Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
              01. Korkeimman oikeuden toimintamenot
              02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot
              03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot
              04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot
              50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 67 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) oikeusapulaissa (257/2002)

2) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993)

3) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) säädettyjen korvausten maksamiseen

4) enintään 1 100 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen.

Momentille budjetoituihin yksityisille oikeusavustajille maksettaviin korvauksiin liittyvät arvonlisäveromenot maksetaan momentilta 25.01.29.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Oikeusapu ja puolustus61 400 000
Asianomistajan avustaminen200 000
Yksityishenkilön velkajärjestely1 600 000
Syytteestä vapautetun oikeudenkäyntikulujen korvaus3 500 000
Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkiot sekä julkisselvityksestä aiheutuvat muut konkurssimenettelyn menot (enintään)1 100 000
Yhteensä67 800 000

Yksityishenkilön velkajärjestelyasiassa määrätyn selvittäjän palkkioperusteista säädetään oikeusministeriön asetuksella (1212/2001). Palkkioita korotetaan 26 prosentilla 1.1.2016 lukien.

Vuonna 2014 yksityiset oikeusavustajat hoitivat noin 31 9001) oikeusapuasiaa. Yksityisille asiamiehille oikeusavusta suoritettavista kustannuksista 82 % kertyi yleisiltä tuomioistuimilta ja 12 % hallintotuomioistuimilta. Oikeusavun tuomioistuinasioista rikosasiat ovat määrällisesti ja kustannuksiltaan suurin asiaryhmä. Turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut edellisistä vuosista. Turvapaikanhakijoista yli puolet hakee julkista oikeusapua turvapaikka-asiaansa. Turvapaikanhakijoiden oikeusapupäätöksistä 98 % tehdään yksityisille asiamiehille. Turvapaikanhakijoiden oikeusapupäätöksiä on arvion mukaan 7 000 vuonna 2015 ja 7 500 vuonna 2016. Yksityishenkilön velkajärjestelylain mukaiset korvaukset olivat noin 2,2 milj. euroa. Syytteestä vapautettujen oikeudenkäyntikulujen korvaukset olivat noin 6,4 milj. euroa. Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien palkkiot olivat noin 1,5 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Julkisselvityksestä aiheutuneen konkurssimenettelyn kertaluonteinen vuoden 2015 talousarvion meno (Avilon Fibres Oy)-220
Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan liittyvät menot8 000
Tasomuutos15 000
Yhteensä22 780

2016 talousarvio67 800 000
2015 talousarvio45 020 000
2014 tilinpäätös60 456 245

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 70 800 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 3 000 000 euroa talousarvioesityksen 67 800 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2015 turvapaikanhakijamäärän ennakoitua suuremmasta kasvusta.


2016 talousarvio70 800 000
2015 IV lisätalousarvio23 100 000
2015 talousarvio45 020 000
2014 tilinpäätös60 456 245

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 70 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) oikeusapulaissa (257/2002)

2) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993)

3) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) säädettyjen korvausten maksamiseen

4) enintään 1 100 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen.

Momentille budjetoituihin yksityisille oikeusavustajille maksettaviin korvauksiin liittyvät arvonlisäveromenot maksetaan momentilta 25.01.29.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 4 300 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää:

1) oikeusapulaissa (257/2002)

2) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993)

3) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) säädettyjen korvausten maksamiseen

4) enintään 1 100 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 6 500 000 euroa siirtona momentilta 25.01.29 arvonlisäveromenoihin ja vähennyksenä 2 200 000 euroa turvapaikanhakijoiden oikeusturvamenojen vähenemisen johdosta.

Siirrosta johtuen momentin päätösosan kolmas kappale on poistettu.


2016 II lisätalousarvio4 300 000
2016 talousarvio70 800 000
2015 tilinpäätös65 109 777
2014 tilinpäätös60 456 245

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 4 300 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää:

1) oikeusapulaissa (257/2002)

2) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993)

3) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) säädettyjen korvausten maksamiseen

4) enintään 1 100 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 500 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Perustelujen enintään erän kasvu 1 100 000 eurosta 1 500 000 euroon aiheutuu julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuviin muihin konkurssimenettelyn menoihin liittyvien arvonlisäveromenojen kohdentamisesta.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2016 III lisätalousarvio
2016 II lisätalousarvio4 300 000
2016 talousarvio70 800 000
2015 tilinpäätös65 109 777
2014 tilinpäätös60 456 245

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 500 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen.