Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
              02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
              20. Siviilipalvelus
              21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              22. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estäminen
              29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen
              41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin
              42. Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen
              60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin
              66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
              (88.) Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n oman pääoman korottaminen
              89. Osakehankinnat
         20. (32.20 ja 32.60, osa) Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. (32.30, osa) Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. (32.40 ja 32.30, osa) Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. (50, osa) Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. (32.60, osa) Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 190 735 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) euroneuvontakeskuksista sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen

2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon

5) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016:

Vaikuttavuus

 2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
    
Ihmiset ja ympäristö   
Virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään %432929
Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, enintään %31,71025
Kansalaisten tyytyväisyys matkojen toimivuuteen, vähintään (asteikko 1—5)-3,43,4
   
Yritykset ja elinkeinot   
Uudet yritykset (lkm)8 3589 0009 300
Uudet kansainvälistyvät yritykset (lkm)-1 6501 650
Elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen (asteikko 1—5)3,93,93,9
Elintarvikeviennin arvo (milj. euroa)1 595>1 600>1 600
    
Ympäristö ja luonnonvarat   
Luonnonsuojelualueiden toteutus (ha)11 0757 4705 200
Palvelujen ja joukkoliikenteen järjestämistä tukeva aluerakenne (%) (väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus koko kaupunkiseudun väestöstä)646464
Maatalouden fosforitase (kg/ha)3,955
Maatalouden typpitase (kg/ha)48,84646

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
    
Asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5)4,0-4,0
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5)-3,6-
Ympäristösuojelun valvontatarkastukset (kpl)2 1452 2001 800
Maatalouden ja elintarviketurvallisuuden valvonnat (%)100100100

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys3 7633 5753 279
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5)3,3> 3,4> 3,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot265 854279 161241 935
Bruttotulot54 34766 00051 200
Nettomenot211 507213 161190 735
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta15 382  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle19 010  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot11 31712 00012 000
— muut tuotot-37--
Tuotot yhteensä11 28012 00012 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset8 4429 3009 300
— osuus yhteiskustannuksista 2 8604 0004 000
Kustannukset yhteensä 11 30213 30013 300
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-22-1 300-1 300
Kustannusvastaavuus, %1009090

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot   
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus26 15832 00025 000
— EU:lta saatava rahoitus56300-
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus61--
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot1 4423 5001 000
Tuotot yhteensä27 71735 80026 000
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset29 72142 00030 000
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)-2 004-6 200-4 000
Omarahoitusosuus, %71513

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.41, 51, 64, 30.20.43, 30.40.20, 31, 51 ja 62, 31.10.20, 50 ja 76, 31.30.63 ja 64, 32.30.44, 45, 51 ja 64, 32.50.64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 ja 52, 35.10.21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
ELY-keskusten yhteinen kehittämis- ja hallintoyksikkö (siirto momentilta 32.01.01) (1 htv)104
ELY-keskusten yhteinen kehittämis- ja hallintoyksikkö (siirto momentilta 32.30.01) (18 htv)889
EU:n ohjelmakausien taitekohdan tehtävät (kertaluonteisen lisäyksen poistuminen)-1 800
Hydrologinen seuranta (siirto momentille 30.40.21)-704
Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät (siirto momentilta 28.40.01)63
Määräaikainen tasomuutos-9 100
Sopeutustoimet-5 000
Valtakunnalliset liikenteen telematiikka- ja tietopalvelut (siirto momentille 31.10.01) (-9 htv)-268
Ympäristöseurantojen näytteenoton ostopalvelut (siirto momentille 35.10.22)-1 225
Yritystoiminnan kehittämispalvelut (siirto momentille 32.30.51)-1 350
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-390
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-1 355
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-1 810
Palkkaliukumasäästö-937
Palkkausten tarkistukset1 484
Toimintamenojen tuottavuussäästö-965
Vuokramenojen indeksikorotus131
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-193
Yhteensä-22 426

2016 talousarvio190 735 000
2015 III lisätalousarvio130 000
2015 I lisätalousarvio1 144 000
2015 talousarvio213 161 000
2014 tilinpäätös215 135 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 193 120 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 190 735 000 euroon nähden on 2 385 000 euroa, mistä 1 230 000 euroa aiheutuu 18,7 henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentilta 32.01.01 ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukseen, 55 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden toimintamenojen siirrosta momentilta 30.01.01, 140 000 euroa valtakunnallisen liikennelupajärjestelmän omistuksen siirrosta momentilta 31.10.01 ja 960 000 euroa 16 henkilötyövuoden palkkauksesta oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntiin sijoittamiseen liittyviin tehtäviin.


2016 talousarvio193 120 000
2015 III lisätalousarvio130 000
2015 I lisätalousarvio1 144 000
2015 talousarvio213 161 000
2014 tilinpäätös215 135 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Toimintamenoihin ehdotetaan 193 milj. euroa, joka on 20 milj. euroa (9 %) vähemmän kuin vuoden 2015 varsinaisessa talousarviossa. Vuosina 2015—2018 toimintamenosäästöjä on saatava aikaan kaikkiaan noin 33 milj. euroa.

ELY-keskusten henkilöstömäärä on useita vuosia jatkuneiden sopeuttamistoimien seurauksena vähentynyt merkittävästi. Vuosina 2010—2015 vähennys on kaikkiaan noin 1 000 henkilötyövuotta. Vuosina 2016—2019 toimintamenomomentilta palkatun henkilöstön arvioidaan vähenevän edelleen noin 500 henkilötyövuodella. Toimintaa on sopeutettu myös mm. keskittämällä tiettyjen tehtäväkokonaisuuksien hoitaminen yhteen tai useampaan ELY-keskukseen.

ELY-keskukset ovat toistaiseksi selviytyneet hyvin useita vuosia jatkuneista sopeutustoimista. Valiokunta pitää kuitenkin huolestuttavana, että henkilöstövähennykset ovat kohdistuneet osin sattumanvaraisesti. Riskinä on, että osaaminen ja resurssit jakaantuvat nyt epätasaisesti alueiden välillä. Valiokunta pitää tärkeänä, että työtehtävien muuttuessa panostetaan riittävästi henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja henkilöstön jaksamiseen. Merkittäviä kehittämistarpeita valiokunta näkee sähköisten palveluiden hyödyntämisessä erityisesti maatalouden tukivalvontatehtävissä.

Valiokunta pitää tärkeänä, että hallitus seuraa tarkoin ELY-keskusten toimintamenojen leikkausten ja toimintatapojen muutosten vaikutuksia keskusten palvelukykyyn ja reagoi tarvittaessa tilanteeseen nopeasti. Tärkeää on myös pysyä ajan tasalla keskusten resurssitarpeeseen vaikuttavista muutoksista (mm. turvapaikanhakijoiden määrä, työttömyys) ja ottaa huomioon hallitusohjelmaan sisältyvän aluehallinnon uudistamishankkeen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen vaikutukset.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 193 120 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) euroneuvontakeskuksista sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen

2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon

5) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 190 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 537 000 euroa yliopistoalan Euroopan globalisaatiorahaston hankerahoitukseen, 500 000 euroa maatalouden tukivalvontaan, 78 000 euroa siirtona momentilta 32.70.03 ja 67 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta sekä vähennyksenä 1 372 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio-190 000
2016 talousarvio193 120 000
2015 tilinpäätös214 435 000
2014 tilinpäätös215 135 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 190 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 225 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kahden valtakunnallisena palvelukeskuksena toimivan osakeyhtiön osakepääoman merkitsemiseen.

Selvitysosa: Lisämääräraha on tarkoitus käyttää Microsoft 2 ja Nokia 3 -hankkeiden Euroopan globalisaatiorahaston hankerahoitukseen.

KEHA-keskus oikeutettaisiin perustamaan valtakunnallisena palvelukeskuksena toimivat osakeyhtiöt, joista toisen tehtävänä olisi järjestää ja tuottaa maakuntien tarvitsemia tieto- ja viestintäteknisiä palveluita sekä toisen järjestää ja tuottaa maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Valtakunnallisilla palvelukeskuksilla tavoitellaan tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, sujuvia palveluprosesseja, toiminnallista tehokkuutta ja mittakaavaetuja, jolloin hyödyt tulisivat esille pienempinä kokonaiskustannuksina ja parempina palveluina.

Tarkoituksena on, että valtio huolehtisi palvelukeskusten perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä ja yhtiöiden omistus siirrettäisiin maakuntien omistukseen voimaanpanolaissa säädettävällä tavalla. ICT-palvelukeskuksen osalta valtion olisi tarkoitus jäädä palvelukeskuksen osaomistajaksi.


2016 III lisätalousarvio225 000
2016 II lisätalousarvio-190 000
2016 talousarvio193 120 000
2015 tilinpäätös214 435 000
2014 tilinpäätös215 135 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 225 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kahden valtakunnallisena palvelukeskuksena toimivan osakeyhtiön osakepääoman merkitsemiseen.