Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. (29.01, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. (29.80 ja 29.01, osa) Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
              50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen
              51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö
              52. Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 15 523 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tukemiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan -hankkeen toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Selvitysosa: Momentin 29.91.50 määrärahasta osoitetaan etsivän nuorisotyön tukemiseen yhteensä 6 000 000 euroa.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Työpajatoiminnan tukemiseen11 523 000
Etsivän nuorisotyön tukemiseen2 000 000
Kärkihankkeen Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan toteuttamiseen2 000 000
Yhteensä15 523 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Osaaminen ja koulutus: Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan2 000
Tasomuutos-7 477
Yhteensä-5 477

2016 talousarvio15 523 000
2015 talousarvio21 000 000
2014 tilinpäätös21 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Viime vaalikaudella käynnistetty nuorisotakuu on myös tämän hallituksen eräs painopiste, mutta nuorisotakuun sisältöä ja rahoitusta muutetaan. Nuorisotakuuta kehitetään jatkossa yhteisötakuun suuntaan niin, että nuori saisi tarvitsemansa tuen yhdeltä taholta. Myös etsivää nuorisotyötä vahvistetaan ja yhteistyötä viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen välillä syvennetään. Kaikille peruskoulun päättäville nuorille taataan koulutuspaikka.

Edellisellä vaalikaudella nuorisotakuun toteuttamiseen suunnattiin 60 milj. euron vuotuinen lisärahoitus, josta koulutustakuun toteuttamiseen ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikkojen lisäyksenä kohdistui 17 milj. euroa ja oppisopimuskoulutukseen 5 milj. euroa. Nuorisotakuun toteutumisen turvaamiseksi myös ammatillisen peruskoulutuksen valtionosuuksia lisättiin vuositasolla 14 milj. euroa, joka sisältyy myös kuluvan vaalikauden kehykseen. Tämän lisäksi hankkeelle on osoitettu kolmelle vuodelle 10 milj. euron rahoitus, josta ensi vuoden osuus on 3,9 milj. euroa.

Nuorten yhteiskuntatakuuta on toteutettu myös määräaikaisella nuorten aikuisten osaamisohjelmalla, joka päättyy vuonna 2016.

Valiokunta pitää tärkeänä, että nuorisotakuu jatkuu kärkihankkeena ja että sen puitteissa luodaan uusia, lisäarvoa tuottavia toimintamalleja, jotka voidaan levittää valtakunnalliseen käyttöön. Valiokunta pitää myös tärkeänä, että jo käytössä olleet nuorisotakuun hyvät käytännöt hyödynnetään ja että palvelujen vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan.

Myös työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön osoitettu rahoitus vähenee siten, että työpajatoimintaan on ensi vuonna käytettävissä 11,5 milj. euroa (-1,5 milj. euroa) ja etsivään nuorisotyöhön kärkihankerahoitus ja veikkausvoittovarat mukaan lukien 10 milj. euroa (-4 milj. euroa).

Valiokunta pitää valitettavana, että etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoitus alenee, sillä toiminta on tarkoitettu nimenomaan kaikkein heikoimmassa asemassa oleville nuorille. Koulutukseen kohdistuvat laajat leikkaukset saattavat lisätä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten määrää, jolloin etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan merkitys korostuu entisestään. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan etsivä nuorisotyö on erittäin toimivaa ja se on tavoittanut vuosittain yli 20 000 syrjäytymisvaarassa ollutta nuorta, joista yli 15 000 on tarvinnut pidempää ohjausta.

Valiokunta lisää momentille 4 000 000 euroa, josta osoitetaan 250 000 euroa Suomen Setlementtisäätiön kokeiluun, jolla tuetaan peruskoulun päättäneiden nuorten koulutuspolkua työelämään ja ennaltaehkäistään samalla syrjäytymiskehitystä.

Lisäksi momentille lisätään 150 000 euroa viitaten momentin 29.91.50 kohdalla todettuun.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 19 673 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tukemiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan -hankkeen toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.