Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
              01. Oikeusministeriön toimintamenot
              03. (25.01.03 ja 04) Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot
              (04.) Tutkimus ja kehittäminen
              05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot
              20. Erityismenot
              21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              22. Toimisto- ja viestintäjärjestelmien valtavirtaistaminen
              29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Avustukset
              51. Eräät valtion maksamat korvaukset
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 650 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen sekä oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot27 52523 17522 050
Bruttotulot473400400
Nettomenot27 05222 77521 650
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 565  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 174  

Määrärahan arvioitu käyttö päätoiminnoittain

 htv%
   
Yhteiskuntapoliittiset tehtävät, sidosryhmäyhteistyö ja ulkoinen viestintä188
Säädösvalmistelu4619
EU- ja kansainvälinen yhteistyö2410
Ministeriön ja hallinnonalan ohjaus ja kehittäminen6025
Ministeriön muut hallintotehtävät2410
Ministeriön sisäinen hallinto3615
Palkallinen poissaolo3213
Yhteensä240100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Rikosuhripalvelujen valtionavun hallinnointi (0,5 htv)100
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-2 htv)-849
Vuoden 2015 kertaluonteinen määräraha (vaalitutkimus)-200
Vuoden 2015 siirron momentille 25.01.50 peruuttaminen (siirto momentilta 25.01.50)45
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-21
Palkkaliukumasäästö-110
Palkkausten tarkistukset123
Toimintamenojen tuottavuussäästö-131
Toimintamenosäästö (HO 2015)-97
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01)15
Yhteensä-1 125

2016 talousarvio21 650 000
2015 talousarvio22 775 000
2014 tilinpäätös27 661 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 608 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 42 000 euroa talousarvioesityksen 21 650 000 euroon nähden on siirtoa momentille 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen.


2016 talousarvio21 608 000
2015 IV lisätalousarvio-100 000
2015 talousarvio22 775 000
2014 tilinpäätös27 661 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 608 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen sekä oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 174 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio-174 000
2016 talousarvio21 608 000
2015 tilinpäätös22 675 000
2014 tilinpäätös27 661 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 174 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 6 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 25.01.50 saamen kielilain (1086/2003) 31 §:n mukaisen avustuksen maksamisesta Paliskuntain yhdistykselle aiheutuviin menoihin.


2016 III lisätalousarvio-6 000
2016 II lisätalousarvio-174 000
2016 talousarvio21 608 000
2015 tilinpäätös22 675 000
2014 tilinpäätös27 661 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 6 000 euroa.