Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
              01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot
              20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista
              99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

27. Puolustusministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu useasta tekijästä: toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastyytyväisyydestä sekä työtyytyväisyydestä.

Toiminnallinen tehokkuus

Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:

Tunnusluku2014
toteutuma
2015
ennakoitu
2016
arvio
    
Kiinteistöpalvelut   
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, %1)1,70,3-0,5
Siivouspalvelut   
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, %2)-2,0-1,0-1,0
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, %3)424245
Tekniset palvelut   
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, %747575
Energiapalvelut   
Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L38,038,237,5
Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S15,916,015,8
Veden ominaiskulutus, l/rm3/L78,579,579,0
Ympäristötavoitteet   
Sekajätteen määrä, %393938
Hiilidioksidipäästöjen määrä, kgCO2 / MWh4)229220208
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, %   
— lämmönhankinta yhteensä32,532,233,0
— lämpö, osto36,635,035,5
— lämpö, oma tuotanto10,812,015,0
— sähkö30,040,040,0

1) Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen

2) Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen

3) Rakennuslaitos on ulkoistanut kaikki ne siivouskohteet, joiden ulkoistamiseen on saatu lupa joukko-osastoilta.

4) Tunnusluku on arvioitu lämpöenergian kulutuksen perusteella.

Tuotokset ja laadunhallinta
Tunnusluku2014
toteutuma
2015
ennakoitu
2016
arvio
    
Kiinteistöpalvelut   
Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto2,72,62,6
Huoneistoala (milj. htm2), muut0,20,10,1
Siivouspalvelut   
Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto1,21,21,2
Siivousala (milj. sm2), muut0,10,10,1
Tekniset palvelut   
Vuosikorjausprojektit (kpl)1)1 3009501 000
Erillistilausprojektit (kpl)928400500
Pieninvestointiprojektit (kpl)138200200
Energiapalvelut   
Toimitettu lämpö (MWh)327 776324 000340 000
Toimitettu sähkö (MWh)258 132248 000245 000
Toimitettu vesi (1 000 m3)962945940
Ympäristötavoitteet   
Päivitetyt jätehuoltosuunnitelmat, kpl031
Uudet jätehuoltosuunnitelmat, kpl311
Rakennuttamispalvelut   
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl)412525
Valmistuneet hankkeet (kpl)462525
Asiakastyytyväisyys (1—5)4,043,93,9

1) Vuosikorjausprojektien määrä alenee vuonna 2015 säästöohjelman, varuskuntien lakkauttamisten sekä suunniteltujen projektien laajentamisen johdosta.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Parannetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.

Tunnusluku2014
toteutuma
2015
ennakoitu
2016
tavoite
    
Työtyytyväisyys (1—5)3,53,53,6
— naiset3,73,53,6
— miehet3,53,53,6

Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen (1003/2013) mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttotulot175 935144 252157 253
Bruttomenot175 925144 244157 245
Nettotulot1088

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot174 935144 252157 253
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset175 925144 244157 245
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1088
Kustannusvastaavuus, %100100100

2016 talousarvio8 000
2015 talousarvio8 000
2014 tilinpäätös9 723

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.

20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa: Momentille kertyvät tulot ovat irtaimen omaisuuden myyntituloja, häviämiskorvauksia sekä puolustusvoimien rahoittamasta tuotekehityksestä perittäviä rojaltimaksuja.

Tulot ja menot (euroa)

  
Bruttotulot 
Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä, häviämiskorvauksista ja rojaltimaksuista4 758 000
Bruttomenot 
Irtaimen omaisuuden myynti-, hankinta- ja huoltomenot4 740 000
Nettotulot18 000

2016 talousarvio18 000
2015 talousarvio18 000
2014 tilinpäätös18 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin.

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 5 200 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2016 talousarvio5 200 000
2015 talousarvio4 050 000
2014 tilinpäätös5 063 201

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 5 200 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 280 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu Foreign Military Sales (FMS) -maksujärjestelyyn liittyvistä palautuksista ja korkotuotoista.


2016 III lisätalousarvio1 280 000
2016 talousarvio5 200 000
2015 tilinpäätös4 728 637
2014 tilinpäätös5 063 201

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 280 000 euroa.