Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
         01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
         10. Sotilaallinen maanpuolustus
         30. Sotilaallinen kriisinhallinta
              20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot
              95. Kurssivaihtelut
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 36 557 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

3) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

4) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

5) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

6) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutuviin menoihin

7) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

8) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

9) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden materiaaliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu

10) SALIS-sopimuksen mukaisen ilmakuljetusjärjestelyn Suomen maksuosuuden hallinnollisten kulujen maksamiseen

11) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin

12) Suomen osallistumisesta kansainväliseen helikopterirahastoon aiheutuviin menoihin

13) Suomen osallistumisesta Pohjoismaiden Base Camp -pooliin aiheutuviin menoihin

14) kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)993 000
02.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)275 000
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot3 355 000
04.Resolute Support -operaatio, Afganistan4 772 000
05.Irakin koulutusoperaation menot6 700 000
07.Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot6 048 000
08.Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma1 000
09.EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset300 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot310 000
13.Atalanta-operaation menot250 000
15.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot10 680 000
16.EUTM/Malin koulutusoperaation menot513 000
17.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)240 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin2 120 000
Yhteensä36 557 000

Selvitysosa: Määräraha on mitoitettu Suomen kriisinhallintajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti ottaen huomioon ne kriisinhallintaoperaatiot, joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan vuonna 2016. Näissä operaatioissa toimivan henkilöstön määrän arvioidaan olevan noin 570 henkilötyövuotta.

Jatkossa vähennetään osallistumista sotilaallisiin rauhanturvaoperaatioihin, keskittyen sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa Suomen kannalta merkityksellisimpiin ja vaikuttavimpiin operaatioihin. Tämän johdosta määrärahatarve vähenee vuodesta 2016 asteittain.

Sotilaallisen kriisinhallinnan kustannusten korvaukset ja muut tulot tuloutetaan momentille 12.27.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Aiempiin kehyspäätöksiin perustuvat muutokset-6 564
Ennakollinen kustannustasotarkistus (2016)699
Keski-Afrikan kriisinhallintaoperaatio-1 040
Libanonin operaation johtovaltiovastuun jatko 31.5.2016 asti11 000
Siirto momentille 24.10.20-6 000
Toteutunut kustannustasotarkistus (2014)-296
Säästöpäätös-5 000
Tasomuutos5 200
Yhteensä-2 001

2016 talousarvio36 557 000
2015 I lisätalousarvio8 864 000
2015 talousarvio38 558 000
2014 tilinpäätös57 266 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

3) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

4) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

5) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

6) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutuviin menoihin

7) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

8) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

9) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden materiaaliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu

10) SALIS-sopimuksen mukaisen ilmakuljetusjärjestelyn Suomen maksuosuuden hallinnollisten kulujen maksamiseen

11) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin

12) Suomen osallistumisesta kansainväliseen helikopterirahastoon aiheutuviin menoihin

13) Suomen osallistumisesta Pohjoismaiden Base Camp- pooliin aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)993 000
02.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)275 000
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot3 355 000
04.Resolute Support -operaatio, Afganistan5 000 000
05.Irakin koulutusoperaation menot6 700 000
07.Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot6 163 000
08.Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma1 000
09.EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset300 000
10.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot303 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot310 000
13.Atalanta-operaation menot250 000
15.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot10 680 000
16.EUTM/Malin koulutusoperaation menot513 000
17.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)240 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin1 474 000
Yhteensä36 557 000

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen ja päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman. Talousarvioesitykseen nähden momentin päätösosan toisen kappaleen kohta 14) on poistettu.

Suomi on 7.8.2015 päättänyt osallistua EU:n Välimeren operaatioon enintään 10 sotilaalla enintään 12 kuukauden ajan. Osallistumisesta arvioidaan vuonna 2016 aiheutuvan 303 000 euron suuruiset menot. Tähän perustuen käyttösuunnitelmaan on talousarvioesitykseen nähden lisätty kohta 10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot.

Talousarvioesitykseen nähden kustannusten tarkentumisesta johtuen käyttösuunnitelmakohdan 04. määrärahaan on lisätty 228 000 euroa ja käyttösuunnitelmakohdan 07. määrärahaan on lisätty 115 000 euroa.

Edellä mainittujen käyttösuunnitelmakohtien määrärahojen muutokset, yhteensä 646 000 euroa, on katettu käyttösuunnitelmakohdan 20. määrärahasta.


2016 talousarvio36 557 000
2015 IV lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio8 864 000
2015 talousarvio38 558 000
2014 tilinpäätös57 266 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Momentille ehdotetaan 36,557 milj. euron määrärahaa. Lisäksi sotilaallisen kriisinhallinnan palkkoihin on ehdotettu 49,0 milj. euroa, joka maksetaan ulkoasiainministeriön pääluokasta (mom. 24.10.20). Hallitusohjelman mukaisesti Suomi vähentää osallistumistaan sotilaallisiin rauhanturvaoperaatioihin siten, että keskitytään Suomen kannalta merkityksellisimpiin ja vaikuttavimpiin operaatioihin.

Vuoden 2016 alussa Suomi osallistuu 12 sotilaalliseen kriisinhallinnan operaatioon vajaalla 500 sotilaalla. Tärkein näistä on Libanonin UNIFIL-operaatio, jonka osuus on lähes puolet momentin määrärahoista. Kustannuksiltaan seuraavaksi suurimmat ovat Afganistanin RS-operaatio ja Irakin koulutusoperaatio. Talousarvioesitys pohjautuu siihen, että Afganistanin operaation suunnitteluvahvuus laskee vuoden 2016 aikana noin 10 sotilaaseen. Afganistanin turvallisuustilanne on kuitenkin hauras, ja Suomeen kohdistuu odotuksia operaation jatkamisesta. Afganistanin operaatiota jatkettaneen nykyisellä tasolla ainakin vuoden 2016 loppuun. Tarvittavat määrärahalisäykset osoitetaan vuoden 2016 lisätalousarvioesityksessä.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että käsiteltävän momentin liikkumavara käynnissä olevien operaatioiden muutoksiin ja mahdollisiin uusiin operaatioihin on erittäin pieni. Tämä koskee myös ulkoasiainministeriön hallinnonalalta maksettavia kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoja (mom. 24.10.20). Kyseisten momenttien määrärahat tulee valiokunnan mielestä pitää vähintään sillä tasolla, että tarvittaessa pystytään aloittamaan kiireellinen uusi operaatio ilman lisätalousarviomenettelyä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 36 557 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

3) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

4) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

5) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

6) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutuviin menoihin

7) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

8) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

9) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden materiaaliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu

10) SALIS-sopimuksen mukaisen ilmakuljetusjärjestelyn Suomen maksuosuuden hallinnollisten kulujen maksamiseen

11) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin

12) Suomen osallistumisesta kansainväliseen helikopterirahastoon aiheutuviin menoihin

13) Suomen osallistumisesta Pohjoismaiden Base Camp- pooliin aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)993 000
02.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)275 000
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot3 355 000
04.Resolute Support -operaatio, Afganistan5 000 000
05.Irakin koulutusoperaation menot6 700 000
07.Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot6 163 000
08.Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma1 000
09.EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset300 000
10.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot303 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot310 000
13.Atalanta-operaation menot250 000
15.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot10 680 000
16.EUTM/Malin koulutusoperaation menot513 000
17.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)240 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin1 474 000
Yhteensä36 557 000

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 796 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)932 000
02.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)148 000
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot3 355 000
04.Resolute Support -operaatio, Afganistan5 000 000
05.Irakin koulutusoperaation menot12 600 000
07.Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot5 671 000
08.Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma1 000
09.EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset300 000
10.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot1 003 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot296 000
13.Atalanta-operaation menot31 000
15.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot5 744 000
16.EUTM/Malin koulutusoperaation menot209 000
17.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)61 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin410 000
Yhteensä35 761 000

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu vuoden 2015 toteutuneen indeksikehityksen mukaisesta kustannustasotarkistuksesta.

Suomi jatkaa osallistumistaan Irakin koulutusoperaatioon syyskuusta alkaen ja kasvattaa samalla joukon vahvuuden viidestäkymmenestä sataan sotilaaseen. Lisäksi Suomi osallistuu alustarkastusosastolla Välimeren operaatioon lokakuuhun 2016 asti.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

   
01.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)-61 000
02.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)-127 000
05.Irakin koulutusoperaation menot+5 900 000
07.Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot-492 000
10.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot+700 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot-14 000
13.Atalanta-operaation menot-219 000
15.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot-4 936 000
16.EUTM/Malin koulutusoperaation menot-304 000
17.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)-179 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin-1 064 000
Yhteensä-796 000

2016 II lisätalousarvio-796 000
2016 talousarvio36 557 000
2015 tilinpäätös47 422 000
2014 tilinpäätös57 266 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 796 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)932 000
02.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)148 000
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot3 355 000
04.Resolute Support -operaatio, Afganistan5 000 000
05.Irakin koulutusoperaation menot12 600 000
07.Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot5 671 000
08.Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma1 000
09.EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset300 000
10.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot1 003 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot296 000
13.Atalanta-operaation menot31 000
15.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot5 744 000
16.EUTM/Malin koulutusoperaation menot209 000
17.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)61 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin410 000
Yhteensä35 761 000

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)932 000
02.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)148 000
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot3 255 000
04.Resolute Support -operaatio, Afganistan5 000 000
05.Irakin koulutusoperaation menot12 600 000
07.Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot5 671 000
08.Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma1 000
09.EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset100 000
10.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot1 003 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot296 000
13.Atalanta-operaation menot31 000
15.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot5 744 000
16.EUTM/Malin koulutusoperaation menot209 000
17.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)61 000
18.Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF)85 000
19.Libyan kemiallisten aseiden hävittämisoperaation menot55 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin570 000
Yhteensä35 761 000

Selvitysosa: Suomi on päättänyt osallistua kolmen sotilaan vahvuudella YK:n UNDOF-operaatioon Golanilla ja kahden sotilaan vahvuudella sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Libyan kemiallisten aseiden lähtöaineiden hävittämiseksi yhdessä Tanskan kanssa. Tämän johdosta momentille lisätään uudet käyttösuunnitelmakohdat 18. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF), jolle ehdotetaan 85 000 euron määrärahaa sekä 19. Libyan kemiallisten aseiden hävittämisoperaation menot, jolle ehdotetaan 55 000 euron määrärahaa. Edellä mainittujen käyttösuunnitelmakohtien määrärahatarpeet sekä siirto käyttösuunnitelmakohtaan 20. katetaan käyttösuunnitelmakohdista 03. ja 09. tehtävillä siirroilla.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

   
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot-100 000
09.EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset-200 000
18.Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF)+85 000
19.Libyan kemiallisten aseiden hävittämisoperaation menot+55 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin+160 000
Yhteensä-

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2016 III lisätalousarvio
2016 II lisätalousarvio-796 000
2016 talousarvio36 557 000
2015 tilinpäätös47 422 000
2014 tilinpäätös57 266 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)932 000
02.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)148 000
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot3 255 000
04.Resolute Support -operaatio, Afganistan5 000 000
05.Irakin koulutusoperaation menot12 600 000
07.Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot5 671 000
08.Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma1 000
09.EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset100 000
10.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot1 003 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot296 000
13.Atalanta-operaation menot31 000
15.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot5 744 000
16.EUTM/Malin koulutusoperaation menot209 000
17.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)61 000
18.Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF)85 000
19.Libyan kemiallisten aseiden hävittämisoperaation menot55 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin570 000
Yhteensä35 761 000