Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
         01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat
         03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
              01. Nettolainanotto ja velanhallinta
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa: Valtion velanhoidon strategisena tavoitteena on velasta aiheutuvien kustannusten minimointi siten, että velanhoidollisten toimenpiteiden ja itse velkasalkun riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla ja siten, että valtion maksuvalmius turvataan kaikissa olosuhteissa. Kustannuksia minimoidaan muokkaamalla aktiivisesti velkasalkun korkorakennetta siten, että velasta aiheutuvia korkomenoja voitaisiin hallitusti vähentää. Lisäksi pidetään yllä mahdollisimman likvidit viitelainamarkkinat edullisen rahoituksen turvaamiseksi.

01. Nettolainanotto ja velanhallinta

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille merkitään nettotuloa 5 033 067 000 euroa.

Tuloina otetaan huomioon uusien valtionlainojen nimellisarvot, emissiovoitot, pääomavoitot sekä velan riskiaseman säätelemiseksi tehdyistä johdannaissopimuksista saatavat tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää:

1) valtionvelan kuoletusten ja takaisinostojen maksamiseen

2) valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä valtionlainojen ottamista ja takaisinmaksua suojaavista johdannaisista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Tulot ovat valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) mukaisia tuloja.

Budjettitalouden velan nimellisarvon kehitys vuosina 2013—2016 (mrd. euroa)

 2013
tilinpäätös
2014
tilinpäätös
2015
budjetoitu
2016
esitys
     
Budjettitalouden velka, nimellisarvo89,895,1100,4105,7

Momentin nettotuloarvio vastaa muista kuin velanhallinnasta aiheutuvista eristä syntyvää nettolainanottotarvetta. Momentille kertyy nettotuloja uusista valtionlainoista saatavista tuloista vähennettynä velan takaisinmaksuista aiheutuvilla menoilla. Nettotuloon sisällytetään lisäksi valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä lainan ottamista tai takaisinmaksuhintaa suojaavista johdannaissopimuksista aiheutuvat erät.

Budjettitalouden velan pitkäaikaisten lainojen kuoletuksia arvioidaan maksettavan 9,4 mrd. euroa vuonna 2016. Tämän lisäksi arvioidaan erääntyvän velkasitoumuksia ja lyhytaikaista luottoa 4,8 mrd. euroa. Uusista lainoista saatavan määrän, ml. emissiotappiot, arvioidaan olevan 19 247 067 000 euroa ja lainojen kuoletuksiin ja takaisinmaksuun, ml. pääomatappiot, käytettävän määrän 14 214 000 000 euroa.

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot 
Nimellisarvoinen nettolainanotto5 083
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot5 033

2016 talousarvio5 033 067 000
2015 III lisätalousarvio51 519 000
2015 II lisätalousarvio55 939 000
2015 I lisätalousarvio445 469 000
2015 talousarvio4 720 839 000
2014 tilinpäätös5 554 308 684

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille merkitään nettotuloa 5 291 552 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 258 485 000 euroa talousarvioesityksen 5 033 067 000 euroon nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä ehdotetuista tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksista.

Lisäksi talousarvioesityksen momentin selvitysosan taulukko korvataan oheisella taulukolla:

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot 
Nimellisarvoinen nettolainanotto5 342
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot5 292

2016 talousarvio5 291 552 000
2015 IV lisätalousarvio-31 329 000
2015 III lisätalousarvio50 519 000
2015 II lisätalousarvio55 939 000
2015 I lisätalousarvio445 469 000
2015 talousarvio4 720 839 000
2014 tilinpäätös5 554 308 684

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Valiokunta ehdottaa momentille lisättäväksi 39 950 000 euroa nimellisarvoiseen nettolainanottoon, jolloin nimellisarvoinen nettolainanotto on 5 381 502 000 euroa.

Lisäys johtuu valiokunnan menomomenteille ehdottamista muutoksista.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille merkitään nettotuloa 5 331 502 000 euroa.

Tuloina otetaan huomioon uusien valtionlainojen nimellisarvot, emissiovoitot, pääomavoitot sekä velan riskiaseman säätelemiseksi tehdyistä johdannaissopimuksista saatavat tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää:

1) valtionvelan kuoletusten ja takaisinostojen maksamiseen

2) valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä valtionlainojen ottamista ja takaisinmaksua suojaavista johdannaisista aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 9/2016 vp (18.2.2016)

Momentille merkitään lisäystä 40 870 000 euroa.

Selvitysosa: Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 40 870 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 5 422 372 000 euroa vuonna 2016. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 5 372 372 000 euroa vuonna 2016.

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot 
Nimellisarvoinen nettolainanotto5 422
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot5 372

2016 I lisätalousarvio40 870 000
2016 talousarvio5 331 502 000
2015 IV lisätalousarvio-31 329 000
2015 III lisätalousarvio50 519 000
2015 II lisätalousarvio55 939 000
2015 I lisätalousarvio445 469 000
2015 talousarvio4 720 839 000
2014 tilinpäätös5 554 308 684

 

I lisätalousarvioesitys täydentävä HE 27/2016 vp (17.3.2016)

Momentille merkitään lisäystä 78 870 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa vuoden 2016 lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 38 000 000 euroa lisätalousarvioesityksen 40 870 000 euron lisäykseen nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä ehdotetusta määrärahamuutoksesta.

Nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 5 460 372 000 euroa vuonna 2016. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 5 410 372 000 euroa vuonna 2016.

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot5 460
Nimellisarvoinen nettolainanotto 
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot5 410

2016 I lisätalousarvio78 870 000
2016 talousarvio5 331 502 000
2015 IV lisätalousarvio-31 329 000
2015 III lisätalousarvio50 519 000
2015 II lisätalousarvio55 939 000
2015 I lisätalousarvio445 469 000
2015 talousarvio4 720 839 000
2014 tilinpäätös5 554 308 684

 

Eduskunnan kirjelmä EK 7/2016 vp (8.4.2016)

Momentille merkitään lisäystä 78 870 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille merkitään lisäystä 233 180 000 euroa.

Selvitysosa: Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 233 180 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 5 693 552 000 euroa vuonna 2016. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 5 643 552 000 euroa vuonna 2016.

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot 
Nimellisarvoinen nettolainanotto5 694
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot5 644

2016 II lisätalousarvio233 180 000
2016 I lisätalousarvio78 870 000
2016 talousarvio5 331 502 000
2015 tilinpäätös4 405 769 398
2014 tilinpäätös5 554 308 684

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille merkitään lisäystä 233 180 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille merkitään lisäystä 316 679 000 euroa.

Selvitysosa: Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 316 679 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 6 010 231 000 euroa vuonna 2016. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 5 960 231 000 euroa vuonna 2016.

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot 
Nimellisarvoinen nettolainanotto6 010
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot5 960

2016 III lisätalousarvio316 679 000
2016 II lisätalousarvio233 180 000
2016 I lisätalousarvio78 870 000
2016 talousarvio5 331 502 000
2015 tilinpäätös4 405 769 398
2014 tilinpäätös5 554 308 684

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille merkitään lisäystä 316 679 000 euroa.