Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. (29.01, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
              01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot
              02. Opetushallituksen toimintamenot
              03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot
              04. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. (29.01.22, osa) Eräät käyttöoikeuskorvaukset
              29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Eräät avustukset
              51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan
              52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin
              53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset
              66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
         10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. (29.80 ja 29.01, osa) Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 883 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 650 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 50 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Opetushallitus toimii asiantuntijakeskusvirastona, joka vastaa toimialaansa kuuluvan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämisestä, edistää koulutuksen tuloksellisuutta sekä seuraa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestämistä. Opetushallitus toteuttaa toimialansa opetussuunnitelmien, tutkintojen ja valmentavien koulutusten valmistelu-, päätös- ja toimeenpanotehtävät, valmistelee varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä toteuttaa koulutuksen tuloksellisuuden parantamiseen tähtäävää informaatio-ohjausta ja hanketoimintaa. Opetushallitus toteuttaa virastolle erikseen säädetyt ja määrätyt hallinto- ja palvelutehtävät. Opetushallitus vastaa ulkomailla suoritettujen korkeakoulututkintojen rinnastamisesta ja toisessa EU/ETA-maassa hankitun ammattipätevyyden tunnustamisesta sekä auktorisoitujen kääntäjien ja kielitutkintojen tutkintojärjestelmien kehittämisestä ja valvonnasta. Opetushallituksen yhteydessä toimii 26 koulutustoimikuntaa ja 147 tutkintotoimikuntaa, joiden hallintotehtävistä Opetushallitus huolehtii. Opetushallitus tulosohjaa Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluvia valtion oppilaitoksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Opetushallitukselle seuraavat tavoitteet:

Koulutuksen normatiivinen ohjaus
 • — Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden valmistelu
 • — Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanon tukeminen
 • — Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden valmistelu
 • — Ammatillisten tutkintojen ja valmistavien koulutusten perusteiden uudistaminen ja muiden määräysten uudistaminen uusien säädösten mukaiseksi
 • — Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen ja tutkintorakenne-esitysten valmistelu
 • — Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen ja sähköistäminen.
Informaatio-ohjaus ja hanketoiminta
 • — Kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeiden toteuttaminen koulutuspoliittisten ohjelmien mukaisesti
 • — Hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja -menetelmien tuottaminen ja levittäminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa
 • — Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen sekä yksilöllisten opintopolkujen ja joustavien tutkinnon suorittamistapojen vahvistamiseen osallistuminen
 • — Osaamisperusteisen, työelämän tarpeita vastaavan, yksilöllisen ja joustavan ammatillisen koulutuksen kehittämisen tukeminen
 • — Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön edistäminen
 • — Oppilaitosten työrauhaa sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevien uudistusten toimeenpanon tuki.
Koulutuksen järjestäminen ja koulutuksen tuloksellisuuden parantaminen
 • — Koulutuspoliittisen päätöksenteon ja koulutuksen kehittämisen tietoperustaisuuden vahvistaminen sekä indikaattori- ja tilannekatsaustuotanto päätöksentekijöiden ja koulutuksen kehittäjien tarpeisiin
 • — Mallien ja käytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen opintojen läpäisyasteen nostamiseksi ja opintojen nopeuttamiseksi
 • — Ennakointitiedon tuottaminen, määrällisen ja laadullisen ennakoinnin yhteensovittaminen
 • — Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpano
 • — Paikallisen ja alueellisten kehittämissuunnitelmien valmistelun tukeminen opetustoimen johdon kehittämisohjelmalla sekä kehittämisverkoston avulla tavoitteena opetushallinnon tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen sekä koulutuksen järjestäjäkentän muutoksesta nousevien opetushallinnon uudistamistarpeiden tukeminen hallitusohjelman ja sen toimintasuunnitelman mukaisesti
 • — Jatketaan Opintopolku.fi -palvelukokonaisuuden kehittämistä ja laajentamista. Kehitetään uutta todennetun osaamisen rekisteriä. Korkeakoulujen sähköistä hakujärjestelmää kehitetään toisen vaiheen edellyttämin toiminnallisuuksin.
Rakenteellinen kehittäminen
 • — Kehittämistoiminnan kokoaminen laajoihin, kansallista koulutuspolitiikkaa tukeviin hankkeisiin
 • — Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen tukemaan eri koulutusmuotojen ja koko opetustoimen kansallisia kehittämisohjelmia siten, että yhteyttä opettajien peruskoulutukseen tiivistetään
 • — Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rakenteellisen kehittämisen tukeminen
 • — Tutkintotoimikuntien toiminnan kehittäminen ja määrän vähentäminen sekä Opetushallituksen yhteyteen perustettavan näyttötutkintosihteeristön toiminnan organisointi
 • — Koulutustoimikuntien toiminnan kehittäminen.
Toiminnallinen tehokkuus
 • — Opetushallitus kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja -prosessejaan sekä palveluitaan tehokkaan ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi keskittyen ydintehtäviinsä
 • — Opetushallitus kehittää toimintaansa Opetushallituksen sopeuttamissuunnitelman mukaisesti
 • — Opetushallitus tukee maksullisella palvelutoiminnallaan koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistää opetustoimen tuloksellisuutta
 • — Opetushallitus turvaa vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuuden
 • — Opetushallituksen liiketaloudellisen toiminnan tavoitteena on taloudellisen kannattavuuden säilyminen.
Tuotokset ja laadunhallinta

Opetushallituksen suoritteet (kpl)

 2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
      
1. Perustoiminnan tuotoksia     
Opetussuunnitelmien perusteet 2-3-1
Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus     
— Perustutkinnot11525215
— Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot4540303030
— Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun hakijamäärät314 500349 035281 130262 000260 000
— Opintopolku-palvelun käyttäjämäärät   2 500 0003 000 000
— Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät33 04227 94635 06820 00020 000
      
2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset     
Julkisoikeudelliset suoritteet     
— Opetushallinnon tutkinto345460349300300
— Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta720897853850850
— Valtionhallinnon kielitutkinnot1 2001 2491 0341 2001 200
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl)48 00049 41949 00047 00047 000
Liiketaloudelliset suoritteet     
— Koulutettavapäivät12 99510 92210 67110 00010 000
— Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit5927444
— Myydyt julkaisut ja oppimateriaalituotteet69 14073 67262 77160 00060 000
— Ulkomaisten tutkintojen vastaavuuslausunnot7160515050
      
3. Palvelukyvyn tunnuslukuja     
— Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk)3,53,53,03,53,5
— Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1—5)4,34,34,34,14,1
Henkilöstövoimavarat
 • — Opetushallituksen henkilöstön asiantuntijuus ja osaaminen perustuvat tietoperusteisuuteen, verkostoitumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen.
 • — Opetushallitus kehittää johtamista ja esimiestyötä.
 • — Opetushallitus edistää työhyvinvointia ottamalla huomioon työntekijöiden ikään ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät.
 • — Opetushallitus turvaa riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen kehittämällä henkilöstörakennetta, henkilöstösuunnittelua, työtä ja osaamista sekä toimimalla verkostoyhteistyössä.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
toteutuma
2015
arvio
2016
arvio
      
Henkilötyövuodet (mom. 29.01.02)264261251217232
Henkilötyövuodet (muut momentit)2324202020
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä, %8,215,59,86,19,0
Työtyytyväisyysindeksi3,43,53,33,63,4
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv8,68,17,78,07,5
Koulutustasoindeksi6,16,26,26,06,1

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 
2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot31 50530 23529 483
Bruttotulot8 0278 0007 600
Nettomenot23 47822 23521 883
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 230  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 420  

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot1 2891 2501 280
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset1 8071 9001 930
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-518-650-650
Kustannusvastaavuus, %716666
    
Hintatuki330650650
    
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, %90100100

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot2 2452 5502 550
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset1 8662 1002 300
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)379450250
Kustannusvastaavuus, %120121111

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot3 6183 5003 550
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset3 5763 5003 550
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)42--
Kustannusvastaavuus, %101100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momenteille 28.90.30, 29.10.01, 29.20.30 ja 29.30.21)-150
Perustoiminnan turvaaminen (siirto momentilta 29.30.20)325
Säästöjen jaksottaminen (siirron palautus momentille 29.10.01)-525
Säästöjen jaksottaminen (siirron palautus momentille 29.30.20)-500
Todennetun osaamisen rekisteri (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)880
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-196
Palkkaliukumasäästö-56
Palkkausten tarkistukset86
Toimintamenojen tuottavuussäästö-99
Toimintamenosäästö (HO 2015)-97
Vuokramenojen indeksikorotus15
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-22
Tasomuutos-13
Yhteensä-352

2016 talousarvio21 883 000
2015 I lisätalousarvio880 000
2015 talousarvio22 235 000
2014 tilinpäätös22 668 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 883 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 650 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 50 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 182 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 113 000 euroa aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja 69 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta.


2016 II lisätalousarvio-182 000
2016 talousarvio21 883 000
2015 tilinpäätös23 025 421
2014 tilinpäätös22 668 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 182 000 euroa.