Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminenPDF-versio

41. Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkittyjen lastialusten ja kolmansien maiden välillä liikennöivien matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaaminen(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 40 985 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain (1707/1991) mukaisen tuen maksamiseen ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkityille lastialuksille ja kolmansien maiden välillä liikennöiville matkustaja-aluksille.

Selvitysosa:Aluksille maksettava tuki vastaa verovelvollisen merenkulkijan kauppa-alusluetteloon merkityltä edellä tarkoitetulta alukselta saamasta merityötulosta toimitettujen ennakonpidätysten, lähdeveron ja maksettujen työnantajan sosiaaliturvamaksujen määrää sekä merimieseläkevakuutus-, työttömyysvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksujen samoin kuin vapaa-ajan ryhmähenkivakuutuksen ja vapaa-ajan lisävakuutuksen työnantajaosuuden määrää. Rajoitetusti verovelvollisten osalta tuki vastaa vain toimitetun lähdeveron ja maksetun työnantajan sosiaaliturvamaksun määrää. Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annettua lakia muutettiin (544/2005) siten, että tukea voidaan myöntää myös sellaiselle varustamotoimintaa harjoittavalle Suomeen rekisteröidylle työnantajalle, joka ei ole aluksen omistaja. Lisäksi lain ja tuen piiriin määriteltiin Saimaan kanavan kautta tapahtuva pääasiallinen meriliikenne.

Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon lastialustuen piiriin merkittyjen 94 aluksen bruttovetoisuus oli vuoden 2006 lopussa 763 372 tonnia eli 81 % varsinaisesta kauppalaivastotonnistosta maksetun tuen ollessa 38,0 milj. euroa. Tuen suuruus oli keskimäärin alusta kohden 404 669 euroa ja osuus tuen kohteena olevasta verotettavasta merityötulosta oli 40,9 %. Lainmuutos toi tuen piiriin vuonna 2006 kaksi lastialusta, joiden omistaja on ulkomaalainen, mutta laivaväen varustamotyönantaja on suomalainen. Vuonna 2008 lastialusten määrän arvioidaan olevan 96. Tuen suuruuden arvioidaan vuonna 2008 olevan keskimäärin 426 900 euroa alusta kohden ja osuuden verotettavasta merityötulosta noin 42 prosenttia.


2008 talousarvio 40 985 000
2007 talousarvio 40 985 000
2006 tilinpäätös 38 038 858

42. Ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten ja -autolauttojen kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 29 083 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain (1707/1991) mukaisen tuen maksamiseen ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkityille säännöllisesti suomalaisesta satamasta liikennöiville matkustaja-aluksille ja matkustaja-autolautoille.

Selvitysosa:Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annettua lakia muutettiin vuonna 2004 (542/2004) ja samalla säädettiin laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapautuksesta (625/2004). Matkustaja-alusten tukijärjestelmää uudistettiin siten, että ennakonpidätyksiin kohdistuva 97 prosentin suora tuki palkkakustannusten alentamiseksi muuttui nk. epäsuoraksi tueksi, jonka mukaisesti suomalainen varustamotyönantaja saa pitää työntekijöiden merityötulosta toimitettuja ennakonpidätyksiä vastaavan määrän. Tämän momentin määrärahalla kompensoidaan työnantajan sosiaaliturva- ja merimieseläkevakuutusmaksuja sekä eräitä muita vastaavia vakuutusmaksuja. Tuki on laskennallinen ja se määräytyy siten, että se on korkeintaan 97 prosenttia yleisesti verovelvollisen merenkulkijan kauppa-alusluetteloon merkityltä ulkomaanliikenteessä toimivalta matkustaja-alukselta saamasta merityötulosta toimitetusta ennakonpidätyksestä kuitenkin enintään aiheutuneiden edellä mainittujen menojen määrä. Lakia sovellettiin 1.7.2004—31.12.2006 välisen ajan kustannuksista myönnettävään tukeen. Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annettua lakia muutettiin (544/2005) siten, että tukea voidaan myöntää myös sellaiselle varustamotoimintaa harjoittavalle Suomeen rekisteröidylle työnantajalle, joka ei ole aluksen omistaja. Vuonna 2006 lakia muutettiin (1322/2006, voimassa 1.4.2007 lukien) matkustaja-alustuen piiriin kuuluvien alusten osalta siten, että laissa 542/2004 tarkoitetun tuen määrän kytkentä ennakonpidätyksen määrään poistuu ja laissa mainitut työnantajan maksamat palkan sivukulut katetaan täysimääräisesti 1.1.2007—31.12.2009 välisen ajan kustannuksista.

Tuen piiriin kuuluvia aluksia ennakoidaan olevan vuonna 2008 noin 16. Suoran tuen suuruuden arvioidaan olevan keskimäärin alusta kohden 1 817 688 euroa ja osuuden verotettavasta merityötulosta noin 20,1 prosenttia.


2008 talousarvio 29 083 000
2007 talousarvio 25 283 000
2006 tilinpäätös 22 024 632

50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 953 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lästimaksuista annetun lain (189/1936) mukaisten avustusten maksamiseen ammatissaan toimivien merimiesten hyväksi tapahtuvaan huoltotoimintaan ja meripelastustoiminnan edistämiseen. Avustukset myönnetään Merenkulkulaitoksen määrittelemistä toiminnoista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Vastaava tulo on merkitty momentille 11.19.02. Lästimaksuina jaettavat varat jaetaan kokonaisuudessaan edellisen vuoden kerättyjen lästimaksujen toteuman perusteella.


2008 talousarvio 953 000
2007 talousarvio 953 000
2006 tilinpäätös 603 451

51. Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 4 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Luotsausliikelaitokselle Saimaan alueen luotsaukseen Luotsausliikelaitoksesta annetun lain 4 §:n mukaisen hintatuen maksamiseen.

Selvitysosa:Saimaan luotsausmaksutaso on tarkoitus pitää edelleen noin 74 % alempana kuin yleinen luotsausmaksu, minkä johdosta Luotsausliikelaitokselle on tarkoitus maksaa liiketaloudellisesti kannattamattomaan toimintaan hintatukea. Hintatuen johdosta Saimaan liikenne maksaa luotsausmaksuja suhteessa kuljetettavaan määrään nähden yhtä paljon kuin meriliikenne. Luotsausmatkat ovat Saimaan alueella huomattavasti pidemmät kuin meriliikenteessä. Yleisen luotsausmaksun ja Saimaan luotsausmaksun välistä erotusta korvataan liikelaitokselle siten, että se on enintään Saimaan alueen (ml. kanava) alijäämän suuruinen.


2008 talousarvio 4 200 000
2007 talousarvio 4 200 000
2006 tilinpäätös 4 147 000