Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 180 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2020:

Toiminnallinen tehokkuus
  • — kehitetään yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa laskentatointa, kustannuslaskentaa ja muuta seurantaa mm. Kieku-tietojärjestelmän puitteissa ja hankintatointa Handi-periaatteiden mukaisesti
  • — maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
Tuotokset ja laadunhallinta
  • — toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia hallitusohjelman ohjelmia ja muita hankkeita
  • — valmistellaan ja toimeenpannaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa uudistusta
  • — lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä
  • — jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista
  • — vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
  • — sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet ja toimintamenojen supistuminen huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.

Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Ministeriön johto 523 555 590
Johdon tuki 2 510 2 661 2 820
Kansainvälisten asioiden yksikkö 2 565 2 719 2 880
Viestintä 1 416 1 501 1 600
Hallinto 2 840 3 011 3 200
Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto 1 684 1 785 1 880
Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto 5 495 5 825 6 160
Hyvinvointi- ja palveluosasto 14 925 15 824 16 740
Työ- ja tasa-arvo-osasto 5 232 5 548 5 860
Yhteensä 37 190 39 429 41 730

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 37 190 39 429 41 730
Bruttotulot 7 443 7 500 7 550
Nettomenot 29 747 31 929 34 180
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 809    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 898    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lainsäädäntötyön resurssien varmistaminen (HO 2019) 1 200
Ministeriön ohjaustehtävät (5 htv) ja asiantuntijapalveluiden hankinta (siirto momentilta 33.01.25) 1 000
STEA:n siirtymisen STM:ään, menojen tarkentuminen -25
Tasa-arvo- ja samapalkkaisuusohjelma (HO 2019) 500
VAHVA tuottavuussäästö -24
Vanhusten ja vammaisten palvelujen lainsäädännön valmistelu ja toimeenpano 80
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -30
JTS-miljardin tuottavuussäästö -139
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 392
Palkkausten tarkistukset -53
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 81
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -560
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -71
Tasomuutos -100
Yhteensä 2 251

2020 talousarvio 34 180 000
2019 I lisätalousarvio 60 000
2019 talousarvio 31 929 000
2018 tilinpäätös 30 836 000