Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådet
              22. Utvecklingsverksamhet
              50. Vissa understöd
         05. Kyrkliga ärenden
         07. Utbildningsstyrelsen
         08. Internationellt samarbete
         60. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         88. Vetenskap
         90. Konst och kultur
         98. Idrottsverksamhet
         99. Ungdomsarbete

Talousarvioesitys 2016

01. UndervisningsministerietPDF-versio

Förklaring:Undervisningsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för sin verksamhet 2005:

Undervisningsministeriets strategiska styrning stärks. Vid resultatplaneringen och resultatuppföljningen inom förvaltningsområdet används nyckeltal som beskriver verkningsfullhet, kvalitet och kostnader. Inom förvaltningsområdet används även kvalitativ utvärdering. Eventuella överföringar av uppgifter förbereds utgående från de delegerings- och regionaliseringsutredningar som gjorts.

En revidering av statsandelssystemet för utbildnings- och kulturverksamhet förbereds som en del av en totalrevidering av kommunernas finansieringssystem. Målet är att i hela landet trygga jämlika och lagstadgade tjänster inom undervisnings- och kulturförvaltningen.

Utvärderingsverksamheten etableras till en del av utvecklingen av undervisnings- och kulturförvaltningens verksamhet.

Genom ett produktivitetsprojekt inom undervisnings- och kulturförvaltningen stöder och påskyndar man sådana funktionella och strukturella reformer som leder till ökad produktivitet samt användningen av datateknik.

Genomförandet av strategin för nättjänster och nätverksamhet fortsätter och målet är att man 2010 har övergått till att huvudsakligen använda elektroniska processer. Nättjänsterna förbättras genom att man förnyar webbplatsen och till stöd för resultatstyrningen utvecklar en portal för resultatstyrning vid universiteten som stöder interaktiv elektronisk kommunikation. Nättjänsterna förbättras också genom att statsunderstödsprocessen sköts elektroniskt i större utsträckning än för närvarande.

Största delen av ämbetsverken och inrättningarna inom undervisningsministeriets förvaltningsområde omfattas av ett nytt lönesystem före utgången av 2005. Med hjälp av strategisk personalplanering förbereder man sig på en förändring i personalens åldersstruktur inom undervisnings- och kulturförvaltningen.

(10.) Drift och underhåll av vissa fastigheter (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet slopas i budgeten och att anslaget budgeteras under moment 29.90.53.

19. Mervärdesskatteutgifter inom undervisningsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 125 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av varor och tjänster som görs av andra än särskilt mervärdesskattskyldiga ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet.

Förklaring:Statens konsumtions- och investeringsutgifter har budgeterats utan mervärdesskatt. Andra än särskilt skattskyldiga statliga ämbetsverk och inrättningar beviljas anslag enligt skattefria priser.


2005 budget 125 000 000
2004 budget 140 000 000
2003 bokslut 120 742 223

21. Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om 21 648 000 euro.

Förklaring:Undervisningsministeriet är en ansvarskännande, öppen, samarbets- och framtidsinriktad sakkunnigorganisation inom utbildningspolitiken.

Ministeriet ansvarar för den strategiska styrningen av sitt förvaltningsområde och bedriver en ekonomisk, produktiv och kvalitativ verksamhet samt utvecklar de andliga resurserna.

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)      
  2003
bokslut
2004
budget
2005
budgetförslag
       
Inkomster 78 180 180
— avgiftsbelagd verksamhet 66 140 140
— övriga inkomster 12 40 40
Utgifter 19 070 21 354 21 828
— personalutgifter 13 942 15 292 15 898
— lokalhyror 1 625 2 359 2 656
— inköp av tjänster (även från andra ämbetsverk) 2 353 2 630 2 374
— övriga utgifter för verksamheten (material, förnödenheter m.m.) 1 150 1 073 900
       
Finansiering av verksamheten      
— inkomster som budgeteras under omkostnadsmomentet 78 180 180
— utgifter som budgeteras under omkostnadsmomentet 19 070 21 354 21 828
— omkostnadsfinansiering, netto 18 992 21 174 21 648
       
Användning av momentet      
— överförts från föregående år 1 554    
— beviljats 19 833    
— använts 18 992    
— överförts till följande år 2 396    

Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tillägg beaktats 181 000 euro på grund av en övergång till det nya lönesystemet och 55 000 euro i överföring av löneutgifterna för ett årsverke från moment 29.07.21.


2005 budget 21 648 000
2004 tilläggsb. 132 000
2004 budget 21 042 000
2003 bokslut 19 833 000

22. Utvecklingsverksamhet(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 785 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnader och understöd som förorsakas av utvecklings-, försöks-, planerings-, forsknings- och informationsverksamhet inom undervisningsministeriets förvaltningsområde, av utvärdering av utbildningen, av det internationella samarbetet i anslutning till dessa samt av de olika förvaltningsområdenas gemensamma projekt.

Anslaget får även användas till främjande av innehållsproduktion, digitalisering av kulturarvet , utveckling av bibliotekens innehållstjänster och av upphovsrättssystemet samt till fortbildning av lärare och till stöd för produktion av digitalt undervisningsmaterial.

Anslaget får även användas till betalning av andra EU-godkända forsknings-, utbildnings- och kulturprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna.

Anslaget får också användas till avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken för tidsbundna uppgifter.

Förklaring:Avsikten är att informationssamhällsprogrammet och politikprogrammet för medborgarinflytande skall finansieras med anslaget.

Den beräknade fördelningen av användningen av anslaget
   
Projekt inom verksamhetsområdet för kultur-, idrotts- och ungdomsväsendet 598 000
Delaktighetsprojekt för unga 1 000 000
Utvärdering av utbildningen 600 000
Projekt inom verksamhetsområdet för utbildning och vetenskap 287 000
Informationssamhällsprogrammet 760 000
Politikprogrammet för medborgarinflytande 540 000
Sammanlagt 3 785 000

Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tillägg beaktats 760 000 euro för finansiering av informationssamhällsprogrammet och 540 000 euro för finansiering av politikprogrammet för medborgarinflytande samt såsom avdrag 15 000 euro som överföring till moment 28.52.21.


2005 budget 3 785 000
2004 budget 3 008 000
2003 bokslut 5 595 000

26. Vissa kopierings- och dispositionsrättsersättningar(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 10 063 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter.

Förklaring:Anslaget under momentet har ombildats till ett tvåårigt reservationsanslag.

Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tillägg beaktats 3 000 000 euro på grund av att kopieringsmängderna har ökat och för att eftersläpningen i fråga om ersättningsnivån måste rättas. I beloppet ingår 828 000 euro till anskaffning av digitala dispositionsrättigheter för undervisning och allmänna bibliotek.


2005 budget 10 063 000
2004 budget 7 063 000
2003 bokslut 6 222 000

50. Vissa understöd(fast anslag)

Under momentet beviljas 485 000 euro.

Av anslaget får 475 000 euro användas till betalning av statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) och 10 000 euro till betalning av det statsunderstöd som beviljas Paasikivi-Samfundet.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har såsom avdrag beaktats 118 000 euro som överföring till moment 29.05.50.


2005 budget 485 000
2004 budget 503 000
2003 bokslut 502 330

62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 67 129 000 euro.

År 2005 får nya beslut om beviljande fattas för sammanlagt 66 615 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2004 är oanvänd, får beslut fattas om beviljande av den oanvända delen 2005 med undantag för det mål 1-program som genomförs i landskapet Kajanaland.

Anslaget får användas för betalning av statlig medfinansiering av mål 1-, mål 2- och mål 3-program, gemenskapsinitiativen Equal, Interreg och Urban samt projekt för innovativa åtgärder vilka finansieras ur Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Anslaget får tillsammans med EU-medfinansieringen under momenten 26.98.61 och 34.05.61 användas för avlönande av den tekniska hjälp och personal som behövs för genomförande av de program som nämns ovan. Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Anslaget utgör finansiering av utveckling av regionerna enligt regionutvecklingslagen.

Avsikten är att sysselsättningsprogrammet och företagsamhetsprogrammet skall finansieras med anslaget.

Man sörjer för att EU:s strukturfondsprogram för programperioden 2000—2006 verkställs och koordineras effektivt. Målet är att stödja den nationella utbildnings- och kulturpolitiken genom att till fullo utnyttja de EU:s strukturfondsresurser som riktar sig till förvaltningsområdet.

Det beräknas att 19 107 000 euro används till den statliga medfinansieringen i Europeiska regionala utvecklingsfondens projekt och 48 022 000 euro till den statliga medfinansieringen i Europeiska socialfondens projekt.

Utgifter som användningen av bevillningsfullmakter åsamkar staten (mn euro)
Bevillningsfullmaktsår 2005 2006 2007 Sammanlagt
         
Förbindelser år 2002—2004 49,509 18,312 - 67,821
Förbindelser år 2005 17,620 29,007 19,988 66,615
Sammanlagt 67,129 47,319 19,988 134,436

Bevillningsfullmakten under momentet beräknas fördela sig på fonder och program enligt följande (mn euro)
  Mål 1 Mål 2 Mål 3 Interreg Urban Sammanlagt
             
Europeiska regionala utvecklingsfonden 8,191 8,409 - 2,764 0,144 19,508
Europeiska socialfonden 13,295 8,491 25,321 - - 47,107
Sammanlagt 21,486 16,900 25,321 2,764 0,144 66,615

Bevillningsfullmakten under momentet beräknas fördela sig på fonder och program enligt följande (mn euro)
  Budgeterad   Budgeterad  
  fullmakt   anslag  
  åren 2000—2004 Bevillnings- åren 2000—2004  
  budget+ fullmakt budget+ Anslag
Program tilläggsb. år 2005 tilläggsb. år 2005
         
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)        
Mål 1 34,515 8,191 28,352 7,189
Mål 2 39,631 8,409 34,505 8,794
Interreg 11,284 2,764 8,527 2,985
Urban 0,592 0,144 0,392 0,139
Sammanlagt 86,022 19,508 71,776 19,107
         
Europeiska socialfonden (ESF)        
Mål 1 67,416 13,295 59,679 12,867
Mål 2 37,152 8,491 30,608 7,606
Mål 3 126,808 25,321 103,595 24,749
Equal 7,792 - 6,016 2,800
Sammanlagt 239,168 47,107 199,898 48,022
         
ERUF + ESF SAMMANLAGT 325,190 66,615 271,674 67,129


2005 budget 67 129 000
2004 tilläggsb.
2004 budget 70 992 000
2003 bokslut 55 548 985

70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av anskaffning av inventarier och utrustning som föranleds av arrangemang som hänför sig till undervisningsministeriets lokaler samt till betalning av planeringsutgifter för dem.

Anslaget får också användas till avlönande av personal motsvarande ett årsverke för tidsbundna uppgifter.


2005 budget 1 500 000
2004 budget 1 500 000