Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Verotus ja tulli
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. (28.01.01 ja 20.03) Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 520 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat vaikuttavuustavoitteisiin liittyvät tulostavoitteet:

Tulostavoitteet Toimenpiteet
   
Valtiovarainministeriö turvaa julkisen talouden kestävän rahoituksen Toteutetaan hallitusohjelmaan sisältyvät säästötavoitteet. Laaditaan toimenpideohjelma kuntien poistettavista tehtävistä ja velvoitteista.
Valtiovarainministeriö luo suotuisammat puitteet talouden kasvulle Toteutetaan työn tekemistä ja työllisyyttä tukevaa veropolitiikkaa.
Valtiovarainministeriö vahvistaa finanssipolitiikan ohjausmekanismeja Hallituksen menokehyssääntöä toteutetaan osana talousarvio- ja kehysprosessia ja sen ohjausta.
Valtionhallinto toimii joustavana verkostona Keskushallinnon virastorakenteen uudistusta jatketaan tukeutuen Kehu- ja Virsu-hankkeissa omaksuttuihin kehittämisperiaatteisiin.
Julkiset palvelut ja niiden asiakaslähtöisyys turvataan ja hallinnon rakenteita uudistetaan Julkisen aluehallinnon järjestämistä yksinkertaistetaan.
ICT on julkisten palvelujen strateginen voimavara ja tukee palveluja ja hallintoa Luodaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitoinnin periaatteet.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Henkilöstömäärä, htv 346 314 306
Sairauspoissaolot, pv/htv 5,8 6 6
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VM Baro - 3,6 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 40 988 32 846 32 370
Bruttotulot 1 868 1 850 1 850
Nettomenot 39 120 30 996 30 520
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 797    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 539    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
HARE-järjestelmän uudistus -1 090
JHTT-lautakunta (siirto momentille 32.40.03) -125
JTS-analysoinnin resurssilisäys 500
Poliittinen toiminta (HO 2015) -65
Siirto momentille 23.01.02 -150
Siirto momentilta 28.01.21 1 500
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-5 htv) -1 512
VN linna A ja B, peruskorjaus (siirto momentille 23.01.01) -200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -12
Palkkaliukumasäästö -174
Palkkausten tarkistukset 195
Toimintamenojen tuottavuussäästö -192
Toimintamenosäästö (HO 2015) -370
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) 4
Tasomuutos 1 215
Yhteensä -476

2016 talousarvio 30 520 000
2015 I lisätalousarvio 2 400 000
2015 talousarvio 30 996 000
2014 tilinpäätös 40 862 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 627 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 107 000 euroa talousarvioesityksen 30 520 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen.


2016 talousarvio 30 627 000
2015 IV lisätalousarvio 95 000
2015 I lisätalousarvio 2 400 000
2015 talousarvio 30 996 000
2014 tilinpäätös 40 862 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 627 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 264 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio -264 000
2016 talousarvio 30 627 000
2015 tilinpäätös 33 491 000
2014 tilinpäätös 40 862 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 264 000 euroa.