Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
              01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
              05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot
              (21.) Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
              29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
         10. (30.10 ja 32.50, osa) Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         63. Metsähallitus
         64. Metsähallitus 2016
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Hallinto ja tutkimusPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtäviä hoitavat pääluokassa 30 budjetoiduin varoin maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto ja Maanmittauslaitos. Lisäksi tehtävien hoitamiseksi on kaksi talousarvion ulkopuolista rahastoa (Maatilatalouden kehittämisrahasto ja Maatalouden interventiorahasto) sekä valtion liikelaitoksena toimiva Metsähallitus. Lisäksi valtionapua saavat organisaatiot Suomen metsäkeskus ja Suomen riistakeskus vastaavat eräistä julkisoikeudellisista tehtävistä.

Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön ja hallinnonalan merkittävimmän tutkimuslaitoksen Luonnonvarakeskuksen menot. Hallinnonalan tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä on myös Maanmittauslaitoksessa (luku 30.70) ja Elintarviketurvallisuusvirastossa (luku 30.20).

Maa- ja metsätalousministeriö varmistaa ohjauksellaan, että hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä julkisoikeudellisia tehtäviä hoitavien valtionapuorganisaatioiden toiminta tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjä toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteita.

Toiminnallisen tuloksellisuuden osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että

 • — Tukijärjestelmät ovat yksinkertaiset, hallinnollinen taakka on keveä ja lainsäädännön laatu on hyvä
 • — Hallintomme on avoin, palveleva, tehokas ja verkostoitunut
 • — Hallinnonala hyödyntää digitaalista teknologiaa, yhteisiä tietolähteitä ja integroituja tietovirtoja oman toiminnan tuottavuuden sekä koko toimialan kilpailukyvyn edistämiseksi
 • — Valtion ja hallinnonalan konsernipalveluja hyödynnetään täysimääräisesti.

Voimavarojen hallinnan osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että

 • — Tehtävät ja toiminta on sopeutettu määrärahojen puitteisiin
 • — Toimitilahallinta ja hankintatoimi sekä toimipaikkaverkko ovat tehokkaita
 • — EU:n ja muu ulkopuolinen rahoitus on tehokkaasti hyödynnetty
 • — Hallinnon rakenteet tukevat tuottavuuden kasvua, ohjaamista ja johtamista
 • — Henkilöstö on osaavaa ja voi hyvin.

Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminta vastaa ennakoivasti yhteiskunnan tietotarpeisiin ja vahvistaa kansallista innovaatiojärjestelmää. Tutkimuksen painopisteitä ovat

 • — Maaseudun elinkeinojen kannustava toimintaympäristö
 • — Uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämisen lisääminen kestävästi ja vastuullisesti
 • — Suomen vahva ruokapolitiikka globaaleilla markkinoilla
 • — Tietovarantojen avoimuus ja tehokas hyödyntäminen.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia toimeenpanotehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnossa (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja aluehallintovirastoissa), joiden määrärahoja ei ole budjetoitu tässä pääluokassa.

Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan, kasvinterveyden sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Niiden toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (32.01.02). Maa- ja metsätalousministeriön toimialan tehtävissä arvioidaan tarvittavan vuosina 2015 ja 2016 vähintään sama määrä voimavaroja kuin vuonna 2014. Tällöin voidaan turvata viljelijätukien maksatusten edellyttämät valvonnat.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialan henkilötyövuodet ja kustannukset tehtävittäin ELY-keskusten toimintamenomomentilla (32.01.02) (sisältää tukitoiminnot)

 Toteutuma 2013Toteutuma 2014Tarve 2015 ja 20161)
Tehtävähtvmilj. euroahtvmilj.
euroa
htvmilj. euroa
       
Maaseudun kehittäminen113,37,849108,67,68318012,400
Maa- ja elintarviketalous487,430,629477,630,66340025,900
Luonnonvaratalous274,218,546248,317,00825017,000
Yhteensä874,957,024834,555,35483055,300
MMM:n tehtävien osuus ELY-keskusten (32.01.02) voimavaroista, %28 33 .. 

1) Tarve vuosina 2015 ja 2016 säilyy vuoden 2014 toteutuman tasolla. Muutokset tehtävien välillä johtuvat teknisistä muutoksista.

Maaseutuhallinnon tehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnon lisäksi myös kunnissa.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan tehtäviä aluehallinnossa hoitavat aluehallintovirastot, missä vuosina 2013—2014 toimi noin 50 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö näissä tehtävissä. Aluehallintovirastojen toimintamenot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokassa (momentti 28.40.01). Turvallisuus- ja kemikaalivirasto työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (momentti 32.40.05) vastaa kasvinsuojelulainsäädännön toimeenpanosta.

Vesitalouden tehtäviin käytetään edelleen ympäristöministeriön pääluokassa budjetoituja ympäristöhallinnon voimavaroja Suomen ympäristökeskuksessa (momentti 35.01.04). Lisäksi Tulli suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä sekä elintarvikeketjun valvontaviranomaisen tehtäviä valtiovarainministeriön pääluokassa (momentti 28.10.02).

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 550 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain ja siihen liittyvien muiden lakien muuttamisesta.

Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2016 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet. Taulukossa on maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet.

Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2014 toteutuma2015 arvio2016 arvio
 Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
          
Lainsäädäntötehtävät13 00625912210 57211911210 296119112
Hallinnonalan ohjaus, toiminta- ja taloussuunnittelu4 03180353 27737323 1923732
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta5 843116424 75053394 6265339
EU- ja kansainväliset asiat9 713194447 89588427 6898842
MMM:n erityistehtävät6 9232 577408 7282 463438 6062 46346
Yhteensä1)39 5163 22628335 2222 76026834 4092 760271

1) Momentin 30.01.01 henkilötyövuosikiintiöt: 278 htv TA 2014, 260 htv TA 2015 ja arvio henkilöstön määrästä 263 htv TAE 2016.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot31 35526 57827 310
Bruttotulot3 2262 7602 760
Nettomenot28 12923 81824 550
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta5 931  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle7 645  

Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään hallinnonalan yhteisen teknologia-alustan uusimisen sekä suurpetojen aiheuttamien porovahinkojen sähköisen vahinkoilmoitus- ja korvauspalvelun kehittämisen menoihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä ja saaristoasiain neuvottelukunta (siirto momentilta 32.01.01) (3 htv)225
Poliittinen toiminta (HO 2015)-65
Siirto momentille 23.01.02 -75
Siirto momentilta 30.01.(21) (2 htv)658
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poisto (-1 htv)-40
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (2 htv)1 245
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-3 htv)-1 032
Palkkaliukumasäästö-170
Palkkausten tarkistukset139
Toimintamenojen tuottavuussäästö-155
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01)2
Yhteensä732

2016 talousarvio24 550 000
2015 talousarvio23 818 000
2014 tilinpäätös29 843 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 557 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 24 550 000 euroon nähden on 7 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 55 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentille 32.01.02 sekä lisäyksenä 62 000 euroa siirtona momentilta 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen.


2016 talousarvio24 557 000
2015 IV lisätalousarvio56 000
2015 talousarvio23 818 000
2014 tilinpäätös29 843 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 557 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 9/2016 vp (18.2.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 280 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.22 ja aiheutuu digitaalisuutta edistävän asunto-osakeyhtiörekisterihankkeen (ASREK) johdon menoista.

Hankkeesta aiheutuvien ylläpitokustannusten rahoitus ei edellytä lisämäärärahoja vaan se hoidetaan asiakasmaksuin.


2016 I lisätalousarvio280 000
2016 talousarvio24 557 000
2015 IV lisätalousarvio56 000
2015 talousarvio23 818 000
2014 tilinpäätös29 843 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 7/2016 vp (8.4.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 280 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 192 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio-192 000
2016 I lisätalousarvio280 000
2016 talousarvio24 557 000
2015 tilinpäätös23 874 000
2014 tilinpäätös29 843 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 192 000 euroa.

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 139 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

5) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Selvitysosa: Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden sekä luvun 30.01 selvitysosassa esitettyjen tutkimuksen painopisteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuoden 2016 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tehokkuus
 • — Vahvistetaan asiakas- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä toiminnan kansainvälistä ulottuvuutta.
 • — Hyödynnetään Lynet-yhteistyön (Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä) ja yliopistoyhteistyön mahdollisuudet toiminnan tehostamisessa.
 • — Uudistetaan luonnonvara- ja muita seurantoja niiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2014 toteutuma1)2015 arvio2016 arvio
 Kust.2)
1 000 €
Tuotot3)
1 000 €
Htv4)Kust.2)
1 000 €
Tuotot3)
1 000 €
Htv4)Kust.2)
1 000 €
Tuotot3)
1 000 €
Htv4)
          
Tutkimus- ja kehittämistehtävät90 34424 3611 07587 00026 1601 03379 26425 137859
Viranomais- ja asiantuntijatehtävät37 9057 66742835 0006 50039530 1366 023295
Tilastoviranomaistehtävät4 28090454 100100424 10010042
Asiakasrahoitteinen toiminta10 89610 6531179 3209 2401009 5009 740104
Yhteensä143 42542 7711 665135 42042 0001 570123 00041 0001 300

1) Tiedot on koottu lopettaneiden laitosten tilinpäätöstiedoista.

2) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 3 milj. euroa vuodessa.

3) Vain suoraan ydintoimintoihin kohdistuneet tuotot.

4) Momentin 30.01.05 henkilötyövuosikiintiö: 1 602 htv TA 2015 ja arvio henkilöstön määrästä 1 300 htv TAE 2016.

Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset 1 000 €/kokonaishtv868898
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset 1 000 €/julkaisu635552
Referoidut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv0,81,01,0
Muut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv0,40,40,4
Muut julkaisut/tutkijahtv1,92,02,0
Tilastot/tilastohtv 1,01,03
Tilastojulkistukset/tilastohtv 3,283,33
Referoidut tieteelliset julkaisut (kpl)615700700
Muut tieteelliset julkaisut (kpl)276280280
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut) (kpl)1 3931 4001 400
Tilastotiedon verkkolatausmäärät (kpl)113 7031)116 000127 000
Suora tiedonkeruu rekistereistä (%)..2)7077
Sähköisen tiedonkeruun käyttö (% vastanneista) ..2)6062

1) Vuoden 2014 tiedot perustuvat maataloustilastojen raportointiin. Luken yhdistetystä tilastoverkkopalvelusta saadaan yhteismitalliset lataustiedot 1.6.2015 lähtien.

2) Eri tiedonkeruista ei ole saatavilla vertailukelpoista tietoa vuodelta 2014.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
   
Bruttomenot134 199122 534
Bruttotulot43 75743 395
Nettomenot90 44279 139

Bruttotulot ovat yhteensä 43 395 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 29 500 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 8 805 000 euroa, EU-maataloustukia 1 100 000 euroa sekä muita tuloja 3 990 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot118100100
— muut tuotot---
Tuotot yhteensä118100100
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset566060
— osuus yhteiskustannuksista394040
Kustannukset yhteensä95100100
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)23--
Kustannusvastaavuus, %124 100100
    
Muut suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot10 4799 1209 535
— muut tuotot562020
Tuotot yhteensä10 5359 1409 555
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset6 3055 1605 215
— osuus yhteiskustannuksista4 4964 0604 100
Kustannukset yhteensä10 8019 2209 315
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-266-80240
Kustannusvastaavuus, %9899103
    
Hintatuki808080
    
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen-186-320

Kotimaisen marjakasvien tuotannon turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen ja ulkomaisten kasvintuhoojien riskien hallitsemiseksi tarvitaan puhdasta taimiaineistoa. Varmennetun valiotaimiaineiston tuotannon jatkuminen edellyttää hintatukea, joka on enintään 80 000 euroa.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot   
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus15 03616 00017 570
— EU:lta saatava rahoitus2 9443 5003 800
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus10 5209 70010 800
Tuotot yhteensä28 50029 20032 170
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset58 56957 20058 000
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)-30 069-28 000-25 830
Omarahoitusosuus, %514945

Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.

Määrärahasta käytetään 400 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot. Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2016 kertyvät tulot 80 000 euroa ja pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK)-50
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 28.10.01)-5
Tuottavuussäästön tilapäinen käyttö200
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-1 418
Palkkaliukumasäästö-508
Palkkausten tarkistukset522
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54)-8 181
Toimintamenojen tuottavuussäästö-407
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22)-1 461
Vuokramenojen indeksikorotus84
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-79
Yhteensä-11 303

2016 talousarvio79 139 000
2015 talousarvio90 442 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Momentille ehdotetaan 79,139 milj. euron määrärahaa, joka on 11,303 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Luonnonvarakeskus (Luke) perustettiin vuonna 2015 yhdistämällä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Metsäntutkimuslaitos (Metla), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tilastotuotanto. Lukessa on tehty 210 henkilötyövuoden vähennys ja tiivistetty toimitiloja. Talousarvioesitys tarkoittaa viranomais- ja asiantuntijatehtävien vähentämistä edelleen 20 prosentilla vuonna 2016. Lisäksi valmistelussa on toimitila- ja toimipaikkaratkaisu, joka tähtää 25 prosentin säästöön vuoteen 2018 mennessä.

Valiokunta toteaa, että näin suuret muutokset eivät voi olla vaikuttamatta Luken kykyyn selvitä tehtävistään. Momentin määrärahaan jo tehdyt ja tulevat leikkaukset yhdistettynä ulkopuolisen rahoituksen vähenemiseen johtavat toiminnan supistamiseen nopeassa tahdissa. Tilannetta vaikeuttaa myös se, että Luken perustaminen muodostaa alkuvuosina lisärahoitustarpeen, kun fuusion synnyttämät synergiahyödyt toteutuvat vasta vuosien viiveellä. Säästöjen lisäksi suurin syy määrärahojen supistumiseen on vuonna 2013 päätetty tutkimusrahoitusuudistus. Rahoituksen väheneminen kohdistuu erityisen voimakkaasti luonnonvaratutkimukseen, jossa tutkimuslaitosten rooli kansallisessa työnjaossa on ollut muita sektoreita merkittävämpi.

Valiokunta korostaa, että Lukella on keskeinen vastuu siitä, että biotalouteen kohdistuvat odotukset lunastetaan. Rahoituksen väheneminen on ristiriidassa alan tutkimustarpeen kasvun kanssa. Valiokunta pitää tärkeänä, että Luken rahoitukseen kiinnitetään vakavaa huomiota ja että sen asiantuntemusta hyödynnetään myös hallinnonalalta rahoitettavien luonnonvara- ja biotalouden edistämishankkeiden toteuttamisessa (esim. mom. 30.40.22).

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 139 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

5) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 507 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 61 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 568 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio-507 000
2016 talousarvio79 139 000
2015 tilinpäätös90 992 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 507 000 euroa.

(21.) Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa: Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentille 30.01.01 (-2 htv)-658
Järjestötukien säästö (HO 2015)-11
Yhteensä-669

2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio1 600 000
2015 talousarvio669 000
2014 tilinpäätös669 000

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentin vuoden 2015 talousarvion määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Selvitysosa: Vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa momentille myönnettiin lisäystä 1 600 000 euroa ja momentti muutettiin kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi. Vuoden 2015 toisessa lisätalousarviossa teknisen virheen vuoksi momentti muuttui kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi. Määrärahaa kuitenkin tarvitaan suunnitelman mukaan vuoden 2017 loppuun, minkä vuoksi momentin määräraha ehdotetaan muutettavaksi kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 tilinpäätös2 269 000
2014 tilinpäätös669 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentin vuoden 2015 talousarvion määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 343 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin palkkioihin ja muihin kulutusmenoihin sekä niihin liittyvien valtionapujen myöntämiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Määrärahalla hankitaan tutkimustietoa pääluokkaperusteluissa todettuja vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita tukevan päätöksenteon tueksi.

Määrärahalla rahoitetaan EU:n ERA-NET -ohjelmiin liittyviä kansallisia tutkimushankkeita ja muiden EU:n strategioiden ja toimintasuunnitelmien toimeenpanoon liittyvien tutkimushankkeiden kansallisia osuuksia. Muiden valtion virastojen ja laitosten rahoitusosuudet tästä määrärahasta rahoitettaviin maa- ja metsätalousministeriön kokonaisvastuulla oleviin yhteistutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille. Tulokertymäksi arvioidaan 30 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertaluonteisen lisäksen poisto (biotalousselvitykseen liittyvä poisto)-250
Yhteensä-250

2016 talousarvio1 343 000
2015 talousarvio1 593 000
2014 tilinpäätös2 795 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 343 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin palkkioihin ja muihin kulutusmenoihin sekä niihin liittyvien valtionapujen myöntämiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 27 238 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentille 23.01.29-162
Valtori (siirto momentille 28.01.29)-329
Yhteensä-491

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio27 238 000
2015 talousarvio27 729 000
2014 tilinpäätös29 000 987

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 27 238 000 euroa.

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 3 356 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK)-200
Järjestötukien säästö (HO 2015)-158
Yhteensä-358

2016 talousarvio3 356 000
2015 talousarvio3 714 000
2014 tilinpäätös4 114 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Euroopan metsäinstituutti (EFI) on kansainvälinen organisaatio, jolla on jäsenenä 25 Euroopan maata ja 120 organisaatiota. EFI:lle on myönnetty perusrahoitusta 1 milj. euroa vuodessa, jota nyt ehdotetaan vähennettäväksi 400 000 eurolla. Perusrahoitus on taannut Joensuussa sijaitsevan pääkonttorin toiminnan. EFI:n muu rahoitus on korvamerkitty aluetoimistoihin Suomen ulkopuolella tai tutkimus- ja politiikkatoimintoihin.

Valiokunta toteaa, että instituutin rooli on kasvanut viime aikoina Euroopan metsiin kohdistuvien odotusten lisääntyessä biotalouden, ilmaston, biodiversiteetin ja maaseudun kehittämisen osalta. EFI työllistää Joensuussa 59 henkilöä ja koordinoi 14 milj. euron vuosibudjettia. Valiokunta pitää tärkeänä, että EFI pysyy myös jatkossa Suomessa ja tuo osaltaan kansainvälistä näkyvyyttä Suomelle tärkeällä sektorilla.

Valiokunta lisää momentille 400 000 euroa Euroopan metsäinstituutin rahoitusosuuden korottamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 3 756 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin.