Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
              01. Pelastustoimen toimintamenot
              02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot
              20. Erityismenot
              43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoimintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa: Pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ehkäiseminen ja pelastustoiminta normaali- ja poikkeusoloissa sekä häiriötilanteissa, pelastustoimelle kuuluvat kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat väestönsuojelutehtävät sekä varautuminen näihin tehtäviin. Lisäksi pelastustoimi osallistuu yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa onnettomuuksien ehkäisytyöhön. Pelastustoimella on valmius kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen.

Pelastustoimi vastaa osaltaan kansallisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kannalta tärkeän sisäisen turvallisuuden turvallisuuden ylläpitämisestä. Pelastustoimella on koordinointivastuu sen toimialaan soveltuvassa varautumisessa erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeustilanteisiin.

Vastuun pelastustoimen eri tehtävien hoitamisesta jakavat valtio ja kuntien ylläpitämät pelastuslaitokset. Valtion talousarviosta rahoitetaan Pelastusopiston toiminta sekä sisäministeriön johtama pelastustoimen valtakunnallinen kehittämistoiminta. Pelastuslaitosten rahoituksesta vastaavat kunnat. Rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti pelastuslaitosten tavoitteena on saavuttaa pysyvä, vähintään 7,5 milj. euron vuosittainen säästö palvelutasoa heikentämättä vuoteen 2017 mennessä.

Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on hätäkeskuspalvelujen tuottaminen sekä hätäkeskuspalvelujen tuottamiseen liittyvä pelastustoimen, poliisitoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisten toiminnan tukeminen, kuten tehtävän välittämiseen liittyvät toimenpiteet, viestikeskustehtävät, väestön varoittamistoimenpiteiden käynnistäminen äkillisessä vaaratilanteessa sekä muut viranomaisten toiminnan tukemiseen liittyvät tehtävät. Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on myös hätäkeskuspalveluihin liittyvien tehtävien ja toimintatapojen kehittäminen ja valvonta.

Hätäkeskusten ja hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten toimintaa yhdenmukaistetaan hälytyspalveluiden osalta valtakunnan tasolla. Tavoitteena on parantaa hätäkeskusten toimintaa ja viranomaisyhteistyötä ja sitä kautta väestön turvallisuuspalveluja. Hätäkeskustoiminta ja tietojärjestelmät uudistetaan maaliskuun 2017 loppuun mennessä siten, että verkottuneet hätäkeskukset voivat tukea toisiaan ruuhka- ja häiriötilanteissa.

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 774 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) pelastuslain (379/2011) 107 §:n mukaisten erityisten palon- tai onnettomuuden syiden tutkimusten aiheuttamien menojen suorittamiseen

2) pelastuslain 100 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

3) pelastuslain 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla valmiuden ylläpitämiseen

4) pelastustoimeen liittyvään standardisointitoiminnan edistämiseen ja standardisointityöhön osallistumisesta johtuviin menoihin.

Momentille saa nettobudjetoida siirtotalouden tuottoina Palosuojelurahastolta tutkimus- ja kehittämistoimintaan saadut erityisavustukset.

Selvitysosa: Sisäministeriö asettaa pelastustoimelle seuraavat alustavat tuloksellisuustavoitteet:

Onnettomuuksien ehkäisy

Pelastustoimen tehtävä on erityisesti tulipalojen ehkäisy. Toimiala osallistuu myös muiden onnettomuuksien ehkäisyyn. Onnettomuuksia ja niiden seurauksia pyritään ehkäisemään parantamalla ihmisten ja yhteisöjen omatoimista varautumista, lisäämällä väestön turvallisuustietoisuutta ja -osaamista sekä toteuttamalla pelastuslaitosten laatimien valvontasuunnitelmien mukaisia toimia. Pelastuslain vaikutuksia pelastusviranomaisten toimintaan seurataan.

Onnettomuuksien ehkäisy2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Tuotokset   
Erheellisten paloilmoitusten määrä (kpl), enintään18 12017 20016 300
Neuvontaa ja valistusta saaneiden osuus väestöstä (%), vähintään162020
Pelastustoiminta ja varautuminen

Pelastustoimi kykenee toimimaan nopeasti ja riskejä vastaavasti onnettomuustilanteissa, antamaan pelastustoimeen kuuluvaa apua suuronnettomuustilanteissa myös ulkomailla ja varautumaan avun vastaanottamiseen. Pelastustoimen toimintavalmiutta pyritään ylläpitämään vähintään sillä tasolla, joka on määritelty pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa.

Pelastustoimen palvelutasopäätökset noudattavat pelastuslakia ja ohjetta palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta.

Pelastustoimella on yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti uhka-arvio pelastustoimen valtakunnallista koordinaatiota edellyttäviä erityistilanteita varten osana kansallista riskiarviota. Pelastustoimen osuutta yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta toteutetaan. Tavoitteena on saada strategian päämäärät ulottumaan nykyistä laajemmin myös alue- ja paikallishallintoon.

Ministeriö vahvistaa yhteistyötä aluehallintovirastojen pelastustoimen ja varautumisen vastuualueiden kanssa. Keskus- ja aluehallinnon uudistaminen vaikuttaa myös pelastustoimeen ja erityisesti aluehallintovirastojen rooliin pelastustoimen järjestelmässä.

Väestön suojaamista kehitetään ottaen huomioon puolustus- ja turvallisuuspoliittisen selonteon linjaukset.

Pelastustoiminta ja varautuminen2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Tuotokset   
Pelastuslaitosten hälytysluonteisten tehtävien määrä, kpl, arvio, josta1)99 07496 90096 900
— tulipaloista (pl. maastopalot) aiheutuvat tehtävät10 51611 00011 000
— maastopaloista aiheutuvat tehtävät3 5112 9002 900
— tarkistus- ja varmistustehtävät30 34521 00021 000
— ensivastetehtävät (pl. sairaankuljetustehtävät)21 15630 00030 000
— muut tehtävät33 54632 00032 000
Toiminnan laatu ja palvelukyky   
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 1. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta 605050
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 2. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta 865050

1) Pelastuslaitoksen eri tehtävätyypeille ei aseteta tavoitteita, vaan niiden kehitystä seurataan.

Koulutus- ja tutkimustoiminta

Pelastusopistossa annettavan tutkintoon johtavan koulutuksen avulla varmistetaan pelastus- ja hätäkeskushenkilöstön oikeanlainen osaaminen.

Pelastusopiston jatko- ja täydennyskoulutusjärjestelmä tukee pelastustoimen osaamista ja pelastustoiminnan kansainväliseen avunantoon varautumista.

Vahvistetaan pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinointia. Lisätään pelastustoimen kotimaista tutkimustoimintaa ja kansainvälisen tutkimuksen sekä uusien toimintamenetelmien ja tekniikoiden hyödyntämistä.

Pelastustoimi2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Tuotokset   
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivien määrä, kpl, vähintään49 30843 56046 080
Pelastusopiston tutkintojen määrä, kpl, vähintään205172172
AMK-tutkintojen määrä, kpl 234030
Panokset   
Momentin 26.30.01 henkilötyövuodet, josta115,7110,696,7
— Pelastusopiston henkilötyövuodet10510188
— Sisäministeriön henkilötyövuodet21-
— Turvallisuus- ja kemikaaliviraston henkilötyövuodet3,73,73,7
— Kriisinhallintakeskuksen henkilötyövuodet (kv. pelastustoimi)54,95
Koulutuksen kokonaiskustannukset (1 000 euroa)12 62212 50012 200
Toiminnan tehokkuus   
Pelastusopiston koulutettavapäivät/henkilötyövuodet9859951 050
Pelastusopiston koulutettavapäivät/opettaja1 4091 3201 600
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakohtainen vuosikustannus, euroa, enintään27 38627 10026 500
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivän hinta, euroa, enintään152152148
Toiminnan laatu ja palvelukyky   
Pelastusopiston tutkintopalaute (asteikolla 1—4)3,273,083,00
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat5,715,05,0
Henkiset voimavarat   
Pelastusopiston henkilöstön määrä10410189
Kriisinhallintakeskuksen henkilöstön määrä (kv. pelastuspalvelu)666
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)3,53,43,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään4,76,56,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot19 76518 54416 900
Pelastustoimen bruttotulot5 0434 1464 126
Nettomenot14 72214 39812 774
— Pelastusopisto12 96712 49310 903
— Sisäministeriö1 3421 4551 421
— Kansainvälinen pelastuspalvelu413450450
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 624  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 265  

Pelastustoimen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot1 2651 2001 400
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset392532444
— osuus yhteiskustannuksista714968831
Kustannukset yhteensä1 1061 5011 275
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)159-301125
Kustannusvastaavuus, %11480110

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Palopäällystökoulutus, kertaluonteisen erän poistuminen-250
Siirto momentille 26.01.01 (-1 htv)-65
Ylimääräisen hätäkeskuspäivystäjäkurssin järjestäminen, kertaluonteisen erän poistuminen-1 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-10
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-551
Palkkaliukumasäästö-47
Palkkausten tarkistukset43
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)393
Toimintamenojen tuottavuussäästö-66
Toimintamenosäästö (HO 2015)-80
Vuokramenojen indeksikorotus22
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-13
Yhteensä-1 624

2016 talousarvio12 774 000
2015 talousarvio14 398 000
2014 tilinpäätös16 362 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 133 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 12 774 000 euroon nähden on 641 000 euroa, mistä 400 000 euroa on siirtoa momentille 32.40.05 pelastustoimen laitelain (10/2007) mukaisten valvontatehtävien sekä pelastustoimen kehitys-, selvitys- ja valmistelutehtävien määrärahan siirtämisestä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle sekä 241 000 euroa siirtoa momentille 26.10.01 poliisille perustettavaan ICT-keskukseen liittyen.


2016 talousarvio12 133 000
2015 IV lisätalousarvio-800 000
2015 talousarvio14 398 000
2014 tilinpäätös16 362 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 133 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) pelastuslain (379/2011) 107 §:n mukaisten erityisten palon- tai onnettomuuden syiden tutkimusten aiheuttamien menojen suorittamiseen

2) pelastuslain 100 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

3) pelastuslain 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla valmiuden ylläpitämiseen

4) pelastustoimeen liittyvään standardisointitoiminnan edistämiseen ja standardisointityöhön osallistumisesta johtuviin menoihin.

Momentille saa nettobudjetoida siirtotalouden tuottoina Palosuojelurahastolta tutkimus- ja kehittämistoimintaan saadut erityisavustukset.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 61 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 54 000 euroa aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja 7 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta.


2016 II lisätalousarvio-61 000
2016 talousarvio12 133 000
2015 tilinpäätös13 598 000
2014 tilinpäätös16 362 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 61 000 euroa.

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 52 966 000 euroa.

Selvitysosa: Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen tulee saattaa tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että käyttöönotto voidaan toteuttaa maaliskuun 2017 loppuun mennessä.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 201620172018Yhteensä
vuodesta 2016
lähtien
     
Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, valtuus    
Ennen vuotta 2016 tehdyt sitoumukset2 6285 723-8 351
Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, lisävaltuus (2015 II LTA)    
Ennen vuotta 2016 tehdyt sitoumukset5 0001 7502507 000
Menot yhteensä7 6287 47325015 351
Hätäkeskuslaitos2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Tuotokset   
Ilmoitusten määrä, kpl, josta3 890 0003 890 0003 890 000
— hätäpuhelujen määrä, kpl2 811 0002 800 0002 800 000
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl1 740 0001 750 0001 750 000
Panokset   
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa72 07968 67954 925
Henkilötyövuodet664627590
Toiminnan tehokkuus   
Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit)7 7008 2008 800
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään11,410,79,7
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään15,914,713,2
Toiminnan laatu ja palvelukyky   
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5)3,34-3,34
    
Henkiset voimavarat   
Henkilöstön määrä647630600
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)3,163,183,2
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään17,51816

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot72 03158 64656 026
Bruttotulot2 9753 0563 060
Nettomenot69 05655 59052 966
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta12 425  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle13 526  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot2 8513 0003 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset13592 1102 110
— osuus yhteiskustannuksista897820820
Kustannukset yhteensä2 2562 9302 930
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)5957070
Kustannusvastaavuus, %126102102

Määrärahan tasokorotus 1,44 milj. euroa on tarkoitus vuonna 2016 käyttää Erica-tietojärjestelmän lisääntyneiden menojen kattamiseen. Tarkoitukseen ehdotetaan siirrettäväksi lisäksi 3,5 milj. euroa momentilta 28.70.20.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Erica-tietojärjestelmä (siirto momentilta 28.70.20)3 500
Hätäkeskusuudistuksen johdosta vapautuneet tilat, omavastuu-148
Hätäkeskusuudistuksen johdosta vapautuneiden tilojen vuokrasäästö-461
TOTI-investointi, kertaluonteisen erän poistuminen-4 256
Uuden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto, kertaluonteisen erän poistuminen-2 441
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-10
Palkkaliukumasäästö-181
Palkkausten tarkistukset322
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)1 440
Toimintamenojen tuottavuussäästö-244
Toimintamenosäästö (HO 2015)-150
Vuokramenojen indeksikorotus53
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-48
Yhteensä-2 624

2016 talousarvio52 966 000
2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio-436 000
2015 talousarvio55 590 000
2014 tilinpäätös70 157 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 52 795 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 171 000 euroa talousarvioesityksen 52 966 000 euroon nähden on siirtoa momentille 26.10.01 poliisille perustettavaan ICT-keskukseen liittyen.


2016 talousarvio52 795 000
2015 IV lisätalousarvio1 600 000
2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio-436 000
2015 talousarvio55 590 000
2014 tilinpäätös70 157 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Momentille ehdotetaan 52,795 milj. euron määrärahaa, joka on 2,795 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Vuoden 2015 neljännessä lisätalousarviossa osoitettiin lisäksi 1,6 milj. euroa uuden hätäkeskustietojärjestelmän (Erica) käyttöönoton turvaamiseen, mikä vaikuttaa myönteisesti myös vuoden 2016 toiminnan tasoon.

Hätäkeskuslaitos sai vuoden 2014 lopussa valmiiksi mittavan rakenneuudistuksen, jossa valtakunnallinen hätäkeskustoiminta organisoitiin kuuteen hätäkeskukseen aiemman 15 sijaan. Uudistuksen viimeisenä vaiheena otetaan käyttöön Erica-järjestelmä, joka mahdollistaa verkottuneen hätäkeskustoiminnan. Näin voidaan reagoida paremmin ruuhka- ja häiriötilanteisiin, myös yhteistyö hätäkeskusten sekä viranomaisten johto- ja tilannekeskusten välillä tulee helpottumaan. Tavoitteena on, että järjestelmä on käytössä kaikissa hätäkeskuksissa huhtikuussa 2017.

Valiokunta toteaa, että erityisesti Erica-järjestelmän toteutus viranomaisten turvallisuusverkon (TUVE) sisälle on vaatinut huomattavasti enemmän suunnittelu- ja toteutusaikaa kuin mitä toimitussopimusta vuonna 2011 tehtäessä arvioitiin. Valiokunta pitää perusteltuina saamiaan tietoja Erica-hankkeen aikataulun viivästymiseen ja kustannusten nousuun johtaneista syistä. Yleisesti valiokunta pitää kuitenkin tarpeellisena kiinnittää vakavaa huomiota valtion ict-menoihin sekä hankkeiden ohjaukseen ja viivästyksiin ja pitää kustannusten minimoimiseksi välttämättömänä, että valtion hankeosaaminen varmistetaan kaikilla tasoilla.

Valiokunta toteaa, että Hätäkeskuslaitokselle ehdotetut toimintamenot ovat suhteellisen pienet, mikä valiokunnan saaman selvityksen mukaan vaikeuttaa toimintaa ja voi johtaa jopa henkilöstövähennykseen. Näin ollen on välttämätöntä, että hallitus seuraa tarkasti Hätäkeskuslaitoksen toimintamenojen riittävyyttä ja varmistaa kansalaisten ja viranomaisten hätäkeskuspalveluiden häiriöttömän saatavuuden.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 52 795 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 365 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio-365 000
2016 talousarvio52 795 000
2015 tilinpäätös56 754 000
2014 tilinpäätös70 157 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 365 000 euroa.

20. Erityismenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 2 406 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pelastuslain (379/2011) 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla toimintakustannuksiin, jotka aiheutuvat ilma-alusten käytöstä etsintä- ja pelastustehtäviin sekä poliisiviranomaisen johtamiin etsintä- tai muihin vastaaviin virka-aputehtäviin ja niistä aiheutuvan valmiuden ylläpitämiseen sekä ilma-alusten käyttöön liittyvän hälytys- ja johtamisjärjestelmän välittömien kustannusten korvaamisesta Finavialle

2) pelastuspalveluavun sekä asiantuntija- ja materiaaliavun antamisesta ja vastaanottamisesta sekä siihen varautumisesta aiheutuviin kustannuksiin Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen yhteistyössä sekä Suomen kahden- ja monenvälisten pelastuspalvelun yhteistoimintasopimusten perusteella, mihin luetaan myös Suomen osallistuminen Euroopan unionin, YK:n sekä NATO:n euroatlanttisen kumppanuusneuvoston pelastuspalvelun asiantuntijatehtäviin niistä aiheutuvine palkkaus- ja toimintakustannuksineen. Määrärahaa saa käyttää enintään 7 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkauksiin

3) pelastuslain 31 §:n mukaisiin metsäpalojen tähystystoiminnasta ja sen valmiuden ylläpidosta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
1) Ilma-alusten käyttö etsintä- ja pelastustehtäviin706 000
2) Kansainvälisen hätäavun antaminen ja vastaanottaminen sekä siihen varautuminen1 100 000
3) Metsäpalojen tähystystoiminta600 000
Yhteensä2 406 000

2016 talousarvio2 406 000
2015 talousarvio2 406 000
2014 tilinpäätös1 950 749

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 2 406 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pelastuslain (379/2011) 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla toimintakustannuksiin, jotka aiheutuvat ilma-alusten käytöstä etsintä- ja pelastustehtäviin sekä poliisiviranomaisen johtamiin etsintä- tai muihin vastaaviin virka-aputehtäviin ja niistä aiheutuvan valmiuden ylläpitämiseen sekä ilma-alusten käyttöön liittyvän hälytys- ja johtamisjärjestelmän välittömien kustannusten korvaamisesta Finavialle

2) pelastuspalveluavun sekä asiantuntija- ja materiaaliavun antamisesta ja vastaanottamisesta sekä siihen varautumisesta aiheutuviin kustannuksiin Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen yhteistyössä sekä Suomen kahden- ja monenvälisten pelastuspalvelun yhteistoimintasopimusten perusteella, mihin luetaan myös Suomen osallistuminen Euroopan unionin, YK:n sekä NATO:n euroatlanttisen kumppanuusneuvoston pelastuspalvelun asiantuntijatehtäviin niistä aiheutuvine palkkaus- ja toimintakustannuksineen. Määrärahaa saa käyttää enintään 7 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkauksiin

3) pelastuslain 31 §:n mukaisiin metsäpalojen tähystystoiminnasta ja sen valmiuden ylläpidosta aiheutuneisiin kustannuksiin.

43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 8 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon hintatuen ja alijäämätuen maksamiseen Suomen Virveverkko Oy:lle.

Selvitysosa: Momentilta myönnetyn rahoituksen tavoitteena on turvata viranomaisradioverkon toiminta.


2016 talousarvio8 100 000
2015 talousarvio8 100 000
2014 tilinpäätös8 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 8 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon hintatuen ja alijäämätuen maksamiseen Suomen Virveverkko Oy:lle.