Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 1 734 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille

2) valistus- ja neuvontatoiminnan tukemiseen valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille

3) saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) 12 §:n mukaisiin avustuksiin saariston ympäristönhoitoa edistäviin hankkeisiin

4) saaristoalueiden ja tunturialueiden jätehuoltoa edistävän toiminnan tukemiseen

5) kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen.

Selvitysosa:Määräraha on osittain alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Järjestötukien säästö (HO 2015) -266
Tasomuutos -100
Yhteensä -366

2016 talousarvio 1 734 000
2015 talousarvio 2 100 000
2014 tilinpäätös 2 160 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Momentille ehdotetaan 1,734 milj. euron määrärahaa, joka on 366 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Sillä tuetaan lähinnä ympäristöjärjestöjä, saariston ja tunturialueiden ympäristön hoitoa sekä asumisalanjärjestöjä ja ympäristökasvatusta.

Valiokunta pitää momentille tehtyä leikkausta suurena ja toteaa, että suhteellisen pienellä määrärahalla on pystytty lisäämään ympäristötietoisuutta ja tehty konkreettisia ympäristön suojelutoimenpiteitä. Järjestöjen rooli on kasvanut myös asunto-, rakennus- ja ympäristöneuvonnassa viranomaisten resurssien niukentuessa.

Valiokunta kiinnittää erityistä huomiota Pidä Saaristo Siistinä ry:n tekemään merkittävään ympäristönsuojelun edistämiseen ja jätehuoltotyöhön Suomen isoilla vesistöalueilla (kuten Pohjanlahti, Saaristomeri, Päijänne, Saimaa). Järjestölle on osoitettu vuosittain huomattava valtionavustus (482 000 euroa vuonna 2015), jonka turvin se on pystynyt organisoimaan laajaa toimintaa. Jätehuoltotyössä käytetyt huoltoalukset ovat kuitenkin tulleet elinkaarensa päähän, joten investoinnit uusiin aluksiin ovat välttämättömiä. Uusi huoltoalus, jossa on myös valmius avustaa öljyntorjunnassa, maksaa noin 1,5 milj. euroa. Mahdollisuudet ulkopuolisen rahoituksen saamiseen ovat vaikeat, eikä siihen voida valiokunnan saaman selvityksen mukaan käyttää myöskään öljysuojarahaston varoja.

Valiokunta pitää tarpeellisena uusien alusten hankintaa, mutta suhtautuu varovaisesti siihen, että niitä rahoitettaisiin näinkin suuressa määrin järjestöavustuksista. Vaikka aluksia ei voida hetkessä rahoittaa toiminnasta saatavilla maksuilla, valiokunta pitää tarpeellisena, että myös veneilijöiden jätemaksuja tarkistetaan vastaamaan jätehuollon todellisia kustannuksia, kuten on tehty muidenkin toimijoiden osalta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 1 734 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille

2) valistus- ja neuvontatoiminnan tukemiseen valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille

3) saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) 12 §:n mukaisiin avustuksiin saariston ympäristönhoitoa edistäviin hankkeisiin

4) saaristoalueiden ja tunturialueiden jätehuoltoa edistävän toiminnan tukemiseen

5) kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen.