Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 14 710 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Rajavartiolaitoksen AB/B 412 helikopterien uusimiseen

2) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon

3) kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen

4) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin

5) Dornier-valvontalentokoneiden navigointijärjestelmän uusimiseen

6) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan

7) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin.

Tilausvaltuuksista aiheutuvien indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Momentille voidaan myös tulouttaa sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

Selvitysosa:Vuoden 2012 toisessa lisätalousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden AS 322 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon. Valtuuden perusteella tehtiin vuonna 2013 sopimus modifikaatiosta ja huollosta. Hanke ajoittuu vuosille 2013—2019 ja sen kokonaiskustannusarvio on 33 710 000 euroa.

Rajavartiolaitoksen merivartioasemien kevyt aluskalusto muodostuu useilla vuosikymmenillä hankituista nopeista veneistä ja apuveneistä. Kalusto on kirjavaa ja pääosin vanhentunutta, mikä aiheuttaa huomattavia käyttö- ja ylläpitomenoja. Merivartioasemien nykyinen noin 50 veneen kalusto korvataan noin 20 uudella nopealla veneellä. Hanke ajoittuu vuosille 2016—2019 ja sen kokonaiskustannusarvio on 7 200 000 euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2016 2017 2018 2019 Yhteensä
vuodesta 2016 lähtien
           
Super Puma modifikaatio ja G-huolto          
Ennen vuotta 2016 tehdyt sitoumukset - 7 000 6 700 4 500 18 200
Menot yhteensä 2 300 7 000 6 700 4 500 18 200

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Super Puma modifikaatio ja G-huolto 2 400
Yhteensä 2 400

Momentin määräraha on muutettu viisivuotiseksi siirtomäärärahaksi.


2016 talousarvio 14 710 000
2015 I lisätalousarvio 2 500 000
2015 talousarvio 12 310 000
2014 tilinpäätös 750 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)

Valiokunta pitää myönteisenä, että merellistä turvallisuutta voidaan parantaa Rajavartiolaitoksen uusiutuvan ilma-aluskaluston ja monitoimisen viranomaisveneen hankinnalla. Vuonna 2016 otetaan lisäksi käyttöön kaksi uutta Super Puma -meripelastushelikopteria sekä peruskorjataan ja modifioidaan kolme vanhaa Super Puma -konetta. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Rajavartiolaitoksella on valmius ottaa hallitusohjelman mukaisesti johtovastuu merialueilla tapahtuvissa ympäristöonnettomuuksissa vuoden 2017 alussa.

Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että Rajavartiolaitoksen kahden Dornier-valvontalentokoneen suunnistus- ja radiojärjestelmien uusiminen tulee toteuttaa vuoden 2016 aikana, mutta rahoitus (1,25 milj. euroa) on kunnossa vain toisen koneen osalta. Uusimistarve johtuu siitä, että Euroopan ilmatilan käyttöperiaatteet ja vaatimukset ilma-alusten suunnistusjärjestelmistä yhdenmukaistetaan. Valiokunta pitää välttämättömänä, että molempien koneiden järjestelmät saatetaan vaatimusten mukaisiksi, jotta niitä voidaan käyttää myös vuonna 2017.

Valiokunta lisää momentille 1 250 000 euroa Dornier-valvontalentokoneen suunnistus- ja radiojärjestelmän uusimiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 15 960 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Rajavartiolaitoksen AB/B 412 helikopterien uusimiseen

2) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon

3) kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen

4) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin

5) Dornier-valvontalentokoneiden navigointijärjestelmän uusimiseen

6) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan

7) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin.

Tilausvaltuuksista aiheutuvien indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Momentille voidaan myös tulouttaa sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 4 964 000 euroa.

Vuoden 2014 ensimmäisessä lisätalousarviossa Dornier DO 228 -lentokoneiden valvontatekniikan uudistamishankkeelle myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 665 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 5 629 000 euroa, joka johtuu EU:n ulkorajarahaston helikopterihankkeen toteuttamiseen osallistumiseen tarvittavan määrärahan tarkentumisesta ja lisäyksenä 665 000 euroa aiemmin budjetoidun määrärahan osittaisesta uudelleenbudjetoinnista.

Rajavartiolaitokselle myönnettiin vuoden 2011 talousarviossa valtuus helikopterihankkeeseen, johon haettiin rahoitusta myös EU:n ulkorajarahaston vuosiohjelmista 2012 ja 2013. Takautuvasti saatu EU-rahoitus vähentää momentin vuoden 2016 määrärahatarvetta 5 629 000 euroa.

Rajavartiolaitokselle myönnettiin vuoden 2010 neljännessä lisätalousarviossa 3 000 000 euron määräraha Dornier DO 228 -lentokoneiden valvontatekniikan uudistamishankkeen toisen vaiheen toteuttamiseen. Siirtomäärärahasta käyttämättä ollut määräraha 2 421 000 euroa budjetoitiin uudelleen vuoden 2012 kolmannessa lisätalousarviossa ja 750 000 euroa vuoden 2014 ensimmäisessä lisätalousarviossa. Rajavartiolaitoksesta riippumattomista syistä tilausta ei ole kyetty toimittamaan sovitussa ajassa ja hanke on viivästymässä osittain vuodelle 2017, jolloin vuoden 2014 määräraha ei olisi enää käytettävissä. Käyttämättä oleva osa vuoden 2014 määrärahasta eli 665 000 euroa ehdotetaan uudelleenbudjetoitavaksi.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2016 III lisätalousarvio -4 964 000
2016 talousarvio 15 960 000
2015 tilinpäätös 30 387 000
2014 tilinpäätös 750 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 4 964 000 euroa.

Vuoden 2014 ensimmäisessä lisätalousarviossa Dornier DO 228 -lentokoneiden valvontatekniikan uudistamishankkeelle myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 665 000 euroa.