Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
              01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot
              02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta
              03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta
              (32.) Kasvinjalostusmaksut
              40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut
              41. Tenojoen kalastuslupamaksut
              42. Hirvieläinten metsästysmaksut
              44. Kalastonhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
              99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

Perheiden aseman parantaminen

Sairausvakuutuksen päivärahan vähimmäismäärää korotetaan 3,75 eurolla päivältä ja se kohdistuu sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahaan sekä erityisäitiysrahaan. Muutos korottaa vastaavasti myös kuntoutusrahalain mukaista päivärahan vähimmäismäärää. Vähimmäispäiväraha on vuoden 2005 alusta 15,20 euroa päivältä. Korotukset kasvattavat valtion menoja yhteensä 14,8 milj. euroa. Lisäksi 1.10.2005 lukien päivärahan määräytymisperusteita tarkistetaan ajallisesti lähekkäin olevien raskauksien sekä lyhyiden työsuhteiden osalta. Työnantajille aiheutuvia ns. perhekustannuksia tasataan aiempaa enemmän korottamalla maksettavaa vuosilomakustannusten korvausta 1.1.2005 lukien. Tarkistukset kasvattavat valtion menoja 4 milj. euroa vuonna 2005.

Lasten kotihoidon tuen yhdestä lapsesta maksettavaa hoitorahaa korotetaan 42 eurolla kuukaudessa ja yksityisen hoidon tuen hoitorahaa 19,60 eurolla kuukaudessa 1.1.2005 lukien. Korotuksen jälkeen lasten kotihoidon tuen hoitoraha on 294,28 euroa kuukaudessa ja yksityisen hoidon tuen hoitoraha 137,33 euroa kuukaudessa.