Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Verotus ja tulli
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

22. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 948 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös siviilipalvelusmiehistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää näyttelytoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan tukemiseen enintään 3 372 000 euroa.

Selvitysosa:Kulttuuripoliittisista syistä hintatuella katetaan noin 62 % maksullisen toiminnan erillismenoista.

Valtion taidemuseo vie eteenpäin kuvataiteen kulttuuriperintöä ja vahvistaa oman aikamme visuaalisen kulttuurin merkitystä.

Kulttuuriperinnön hoidon vaikuttavuustavoitteena on visuaalisen kulttuuriperinnön kartuttaminen tuleville sukupolville. Taidekokoelmien ja kartuttamisen tavoitteet ovat lähes yksinomaan laadullisia ottaen samalla huomioon sisällölliset painotukset.

Yleisölle suunnatun toiminnan tavoitteena on pitää kulttuuriperintö elävänä vahvistamalla Valtion taidemuseon eri yksiköiden roolia monipuolisten ja korkealaatuisten kulttuuripalvelujen tarjoajana. Näyttely- ja ohjelmistotoiminnan tarjonta pyritään pitämään monipuolisena samalla kun kävijätutkimuksin seurataan asiakkaiden tyytyväisyyttä ja pyritään vastaamaan sen toiveisiin. Yleisölähtöisyyteen, jolla tarkoitetaan ajankohtaisuutta näyttelytarjonnassa, kiinnitetään erityistä huomiota.

Taidemuseoalan kehittämisyksikkö jatkaa koko taidemuseokenttää koskevia kehityshankkeita yhdessä maan muiden taidemuseoiden kanssa. Vuonna 2006 toteutetaan osatutkimuksia taidemuseotoiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Tunnusluku 2003
toteutuma
2004
toteutuma
2006
tavoite
       
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA
(suoritemäärät, palvelukyky ja laatu, vaikuttavuus)
     
Näyttelytoiminnan kävijämäärä      
— kokonaiskävijämäärä 424 419 522 993 416 000
— maksavien kävijöiden osuus 271 914 345 801 230 000
— maksavien kävijöiden osuus, % 64 66 55
Asiakastyytyväisyys (asiakaspalvelu), % 85,5 88 80
Kokoelma- ja erikoisnäyttelyt, kpl 23 28 17
Tutkimus- ja näyttelyjulkaisut, kpl 14 16 11
Konservoidut teokset 835 610 760
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
(taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus)
     
Näyttelykäynnin keskitulo, euroa 3,1 3,7 3,2
Näyttelykäynnin keskihinta, euroa 3,6 2,7 3,0
Näyttelyjulkaisujen myydyt määrät/painokset, % 60 86 60
Hallinnollisten palvelujen osuuskokonaiskustannuksista, % 17 16 16
Maksullinen toiminta (kustannusvastaavuus)      
— tulot/kokonaiskustannukset, % 15 23 12
— tulot/erilliskustannukset, % 45 64 35
— hintatuki/erilliskustannukset, % 49 31 62
HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA      
Henkilötyövuodet 239 248 228

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2004
toteutuma
2005
budjetoitu
2006
varsinainen
talousarvio
       
Bruttomenot 20 280 19 404 19 361
Bruttotulot 4 005 2 435 2 413
Nettomenot 16 275 16 969 16 948
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 853    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 255    

Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 270 000 euroa pakollisten kustannusten nousun johdosta.


2006 talousarvio 16 948 000
2005 II lisätalousarvio 232 000
2005 I lisätalousarvio 187 000
2005 talousarvio 16 550 000
2004 tilinpäätös 16 677 000