Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tullin tulot
              25. Metallirahatulot
              60. Työturvallisuusmaksu
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

28. Valtiovarainministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tullin tulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) tullilaki (1466/1994)

2) valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta (1116/2014).

Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Julkisoikeudelliset suoritteet 1 552 700
Liiketaloudelliset suoritteet 292 800
Muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot 150 000
Muut sekalaiset tulot 504 500
Yhteensä 2 500 000

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 2 329 1 846 1 846
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 153 1 897 1 897
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 175 -52 -52
Kustannusvastaavuus, % 108 97 97

Osa Tullin julkisoikeudellisista suoritteista myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. Ko. suoritteet ovat:

  • — tietyt ennakkoratkaisut
  • — tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset
  • — pienille tuontierille asetetut valvonta ja tutkimusmaksut.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 114 110 110

2016 talousarvio 2 500 000
2015 talousarvio 4 013 000
2014 tilinpäätös 2 696 428

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.

11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 136 621 000 euroa.


2016 talousarvio 136 621 000
2015 talousarvio 141 097 000
2014 tilinpäätös 144 147 898

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 136 621 000 euroa.

12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 26 170 000 euroa.


2016 talousarvio 26 170 000
2015 talousarvio 27 028 000
2014 tilinpäätös 27 612 747

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 26 170 000 euroa.

13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 15 081 000 euroa.


2016 talousarvio 15 081 000
2015 talousarvio 21 531 000
2014 tilinpäätös 21 996 595

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 15 081 000 euroa.

20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 5 200 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen kehittämis- ja laajennusinvestointeja varten osoitetun määrärahan käyttöä vastaavaan, useammalle vuodelle jaksotettuun tuloutukseen.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.20.10.


2016 talousarvio 5 200 000
2015 talousarvio 3 200 000
2014 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 5 200 000 euroa.

25. Metallirahatulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 15 000 000 euroa.

Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta syntyvät tulot ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin.

Momentille merkitään myös juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutuvien menojen erotus.

Selvitysosa:

Tulot ja menot (euroa)

   
Toiminnan tulot 20 050 000
Toiminnan erillismenot 5 050 000
Nettotulot 15 000 000

2016 talousarvio 15 000 000
2015 talousarvio 20 000 000
2014 tilinpäätös 15 038 172

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 15 000 000 euroa.

Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta syntyvät tulot ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin.

Momentille merkitään myös juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutuvien menojen erotus.

50. Siirto valtion eläkerahastosta

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 782 500 000 euroa.

Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Siirrosta säädetään valtion eläkerahastosta annetun lain (1297/2006) 6 § 1 momentissa. Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka on 40 % lain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2016 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2516).


2016 talousarvio 1 782 500 000
2015 talousarvio 2 274 512 000
2014 tilinpäätös 1 728 242 095

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 784 620 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 1 120 000 euroa talousarvioesityksen 1 782 500 000 euroon nähden aiheutuu vuodelle 2016 vahvistetun TyEL-indeksitason (2519) mukaisesti lasketusta arviosta.


2016 talousarvio 1 784 620 000
2015 talousarvio 2 274 512 000
2014 tilinpäätös 1 728 242 095

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 784 620 000 euroa.

Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 185 933 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina niiden vastuulla olevien eläkemenojen korvauksena valtion eläkelain (1295/2006) nojalla.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2016 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2516).


2016 talousarvio 185 933 000
2015 talousarvio 170 300 000
2014 tilinpäätös 147 781 697

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 186 154 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 221 000 euroa talousarvioesityksen 185 933 000 euroon nähden aiheutuu vuodelle 2016 vahvistetun TyEL-indeksitason (2519) mukaisesti lasketusta arviosta.


2016 talousarvio 186 154 000
2015 talousarvio 170 300 000
2014 tilinpäätös 147 781 697

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 186 154 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 19 796 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Tapaturmat (tapaturmamaksut) 16 516 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu 1 250 000
Vanhat liikelaitokset 30 000
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet 550 000
Liikennevahingot 1 450 000
Yhteensä 19 796 000

Tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen sekä Metsähallituksen vastuumaksun lakkaaminen.


2016 talousarvio 19 796 000
2015 talousarvio 19 846 000
2014 tilinpäätös 18 322 204

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 19 796 000 euroa.

60. Työturvallisuusmaksu

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 900 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarvio perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979), tapaturmavakuutuslakiin (608/1948) ja lakiin Valtiokonttorista (305/1991). Tuloarvio lasketaan siten, että se on 0,23 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista. Tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen ja toisaalta virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sovittujen palkankorotusten vaikutus palkkasummaan.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.60.10.


2016 talousarvio 900 000
2015 talousarvio 920 000
2014 tilinpäätös 892 426

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 900 000 euroa.

(87.) Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:Momentti ja sen tuloarvio ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2015 talousarvio 1 100 000
2014 tilinpäätös 20 947 512

92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 34 000 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (2007/436/EY) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerimaksuja EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 25 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen.

Vuosia 2014—2020 koskevan EU:n rahoituskehyksen mukaan jäsenvaltioiden kantopalkkioita alennetaan 20 prosenttiin. Muutoksen odotetaan tulevan voimaan vuoden 2016 alusta.


2016 talousarvio 34 000 000
2015 talousarvio 46 300 000
2014 tilinpäätös 42 356 309

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 34 000 000 euroa.

93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 500 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan unioni maksaa matkamenojen korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.20.


2016 talousarvio 1 500 000
2015 talousarvio 2 900 000
2014 tilinpäätös 2 308 695

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 500 000 euroa.

99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 17 985 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990)

2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965)

3) liikelaitosten ottamista lainoista perityt takausmaksut: laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988)

4) eläkkeiden palautukset: valtion eläkelaki (1295/2006)

5) maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot: laki oikeudenkäynnin viivästymisestä (362/2009).

Momentille kertyy myös Senaatti-kiinteistöjen lainojen valtiontakauksesta perittäviä maksuja.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Vakuutuskorvausten regressit 2 800 000
Valtionperinnöt 4 000 000
Saadut maksut myönnetystä takauksista 7 800 000
Eläkkeiden palautukset 800 000
Investointirahastolainasaamiset 20 000
Maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot 100 000
Muut tulot 2 465 000
Yhteensä 17 985 000

2016 talousarvio 17 985 000
2015 talousarvio 18 820 000
2014 tilinpäätös 21 969 839

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 17 965 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 20 000 euroa talousarvioesityksen 17 985 000 euroon nähden johtuu siitä, että tulojen arvioidusta kertymästä poistetaan viime vuosien kertymätietojen pohjalta investointirahastolainasaamisista aiheutuvat tulot.


2016 talousarvio 17 965 000
2015 talousarvio 18 820 000
2014 tilinpäätös 21 969 839

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 17 965 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.