
Siirto momentille 23.01.02 -150
TEM Aleksanterinkatu 4-10, peruskorjaus (siirto momentille 23.01.01) -350
Työelämä 2020 -hanke (siirto momentilta 32.30.51) 800
Työelämähanke -1 000
Valtion tilintarkastuslautakunnan menot (siirto momentille 32.40.03) -20
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-7 htv) -2 077
YK:n Oslon ryhmän puheenjohtajuus (siirto momentille 28.30.01) -60
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -23
Palkkaliukumasäästö -114
Palkkausten tarkistukset 214
Toimintamenojen tuottavuussäästö -245
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) 5
Yhteensä -6 258

2016 talousarvio 34 467 000
2015 I lisätalousarvio 643 000
2015 talousarvio 40 725 000
2014 tilinpäätös 55 790 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 645 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 34 467 000 euroon nähden on 822 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 1 230 000 euroa 18,7 henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 32.01.02 ja 95 000 euroa järjestelmäkustannusten siirtona momentille 32.30.01 sekä lisäyksenä 503 000 euroa siirtona momentilta 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen.


2016 talousarvio 33 645 000
2015 IV lisätalousarvio -780 000
2015 I lisätalousarvio 643 000
2015 talousarvio 40 725 000
2014 tilinpäätös 55 790 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 645 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin

3) EU:n sisäasioiden rahastoon kuuluvasta Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 86 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 70 000 euroa yhden henkilötyövuoden siirtona momentilta 32.20.06 EU:n Horisontti 2020 -ohjelman kansallisen koordinoinnin vahvistamista varten ja 203 000 euroa liittyen Euroopan globalisaatiorahastosta haettuun rahoitukseen (EGR2), jonka rahoitussuunnitelmasta on toimeenpanoajan päättyessä jäänyt käyttämättä yhteensä 203 000 euroa. Käyttämättä jäänyt osuus on palautettu Euroopan komissiolle.

Lisäksi määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 254 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen, 25 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 ja 80 000 euroa siirtona momentille 23.01.01, missä on otettu huomioon vähennyksenä 260 000 euroa Ratakadun henkilöstöravintolan menoihin ja lisäyksenä 180 000 euroa työ- ja elinkeinoministeriön Bulevardi 6:n toimitilojen vuokramenoihin.


2016 II lisätalousarvio -86 000
2016 talousarvio 33 645 000
2015 tilinpäätös 40 588 000
2014 tilinpäätös 55 790 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 86 000 euroa.