Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
              01. Oikeusministeriön toimintamenot
              03. (25.01.03 ja 04) Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot
              (04.) Tutkimus ja kehittäminen
              05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot
              20. Erityismenot
              21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              22. Toimisto- ja viestintäjärjestelmien valtavirtaistaminen
              29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Avustukset
              51. Eräät valtion maksamat korvaukset
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 941 000 euroa.

Selvitysosa: Oikeusrekisterikeskus toimii oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ja rekisterien rekisterinpitäjänä sekä välittää hallinnonalan viranomaisten ilmoittamia tietoja muille viranomaisille. Käytetyimpiä rekisterejä ovat rikosrekisteri, sakkorekisteri, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri sekä velkajärjestelyrekisteri. Oikeusrekisterikeskus huolehtii sakkoihin, menettämisseuraamuksiin, maksuihin ja saataviin liittyvistä täytäntöönpanotehtävistä ja käyttää valtion puhevaltaa näissä tehtävissä. Lisäksi Oikeusrekisterikeskus huolehtii hallinnonalan tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä hallinnonalan virastojen kanssa siten kuin palvelusopimuksissa on sovittu. Oikeusrekisterikeskus hoitaa myös hallinnonalan lomakesuunnitteluun liittyviä tehtäviä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
   
Bruttomenot11 35911 741
Bruttotulot8 0004 800
Nettomenot3 3596 941

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kirjanpitoyksikkörakenteen muutos sekä valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (Kieku) käyttöönotto135
Rikosuhripalveluiden valtionavun hallinnointi70
Sakkomenettelylain soveltamiseen liittyvät muutokset340
Tasokorotus toiminnan turvaamiseksi300
Viranomaistoiminnan tulojen bruttobudjetointi2 600
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-4
Palkkaliukumasäästö-16
Palkkausten tarkistukset27
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)146
Toimintamenojen tuottavuussäästö-16
Yhteensä3 582

2016 talousarvio6 941 000
2015 talousarvio3 359 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon oikeusministeriön asetuksessa oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista tarkoitettuja Oikeusrekisterikeskuksen tuloja.

Selvitysosa: Päätösosa lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toiseksi kappaleeksi.

Talousarvioesityksessä määrärahaa ehdotetaan lisättäväksi 2 600 000 eurolla viranomaistoiminnan tulojen bruttobudjetoinnin johdosta. Viranomaistoiminnan tuloilla tarkoitetaan tässä yhteydessä oikeusministeriön asetuksessa oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista tarkoitettuja Oikeusrekisterikeskuksen tuloja. Nykyinen asetus (1020/2013) on voimassa 31 päivään joulukuuta 2015 ja valmisteltava uusi asetus tulee voimaan 1.1.2016 lukien.


2016 talousarvio6 941 000
2015 IV lisätalousarvio100 000
2015 talousarvio3 359 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 941 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon oikeusministeriön asetuksessa oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista tarkoitettuja Oikeusrekisterikeskuksen tuloja.

 

I lisätalousarvioesitys HE 9/2016 vp (18.2.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 139 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF-P) tuella toteutettavan hankkeen omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 25.01.50 ja aiheutuu rikosuhrimaksujärjestelmän käyttöönoton edellyttämien tietojärjestelmämuutosten menoista.

Rikosuhrimaksujärjestelmä edellyttää muutoksia Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmiin, joiden kustannusarvio vuosina 2016—2017 on yhteensä arviolta 760 000 euroa. Kustannuksista 450 000 euroa on tarkoitus rahoittaa EU:n sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF-P) haettavalla tuella.


2016 I lisätalousarvio139 000
2016 talousarvio6 941 000
2015 IV lisätalousarvio100 000
2015 talousarvio3 359 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 7/2016 vp (8.4.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 139 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF-P) tuella toteutettavan hankkeen omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 40 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio-40 000
2016 I lisätalousarvio139 000
2016 talousarvio6 941 000
2015 tilinpäätös3 459 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 40 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu oikeushallinnon tietojärjestelmien kehittämisestä aiheutuvista menoista, josta 60 000 euroa on siirtoa momentilta 25.01.21, 100 000 euroa on siirtoa momentilta 25.10.03, 25 000 euroa on siirtoa momentilta 25.10.04, 45 000 euroa on siirtoa momentilta 25.20.01 ja 20 000 euroa on siirtoa momentilta 25.30.01.


2016 III lisätalousarvio250 000
2016 II lisätalousarvio-40 000
2016 I lisätalousarvio139 000
2016 talousarvio6 941 000
2015 tilinpäätös3 459 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa.