Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              87. Osakehankinnat
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         90. Raha-automaattiavustukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 303 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tavoitteena on, että säteilylähteiden käytössä ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia ja että jokaisen työntekijän säteilyannos pysyy henkilökohtaisen annosrajan alapuolella.

Ydinlaitosten valvonnassa tavoitteena on, että laitoksilla ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia, radioaktiivisten aineiden normaalikäytön aikaiset päästöt laitoksilta ovat pieniä ja niistä lasketut vuotuiset säteilyannokset ovat alle yksi prosenttia valtioneuvoston asetuksessa (733/2008) asetetusta raja-arvosta. Ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden määrä pysyy mahdollisimman pienenä eikä toiminnasta aiheudu käytännöllisesti katsoen lainkaan päästöjä. Ympäristön säteilyvalvonnan tavoitteena on, että Säteilyturvakeskus on jatkuvasti tietoinen ympäristön säteilytasosta.

Säteilyturvakeskuksen toiminta perustuu tehokkaaseen valvontaan, nopean onnettomuusvalmiuden ylläpitoon sekä vaikuttamiseen olennaisten toimijoiden kautta siten, että ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet turvataan. Säteilyturvakeskus suuntaa mm. valmiustoiminnan kannalta olennaista tutkimustoimintaa yhteiskunnan tarpeiden ja linjausten mukaisesti. Säteilyturvakeskus turvaa tehokkaalla riskiviestinnällään eri yhteyksissä eri toimijoiden ja kansalaisten säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvät tietotarpeet. Säteilyturvakeskus järjestää tehokkaan valvonnan organisoitumalla joustavasti ja se pyrkii varmistamaan suunnitelmallisella osaamisen johtamisella ydin- ja säteilyturvallisuuden viranomaistoiminnan osaamisen erityisesti suurissa ydinturvallisuushankkeissa sekä säteilyn ympäristövalvonnassa. Säteilyturvakeskus pyrkii kehittämään palvelutoimintaansa osana talouden vakauttamista.

Säteilyturvakeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2014
toteutuma
htv 2015
varsinainen talousarvio
htv 2016
esitys
htv
             
Budjettirahoitus 16 352 83 14 441 83 13 303 75
Maksullinen toiminta 28 539 242 39 888 301 41 400 297
Yhteisrahoitteinen toiminta 1 125 20 900 23 600 12
Yhteensä 46 016 345 55 229 407 55 303 384

Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset ( 1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2014
toteutuma
htv 2015
arvio
htv 2016
arvio
htv1)
             
Ydinenergia 23 066 117 34 799 164 35 690 160
Säteilytoiminta 5 275 31 4 651 31 4 703 31
Valmiustoiminta 2 001 12 1 864 12 1 801 12
Tutkimus ja kehitys 3 572 17 4 249 25 2 302 12
Asiantuntijapalvelut 7 121 29 5 201 28 6 204 29
Viestintä 1 317 8 1 276 9 1 301 9
Ympäristö 3 664 14 3 189 14 3 302 14
Yhteiset palvelut2) - 51 - 43 - 40
Yhteensä 46 016 279 55 229 326 55 303 307

1) Taulukko ei sisällä lomia ja poissaoloja. Vuonna 2016 niiden osuudeksi arvioidaan 77 htv.

2) Yhteisten palveluiden kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 46 016 55 229 55 303
Bruttotulot 34 947 40 788 42 000
Nettomenot 11 069 14 441 13 303
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 042    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 325    

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Ydinturvallisuusvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 19 573 30 638 32 510
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 19 578 30 638 32 510
       
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 3 105 3 250 2 890
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 3 124 3 250 2 890
       
Kustannusvastaavuus, % 99 100 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 236 100 100
— EU:lta saatava rahoitus 742 700 400
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 147 100 100
Tuotot yhteensä 1 125 900 600
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 2 277 1 800 1 200
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) 1 152 900 600
Omarahoitusosuus, % 51 50 50
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tavoitteena on, että henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat korkealla tasolla, henkilöstön koulutukseen käyttämä aika on 3—4 % kokonaistyöajasta ja henkilöstön työtyytyväisyys ja motivaatio kehittyvät myönteisesti. Tavoitteena on lisäksi, että henkilöstön omasta sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä on alle 8,5 henkilötyövuotta kohden.

Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö Venäjän federaation kanssa on kohdistunut kuuteen eri aihepiiriin: Leningradin ydinvoimalaitos, Kuolan ydinvoimalaitos, ydinturvallisuusvalvonta, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonta ja onnettomuusvalmius sekä ydinmateriaalivalvonta. Pääosa resursseista on kohdistettu mainittujen kahden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kohentamiseen siten, että pääkohde on Leningradin ydinvoimalaitos, jonka sijainti ja Tshernobyl-tyyppiset reaktorit korostavat jatkuvan parantamisen tarvetta. Hankkeisiin on sisältynyt mm. koulutustoimintaa, turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia ja laitetoimituksia, laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä ja säännöstöjen kehittämistä. Leningradin ja Kuolan laitoksen ympäristön säteilyvalvontajärjestelmät on toteutettu lähialueyhteistyön puitteissa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Sektoritutkimussäästö -100
Toimintamenojen tuottavuussäästö ja vuokramenojen indeksikorotus/säästökokonaisuus -79
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -16
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) -200
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -157
Palkkaliukumasäästö -27
Palkkausten tarkistukset 41
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -330
Toimintamenojen tuottavuussäästö -69
Toimintamenosäästö (HO 2015) -120
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -58
Vuokramenojen indeksikorotus 10
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -13
Tasomuutos -20
Yhteensä -1 138

2016 talousarvio 13 303 000
2015 talousarvio 14 441 000
2014 tilinpäätös 16 352 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 303 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 32 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 43 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 75 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio -32 000
2016 talousarvio 13 303 000
2015 tilinpäätös 14 441 000
2014 tilinpäätös 16 352 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 32 000 euroa.