Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. (29.01, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. (29.80 ja 29.01, osa) Taide ja kulttuuri
              01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot
              03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot
              04. Museoviraston toimintamenot
              05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot
              06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot
              16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet
              20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset
              30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan
              31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin
              32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille
              (33.) Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen
              (34.) Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin
              35. Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin
              40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon
              41. (29.80.41 ja 01.22, osa) Eräät käyttöoikeuskorvaukset
              50. Eräät avustukset
              51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille
              52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen
              53. Valtionavustus tilakustannuksiin
              54. Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin
              55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen
              56. Ylimääräinen valtionavustus Pietari-säätiölle Suomen Pietarin instituutin ja Pietarin suomalaisen koulun toiminnan turvaamiseen
              59. Eräät avustukset Kansallisgallerialle
              (70.) Kaluston hankinta
              72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen
              75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito
              95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 205 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen

2) kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa: Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon otetun Suomenlinnan restauroinnista, ylläpidosta ja käyttämisestä sekä maailmanperintökohteen perusinformaation tuottamisesta ja jakamisesta yleisölle.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tavoitteena on kansallisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin ja Unescon maailmanperintökohteen hoito, ylläpito ja esittely siten, että linnoitusalue säilyy elinvoimaisena ja vetovoimaisena. Yhteisön elinvoimaisuuden säilyttämiseksi tavoitteena on tukea monipuolista asukasrakennetta ja säilyttää alueella riittävät palvelut.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tehokkuuden tavoitteena on Suomenlinnan kunnostusohjelman (2016—2019) mukaisesti vajaakäytössä olevien tai korjauksen takia tyhjillään olevien huoneistojen käyttökuntoon saattaminen. Tavoitteena on vuokratuottojen 1 % kasvu sekä 98 % käyttöaste vuokra-asunnoissa.

Vuokrien kustannusvastaavuusprosentin tavoitteessa otetaan huomioon maailmanperintökohteen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden tilojen epätyypillisyys, joka vaikuttaa hoito- ja käyttökustannuksiin.

Tuotosten ja laadunhallinnan tavoitteena ovat suunnittelun ja rakentamisen taso, asukastyytyväisyys, Lonnan saaren asteittainen käyttöönotto, linnoitukselle soveltuvat kulttuuriohjelmat ja kävijäpalveluiden kehittäminen sekä Suomenlinnan saavutettavuushankkeen saattaminen valmiiksi. Maailmanperintökohteen tunnetuksi tekemisessä noudatetaan Unescon edellyttämän hallinta- ja hoitosuunnitelman mukaisia toimia.

 2013
toteutuma
2014
toteutuma
2016
tavoite
    
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus   
Matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka—huhtikuu)184 000196 000190 000
Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmäärästä (52 800 m2), %512548
Toiminnallinen tehokkuus   
Maksuperustelain mukaisten vuokrien kustannusvastaavuus, %74,5181,7284
Vuokra-asuntojen käyttöaste, % 94,269698
Vuokratuotot, kasvu %2,9711,21
Henkisten voimavarojen hallinta   
Henkilötyövuodet9190,381
Työtyytyväisyysindeksi (VMbaro)3,53,53,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot8 607 8 0898 335
Bruttotulot6 0035 5746 130
Nettomenot2 6042 5242 205
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 92  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 461  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertamenon poisto-180
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-12
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO)-10
Palkkaliukumasäästö-8
Palkkausten tarkistukset16
Säästöpäätös-100
Toimintamenojen tuottavuussäästö-11
Toimintamenosäästö (HO 2015)-20
Tasomuutos6
Yhteensä-319

2016 talousarvio2 205 000
2015 talousarvio2 524 000
2014 tilinpäätös2 973 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 205 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen

2) kalusto- ja laitehankintoihin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 13 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio-13 000
2016 talousarvio2 205 000
2015 tilinpäätös2 524 000
2014 tilinpäätös2 973 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 13 000 euroa.