Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. (33.02 ja 70, osa) Valvonta
              03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot
              05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot
              06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot
              07. (33.70.01) Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot
              20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot
              87. Osakehankinnat
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. (33.70, osa) Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiavustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

02. (33.02 ja 70, osa) ValvontaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa: Luvun menot aiheutuvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lakisääteisesti valvontaa harjoittavien laitosten toimintamenoista, työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenoista sekä oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menoista. Valvontalaitoksia ovat Säteilyturvakeskus, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus ja aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet. Oikeuslääkinnän tehtävät hoitaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kunnat ovat keskeisiä terveysvalvonnasta vastaavia toimijoita.

Valvontalaitosten toiminta kohdistuu sosiaali- ja terveysministeriön strategisista tavoitteista seuraaviin:

 • — hyvinvoinnille vahva perusta
 • — kaikille mahdollisuus hyvinvointiin
 • — elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta.
Vaikuttavuus
 • — oikeusturvan ja lainsäädännön noudattamisen varmistaminen
 • — lupa-, rekisteri- ja valvonta-asioiden asiantuntevan ja hyvän hallintotavan mukainen käsittely
 • — ennakkovalvonnan toimivuuden varmistaminen lainsäädännön edellyttämällä palvelutasolla.

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 303 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tavoitteena on, että säteilylähteiden käytössä ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia ja että jokaisen työntekijän säteilyannos pysyy henkilökohtaisen annosrajan alapuolella.

Ydinlaitosten valvonnassa tavoitteena on, että laitoksilla ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia, radioaktiivisten aineiden normaalikäytön aikaiset päästöt laitoksilta ovat pieniä ja niistä lasketut vuotuiset säteilyannokset ovat alle yksi prosenttia valtioneuvoston asetuksessa (733/2008) asetetusta raja-arvosta. Ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden määrä pysyy mahdollisimman pienenä eikä toiminnasta aiheudu käytännöllisesti katsoen lainkaan päästöjä. Ympäristön säteilyvalvonnan tavoitteena on, että Säteilyturvakeskus on jatkuvasti tietoinen ympäristön säteilytasosta.

Säteilyturvakeskuksen toiminta perustuu tehokkaaseen valvontaan, nopean onnettomuusvalmiuden ylläpitoon sekä vaikuttamiseen olennaisten toimijoiden kautta siten, että ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet turvataan. Säteilyturvakeskus suuntaa mm. valmiustoiminnan kannalta olennaista tutkimustoimintaa yhteiskunnan tarpeiden ja linjausten mukaisesti. Säteilyturvakeskus turvaa tehokkaalla riskiviestinnällään eri yhteyksissä eri toimijoiden ja kansalaisten säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvät tietotarpeet. Säteilyturvakeskus järjestää tehokkaan valvonnan organisoitumalla joustavasti ja se pyrkii varmistamaan suunnitelmallisella osaamisen johtamisella ydin- ja säteilyturvallisuuden viranomaistoiminnan osaamisen erityisesti suurissa ydinturvallisuushankkeissa sekä säteilyn ympäristövalvonnassa. Säteilyturvakeskus pyrkii kehittämään palvelutoimintaansa osana talouden vakauttamista.

Säteilyturvakeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

 2014
toteutuma
htv2015
varsinainen talousarvio
htv2016
esitys
htv
       
Budjettirahoitus16 3528314 4418313 30375
Maksullinen toiminta28 53924239 88830141 400297
Yhteisrahoitteinen toiminta1 125209002360012
Yhteensä46 01634555 22940755 303384

Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset ( 1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

 2014
toteutuma
htv2015
arvio
htv2016
arvio
htv1)
       
Ydinenergia23 06611734 79916435 690160
Säteilytoiminta5 275314 651314 70331
Valmiustoiminta2 001121 864121 80112
Tutkimus ja kehitys3 572174 249252 30212
Asiantuntijapalvelut7 121295 201286 20429
Viestintä1 31781 27691 3019
Ympäristö3 664143 189143 30214
Yhteiset palvelut2)-51-43-40
Yhteensä46 01627955 22932655 303307

1) Taulukko ei sisällä lomia ja poissaoloja. Vuonna 2016 niiden osuudeksi arvioidaan 77 htv.

2) Yhteisten palveluiden kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot46 01655 22955 303
Bruttotulot34 94740 78842 000
Nettomenot11 06914 44113 303
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 042  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle9 325  

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Ydinturvallisuusvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot19 57330 63832 510
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset19 57830 63832 510
    
Kustannusvastaavuus, %100100100

Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot3 1053 2502 890
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset3 1243 2502 890
    
Kustannusvastaavuus, %99100100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot   
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus236100100
— EU:lta saatava rahoitus742700400
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus147100100
Tuotot yhteensä1 125900600
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset2 2771 8001 200
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)1 152900600
Omarahoitusosuus, %515050
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tavoitteena on, että henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat korkealla tasolla, henkilöstön koulutukseen käyttämä aika on 3—4 % kokonaistyöajasta ja henkilöstön työtyytyväisyys ja motivaatio kehittyvät myönteisesti. Tavoitteena on lisäksi, että henkilöstön omasta sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä on alle 8,5 henkilötyövuotta kohden.

Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö Venäjän federaation kanssa on kohdistunut kuuteen eri aihepiiriin: Leningradin ydinvoimalaitos, Kuolan ydinvoimalaitos, ydinturvallisuusvalvonta, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonta ja onnettomuusvalmius sekä ydinmateriaalivalvonta. Pääosa resursseista on kohdistettu mainittujen kahden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kohentamiseen siten, että pääkohde on Leningradin ydinvoimalaitos, jonka sijainti ja Tshernobyl-tyyppiset reaktorit korostavat jatkuvan parantamisen tarvetta. Hankkeisiin on sisältynyt mm. koulutustoimintaa, turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia ja laitetoimituksia, laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä ja säännöstöjen kehittämistä. Leningradin ja Kuolan laitoksen ympäristön säteilyvalvontajärjestelmät on toteutettu lähialueyhteistyön puitteissa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Sektoritutkimussäästö-100
Toimintamenojen tuottavuussäästö ja vuokramenojen indeksikorotus/säästökokonaisuus-79
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-16
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO)-200
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-157
Palkkaliukumasäästö-27
Palkkausten tarkistukset41
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54)-330
Toimintamenojen tuottavuussäästö-69
Toimintamenosäästö (HO 2015)-120
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22)-58
Vuokramenojen indeksikorotus10
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-13
Tasomuutos-20
Yhteensä-1 138

2016 talousarvio13 303 000
2015 talousarvio14 441 000
2014 tilinpäätös16 352 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 303 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 32 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 43 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 75 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio-32 000
2016 talousarvio13 303 000
2015 tilinpäätös14 441 000
2014 tilinpäätös16 352 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 32 000 euroa.

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 758 000 euroa.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen puolustusvoimien ja vankiterveydenhuollon valvonnan järjestämisestä.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tavoitteena on

— tunnistaa ja ennakoida väestön terveyteen ja hyvinvointiin sekä palvelujärjestelmään liittyvät riskit ja kohdentaa työtä tämän perusteella

— huolehtia erityisesti niiden oikeuksista, jotka eivät itse niitä pysty puolustamaan

— yhdenmukaistaa sosiaali- ja terveysalan valvonnan edellyttämä ohjaus saumattomaksi kokonaisuudeksi koko maassa

— ohjata toiminnanharjoittajia tehostamaan omavalvontaa

— toimia ja vaikuttaa aktiivisesti EU:ssa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on lupa- ja valvontaviranomainen, jonka toiminnan vaikutus yhteiskunnallisiin vaikutustavoitteisiin on luonteeltaan välillistä. Yhteiskunnallisiin tavoitteisiin vaikuttaa samanaikaisesti valtiokonsernin toiminta kokonaisuutena, yhteiskunnan toimijat muutoin sekä kansainvälinen kehitys.

Toiminnallinen tehokkuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yksityisten palveluntuottajien lupia koskevien suoritteiden maksuja ja viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti aluehallintovirastot suorittavat osan saamistaan vuosimaksuista virastolle.

Toiminnan tehokkuus

 2014 toteutuma2015 tavoite2016 tavoite
    
Työn tuottavuusindeksi100,15100100
Kokonaistuottavuusindeksi100,76100100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot16 81215 93515 258
Bruttotulot4 0913 4703 500
Nettomenot12 72112 46511 758
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 599  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 214  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, maksullisen toiminnan myyntituotot4 9684 4004 400
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot1 1801 1001 100
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset yhteensä2 7853 2503 250
— osuus yhteiskustannuksista yhteensä1 1631 1501 150
Kokonaiskustannukset yhteensä3 9484 4004 400
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1 020--
Kustannusvastaavuus, %126100100
Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

 2014
toteutuma
2015
ennuste
2016
ennuste
2015/2016
muutos-%
     
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 20 23818 40018 4000
Valvonta-asiat1 1671 1751 2607,2
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat9289709700
Palvelukyky2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
    
Ammattioikeutta koskevat laillistamispäätökset, 90 % hakemuksista käsitelty asetetussa määräajassa    
— suomalainen säännelty koulutus, 5 pv95 % käsiteltiin 5 pvtavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— EU/ETA-maiden koulutus, 3 tai 4 kk95 % käsiteltiin 4 kk:ssatavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— EU/ETA-maiden ulkopuolisten maiden koulutus, 4 kk95 % käsiteltiin 4 kk:ssatavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Raskauden keskeyttämistä koskevat asiat, 4 työpäivän kuluessa4 työpäivän kuluessatavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat, käsittelyaikojen mediaani 6 kk ja 70 % lupa-asioista käsitellään 8 kk:ssa mediaani 31 pv ja keskim. käsittelyaika 61 pv. 96 % lupa-asioista käsiteltiin 8 kk:ssa. tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Terveydenhuollon valvonta-asiat, käsittelyaikojen mediaani 10 kk ja 90 % asioista käsitellään 27 kk:ssakäsittelyajan mediaani 6,5 kk ja 90 % asioista käsiteltiin vajaassa 22,3 kk:ssatavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Yksityisten sosiaalipalveluiden lupa-asiat, käsittelyaikojen mediaani 7 kk ja 70 % lupa-asioista käsitellään 7 kk:ssamediaani 93 pv ja 68 % asioista käsiteltiin 4,5 kk:ssatavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Sosiaalihuollon valvonta-asiat, käsittelyaikojen mediaani 11,5 kk ja 80 % asioista käsitellään 18 kk:ssamediaani 22,5 pv ja 95 % asioista käsiteltiin alle 18 kk:ssa.tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Alkoholilupa-asiat   
— alkoholin valmistuslupien käsittely, 90 pv126 pvtavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— alkoholin tukkumyyntilupien käsittely, 90 pv62 pvtavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— alkoholin teollisen käytön lupien käsittely, 30 pv15 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Valtionhallinnon heikentynyt taloustilanne vaikuttaa Valviran henkilöstövoimavarojen kehittymiseen. Resurssikehityksen rinnalla myös toimintaympäristön muutokset sekä Valviraan kohdistuvien odotusten lisääntyminen ja monimuotoistuminen edellyttävät virastolta kykyä vastata uusiin haasteisiin entistä joustavammin. Valvira on laatinut tuleville vuosille ulottuvan sopeuttamisohjelman. Ohjelman tavoitteena on varmistaa Valviran toimintakyky ja parantaa valmiuksia vastata muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin.

Henkilöstön osaaminen on avainasemassa kaikessa Valviran tekemisessä. Osaamista kehitetään entistä suunnitelmallisemmin hyödyntämällä tulos- ja kehityskeskusteluja sekä laatimalla toimintaa tukeva koulutussuunnitelma. Eläkkeelle siirtymiset sekä toimintatapojen ja työmenetelmien kehittäminen mm. ICT-järjestelmien avulla mahdollistavat henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittämisen sekä resurssien uudelleen kohdentamisen tulevia vaatimuksia ja tarpeita vastaaviksi.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen luo perustaa henkilöstön toimintakyvylle. Suuri työmäärä sekä virkatehtävien suorittamiseen liittyvät vastuut ovat työhyvinvoinnin kannalta haasteellisia. Näihin haasteisiin vastaaminen edellyttää johtamiseen panostamista koko johtamisketjun pituudelta - työntekijän ja lähiesimiehen vuorovaikutuksesta aina viraston johtamiseen saakka. Työhyvinvointia seurataan säännöllisin kyselyin ja tulosten analysointiin sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen ja niiden seurantaan panostetaan. Johto ja esimiehet kiinnittävät kasvavaa huomiota työtehtävien jakamiseen, tehtävien priorisointiin sekä henkilöstön tukemiseen vastuullisessa työssä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Adoptiolautakunnan lisääntyneet tehtävät (siirto momentilta 33.01.01)70
Alkoholielinkeinorekisterin uusiminen50
Puolustusvoimien terveydenhuollon ja vankiterveydenhuollon valvonta (siirto momentilta 33.01.01) (1 htv)70
Sosiaalihuollon valvonta (1 htv)70
Sähköisen hallinnon ja Terhikki-rekisterin uudistamishanke (SAMPO) (v. 2015 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-825
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet (siirto momentilta 33.70.22) (1 htv)70
YHTI-järjestelmän käyttöönotto (siirto momentilta 33.70.21) (1 htv)70
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-7
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-107
Palkkaliukumasäästö-79
Palkkausten tarkistukset71
Toimintamenojen tuottavuussäästö-57
Toimintamenosäästö (HO 2015)-100
Vuokramenojen indeksikorotus9
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-12
Yhteensä-707

2016 talousarvio11 758 000
2015 I lisätalousarvio148 000
2015 talousarvio12 465 000
2014 tilinpäätös12 336 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 758 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 12 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 99 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 87 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio12 000
2016 talousarvio11 758 000
2015 tilinpäätös12 613 000
2014 tilinpäätös12 336 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 12 000 euroa.

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 088 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston alueellistamisen aiheuttamien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloitti toimintansa 1.11.2009. Keskuksen kaikki virat sijoitetaan Kuopioon viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Keskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa, kuten Helsingissä ja Lontoossa. Keskuksen alueellistamisesta aiheutuvien lisämenojen kattamiseen vuonna 2016 varataan 1 100 000 euroa. Lisämenoja aiheutuu muutto- ja matkakustannuksista, uusien toimitilojen muutostöistä, hankinnoista ja tietoliikenneyhteyksien ja muun ICT-infrastruktuurin rakentamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)

 2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
    
Työn tuottavuusindeksi99,3>100>100
Kokonaistuottavuusindeksi97,2>100>100

Viraston henkilötyövuosien määrät (htv)

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
    
Maksullinen toiminta185210210
Ei-maksullinen toiminta333030
Yhteensä218240240

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma1)
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot25 47925 11726 088
Bruttotulot22 05020 95022 000
Nettomenot3 4294 1674 088
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 482  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 630  

1) Sisältää edelliseltä vuodelta siirretyn määrärahan käytön.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Budjettirahoitus5 5774 1674 088
    
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä19 90220 95022 000
— julkisoikeudelliset suoritteet17 40419 00019 900
— liiketaloudelliset suoritteet4--
— erillislakien mukaiset suoritteet2 0201 9501 950
Muut tuotot474-150
Edelliseltä vuodelta siirtynyt1 4823 630-
Yhteensä26 96128 74726 088

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä17 40819 00019 900
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset11 46212 27112 852
— osuus yhteiskustannuksista6 2856 7297 048
Kustannukset yhteensä17 74719 00019 900
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-339--
Kustannusvastaavuus, %98100100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot2 0201 9501 950
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset1 0371 5391 548
— osuus yhteiskustannuksista544411402
Kustannukset yhteensä1 5811 9501 950
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)439--
Kustannusvastaavuus, %128100100
Tuotokset ja laadunhallinta
 • — Parannetaan tuottavuutta uudistamalla toimintatapoja ja tehostamalla prosesseja.
 • — Lisätään lääkitysturvallisuusasioissa yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa lääke- ja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi.
 • — Kehitetään viranomaisneuvontaa entistä paremmin uusien alalle pyrkivien yritysten tarpeita vastaavaksi lääkekehityksen edistämiseksi.
 • — Lisätään valvontaviranomaisten yhteistyötä ja toimijoiden ennakoivaa ohjaamista valvonnan kattavuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi.
 • — Tuotetaan tietoa ja moniammatillisia toimintamalleja järkevän lääkehoidon sekä lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi.
 • — Kehitetään lääkeinformaatiotoimintaa asiakeskeisesti lääkeinformaatioverkoston avulla.
 • — Toteutetaan lääkehoitojen arviointitoimintaa verkostoyhteistyönä kotimaisten ja valittujen kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.

Tunnusluvut2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
    
Henkilöstön hyvinvointi   
— työtyytyväisyysindeksi3,53,5yli valtion keskitason
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät6,9<9alle valtion keskitason

Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelaissa (84 b §, 595/2009) tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (84 b §, 595/2009) mukaisella maksulla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-8
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-8
Palkkaliukumasäästö-12
Palkkausten tarkistukset20
Toimintamenojen tuottavuussäästö-21
Toimintamenosäästö (HO 2015)-50
Vuokramenojen indeksikorotus4
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-4
Yhteensä-79

2016 talousarvio4 088 000
2015 I lisätalousarvio100 000
2015 talousarvio4 167 000
2014 tilinpäätös5 577 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 088 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston alueellistamisen aiheuttamien lisämenojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 26 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 27 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio-26 000
2016 talousarvio4 088 000
2015 tilinpäätös4 267 000
2014 tilinpäätös5 577 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 26 000 euroa.

07. (33.70.01) Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 082 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15 ja 20 § mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut alustavasti työsuojelun aluehallintoviranomaisille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016. Vastuualuekohtaiset tulostavoitteet määritellään ministeriön ja työsuojelun aluehallintoviranomaisten välisissä tulossopimuksissa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Vuonna 2011 vahvistettujen Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjausten mukaisesti työsuojelun aluehallintoviranomaiset suuntaavat toimintaansa niin, että vuoden 2010 tasoon verrattuna 1) ammattitautien määrä vähenee 10 %, 2) työpaikkatapaturmien taajuus alenee 25 % ja 3) työn aiheuttama haitallinen kuormitus työssä vähenee 20 % vuoteen 2020 mennessä.

Työsuojeluviranomaiset suuntaavat toimintaansa pääsääntöisesti riskiperusteisesti ja vaikuttavat mahdollisimman tuloksellisesti työpaikan omaan työsuojelutoimintaan. Valvonnassa varmistetaan, että työnantajat ja muut vastuutahot noudattavat työsuojelulainsäädäntöä.

Viranomaisvalvonnan vaikuttavuutta parannetaan kohdentamalla valvontaa valtakunnallisesti suurempiin kokonaisuuksiin ja suunnittelemalla yhtenäisiä valvontakäytäntöjä. Viestintä ja sidosryhmäyhteistyö otetaan tehokkaammin valvonnan tueksi. Tasalaatuinen valvonta varmistetaan yhteneväisillä valvontakäytännöillä. Voimavarojen suuntaamista ja käyttöä toiminnan painopistealueille seurataan. Toimintojen tuottavuuden parantamiseksi toimintatapoja tehostetaan.

Asiakasaloitteisen toiminnan osalta työsuojeluvalvontaan liittyvään asiakaskysyntään vastataan kaikilta osin sovittuja määräaikoja noudattaen.

Tarkastustoiminnalle asetetaan seuraavat määrätavoitteet:

Vuonna 2014 suoritettiin 26 644, vuonna 2015 arvioidaan suoritettavan 30 000 ja vuonna 2016 30 000 tarkastusta.

Työsuojelun aluehallinnon kokonaiskustannukset (1 000 €) ja henkilötyövuodet

Tulosalue2014
toteutunut
%-osuushtv2015
tavoite
%-osuushtv2016
tavoite
%-osuushtv
          
Viranomaisaloitteinen toiminta19 5017230817 5996429416 69564275
Asiakasaloitteinen toiminta4 02312645 50020925 2152086
Hallinto- ja tukitoiminnot5 02416784 40016734 1721669
Yhteensä28 54810045027 44910045926 082100429

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot28 71427 57926 212
Bruttotulot166130130
Nettomenot28 54827 44926 082
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta6 185  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle5 477  
Toiminnallinen tehokkuus

Yhteiset valtakunnalliset tehtävät mukaan lukien työsuojelun vastuualueiden tukipalveluyksikön tehtävät on tasattu ja organisoitu työsuojelun vastuualueiden kesken niin, että ne tukevat tehokkaasti valvontatoimintaa. Työsuojelun vastuualueilla on käytössä yleinen valtakunnallinen puhelinneuvonta.

Tuotokset ja laadunhallinta

Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toiminnan suunnittelun ja kohdentamisen menetelmiä kehitetään ja niiden toimivuutta seurataan. Toiminnan laatua ja tuottavuutta parannetaan, valvontamenetelmiä kehitetään ja toiminnan eri osa-alueiden arviointia jatketaan. Toiminta on asiakaslähtöistä. Valvonnan menetelmät valitaan kohteen valvonnan kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Työsuojelun vastuualueilla varmistetaan osaamisen ja henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukainen sijoittuminen. Erityisosaamista kehitetään ja hyödynnetään tehokkaammin valtakunnallisesti. Työsuojelun vastuualueilla on käytössä uudistettu koulutusjärjestelmä. Henkilöstön osaamisen kehittämistä ja ammattitaidon ylläpitämistä tuetaan ja työhyvinvoinnista huolehditaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Harmaan talouden ma. lisäresurssin poisto-1 300
Palkkaliukumasäästö-157
Palkkausten tarkistukset210
Toimintamenosäästö (HO 2015)-120
Yhteensä-1 367

2016 talousarvio26 082 000
2015 talousarvio27 449 000
2014 tilinpäätös27 840 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 582 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 500 000 euroa talousarvioesityksen 26 082 000 euroon nähden aiheutuu pysyvästä tasomuutoksesta.


2016 talousarvio25 582 000
2015 talousarvio27 449 000
2014 tilinpäätös27 840 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 582 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15 ja 20 § mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 249 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio-249 000
2016 talousarvio25 582 000
2015 tilinpäätös27 449 000
2014 tilinpäätös27 840 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 249 000 euroa.

20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 8 564 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 12 §:n mukaisen oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menojen maksamiseen

2) oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (862/2004) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen

3) yliopistoilta ostopalveluna tehtävän oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutuksen menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen tavoitteena on kansalaisen oikeusturvan ja kuolinsyyn oikeellisuuden varmistaminen. Tavoitteena on, että oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten määrä on enintään 20 % kaikista vainajista. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimenpiteitä ja yhteistyön lisäämistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja poliisitoimen välillä oikeuslääketieteellisessä kuolemansyyn selvittämistoiminnassa.

Toiminnan laajuus 2014—2016

 2014
toteutunut
2015
arvio
2016
arvio
    
Menot, euroa11 217 00010 900 0008 564 000
Oikeustieteellisten avausten määrä, kpl9 6209 5009 200

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Helsingin yliopiston erillisyksikön, entisen Hjelt-säätiön osuuden siirtäminen THL:n hoidettavaksi (siirto momentille 33.03.04)-3 736
Kustannustason nousun huomioiminen1 400
Yhteensä-2 336

2016 talousarvio8 564 000
2015 talousarvio10 900 000
2014 tilinpäätös11 216 862

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 8 564 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 12 §:n mukaisen oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menojen maksamiseen

2) oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (862/2004) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen

3) yliopistoilta ostopalveluna tehtävän oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutuksen menojen maksamiseen.

87. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää perustettavan STUK International Oy:n osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen uuden 4 a §:n lisäämisestä Säteilyturvakeskuksesta annettuun lakiin. Esityksessä ehdotetaan Säteilyturvakeskukselle oikeutta siirtää Säteilyturvakeskuksen kansainvälisten säteily- ja ydinturvallisuutta koskevien asiantuntijapalveluiden hallinta perustettavalle uudelle osakeyhtiölle vuoden 2016 aikana.

STUK International Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka toimii sosiaali- ja terveysministeriön omistajaohjauksessa.

Määrärahaa on tarkoitus käyttää perustettavan osakeyhtiön osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen. Osakeyhtiön pääomitus on tarkoitus muodostaa tarkoituksenmukaisessa ja riittävässä suhteessa toiminnan laajuuteen. Riittävällä osakepääomalla turvataan aloittavan yhtiön vakavaraisuus ja alkuvaiheen maksuvalmius.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio1 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää perustettavan STUK International Oy:n osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen.