Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Sisäministeriön toimintamenot
              03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot
              20. Tietohallinnon yhteiset menot
              (22.) EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan
              23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet
              24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan
              29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Eräät avustukset
              66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 817 000 euroa.

Selvitysosa: Sisäministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2016:

Tuotokset ja laadunhallinta
  • — Toteutetaan hallitusohjelmaa ja sisäisen turvallisuuden strategiaa.
  • — Ministeriön toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
  • — Toimitaan hallinnonalan osalta sekä muiden ministeriöiden kanssa yhteistyössä hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi sellaisten toimintasektoreiden osalta, joiden voidaan katsoa kuuluvan ensisijaisesti sisäministeriön vastuualueelle.
  • — Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta on systemaattista ja kokonaisvaltaista.
  • — Ministeriön lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset. Vahvistetaan suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja osaamista lainsäädännön valmistelussa.
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Luodaan edellytyksiä ministeriön vaikuttavuuden ja tuottavuuden paranemiselle. Toteutetaan ministeriön hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisia hankkeita.

Henkisten voimavarojen kehittäminen

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Henkilötyövuodet256210203
Sairauspoissaolot (pv/htv)7,57,57,5
Työtyytyväisyysindeksi (1—5)3,73,83,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot22 55816 90915 017
Bruttotulot920500200
Nettomenot21 63816 40914 817
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 941  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 077  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
POHAn vuokramenot (siirto momentille 26.10.01)-355
Poliittinen toiminta (HO 2015)-65
Siirto momentille 23.01.02 -75
Siirto momentilta 26.10.01 (2 htv)175
Siirto momentilta 26.30.01 (1 htv)65
SM Kirkkokatu 12, peruskorjaus (siirto momentille 23.01.01)-250
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-5 htv)-894
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-8
Palkkaliukumasäästö-97
Palkkausten tarkistukset112
Toimintamenojen tuottavuussäästö-108
Toimintamenosäästö (HO 2015)-100
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01)8
Yhteensä-1 592

2016 talousarvio14 817 000
2015 I lisätalousarvio-295 000
2015 talousarvio16 409 000
2014 tilinpäätös21 774 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 857 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 14 817 000 euroon nähden on 40 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 118 000 euroa siirtona momentilta 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen sekä vähennyksenä 78 000 euroa siirtona momentille 26.10.01 poliisille perustettavaan ICT-keskukseen liittyen.


2016 talousarvio14 857 000
2015 IV lisätalousarvio104 000
2015 I lisätalousarvio-295 000
2015 talousarvio16 409 000
2014 tilinpäätös21 774 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 857 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 134 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio-134 000
2016 talousarvio14 857 000
2015 tilinpäätös16 218 000
2014 tilinpäätös21 774 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 134 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 76 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 24.01.01 Suomen EU:n pysyvään edustustoon perustettavan maahanmuuton erityisasiantuntijan menoihin.


2016 III lisätalousarvio-76 000
2016 II lisätalousarvio-134 000
2016 talousarvio14 857 000
2015 tilinpäätös16 218 000
2014 tilinpäätös21 774 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 76 000 euroa.