Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 102 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2009. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena edistäen kansalaisten oikeusturvaa yhdenmukaisilla ja oikeudenmukaisilla päätöksillä. Tavoitteena on pitää kantelujen määrä mahdollisimman vähäisenä.

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2007 2008 2009
  toteutuma ennakoitu arvio
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Päätösten hinta (euroa/ratkaisu) 258 224 234
Työn tuottavuus (ratkaisut/htv) 256 281 290
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Vireille tulleet valitusasiat 8 888 9 000 9 000
Valitusten käsittelyaika (kk) 5,7 5,0 5,0

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan suoritteet eli valitusten ja poistohakemusten johdosta annetut päätökset ovat maksuttomia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön osaamisesta huolehditaan. Lautakunnan johtamisjärjestelmän toimivuutta ja esimiesten johtamistaitoa seurataan määräajoin työtyytyväisyyskyselyin. Lautakunta osallistuu hallinnonalan tuottavuusohjelman toimeenpanoon.

Momentin mitoituksessa on otettu huomioon yhden henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Tuottavuustoimet -30
Palkkojen tarkistukset (missä kertaluonteista vähennystä 5 000 euroa) 62
Palkkioiden korotus 50
Yhteensä 82


2009 talousarvio 2 102 000
2008 II lisätalousarvio 33 000
2008 talousarvio 2 020 000
2007 tilinpäätös 1 961 000