Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2005 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
         10. Hallinto
         20. Teknologia- ja innovaatiopolitiikka
         30. Yrityspolitiikka
              21. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
              41. Toimintatuki Finnvera Oyj:lle
              42. Finnvera Oyj:n korkotuet
              43. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset
              44. Alueellinen kuljetustuki
              45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen
              47. Valtionavustus kehittämispalvelutoimintaan ja eräille yhteisöille
              48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille
              49. Korkotuki Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämille luotoille
              60. Siirrot valtiontakuurahastoon
              62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta
         40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka
         50. Kansainvälistymispolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Omistajapolitiikka
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

47. Valtionavustus kehittämispalvelutoimintaan ja eräille yhteisöille (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 3 561 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen valtionapuun ja lähinnä pk-yritysten kehittämispalvelujen tuottamiseen sekä ulkomaisten investointien edistämiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen pk-yritystoiminnan edistämisyhteisöille, pk-yrityksille tarkoitettujen palvelujen kehittämiseen sekä alueellisiin elinkeinojen kehittämishankkeisiin.

Momentin käyttötarkoituksessa mainittuihin ulkomaisten investointien edistämisestä aiheutuviin kustannuksiin voidaan palvelun julkishyödykkeeseen verrattavan luonteen johdosta myöntää valtionavustusta täyttä kustannusmäärää vastaavasti. Myös pk-yrityksille tarkoitettujen palvelujen kehittämiseen, yritysten eettisen vastuun edistämiseen sekä alueellisiin elinkeinojen kehittämishankkeisiin voidaan erityisissä tapauksissa niiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden perusteella myöntää valtionapua kustannusten täyttä määrää vastaavasti.

Avustukset myönnetään valtioneuvoston tarkemmin päättämien perusteiden mukaisesti. Määrärahaa saa käyttää myös julkisten yhteisöjen hankkeiden rahoittamiseen.

Selvitysosa: Määräraha on osittain alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta.

Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa ja yrittäjyyden politiikkaohjelmaa.

Kauppa- ja teollisuusministeriö hyväksyy kunkin järjestön toiminnalle asetetut tavoitteet ja seuraa toiminnalla aikaansaatujen tulosten kehittymistä ja vaikuttavuutta.

Määrärahan käytön arvioitu jakautuminen
  
Ulkomaisten investointien lisääminen Suomessa1 598 000
Muotoilun edistäminen685 000
Liikkeenjohdollisen asiantuntemuksen lisääminen505 000
Kehittämispalvelut, naisyrittäjyys, osaamisen monimuotoisuus ja muu avustustoiminta773 000
Yhteensä3 561 000

Momentin määrärahaa käytetään ulkomaisten investointien edistämiseen liittyvien palvelujen tuottamiseen sekä pk-yrityksille tarkoitettujen asiantuntijapalvelujen käytön edistämiseen. Määrärahaa käytetään myös elinkeino- ja pk-yritystoiminnan edellytysten parantamiseen, pk-yritysten kilpailukykyä edistäviin hankkeisiin kuten koulutus- ja neuvontapalvelujen kehittämishankkeisiin, kehittämispalvelujen tarjonnan monipuolistamiseen sekä teollisen muotoilun hyväksikäytön edistämiseen. Lisäksi määrärahaa käytetään alueellisen elinkeinotoiminnan edistämiseen.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Toiminnalliset tulostavoitteet


2005 talousarvio3 561 000
2004 talousarvio3 561 000
2003 tilinpäätös3 561 000