Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2005
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
              01. Tulo- ja varallisuusvero
              02. Korkotulojen lähdevero
              03. Perintö- ja lahjavero
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verotPDF-versio

01. Tulo- ja varallisuusvero

Momentille arvioidaan kertyvän 12 373 000 000 euroa.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi, jonka mukaan tuloveroasteikkoon esitetään tehtäväksi kahden prosentin suuruinen inflaatiotarkistus. Tarkistuksen arvioidaan vähentävän veron tuottoa vuositasolla noin 160 milj. euroa verrattuna vuonna 2004 voimassa oleviin veroperusteisiin.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen tuloverolain muuttamisesta. Esityksellä laajennettaisiin kotitalousvähennyksen soveltamisalaa siten, että vähennys myönnettäisiin jatkossa myös verovelvollisen tai hänen puolisonsa vanhempien tai isovanhempien käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä.

Lisäksi vähennystä laajennettaisiin siten, että verovelvollinen voisi jatkossa vähentää 30 prosenttia maksamistaan palkoista aikaisemman 10 prosentin sijaan. Vähennyksen laajentaminen alentaisi verotuloja arviolta noin 15 milj. eurolla. Muutokset tulisivat voimaan vuoden 2005 alusta.

Veronalaisten ansio- ja pääomatulojen arvioidaan kasvavan noin 3½ % vuonna 2005. Veronalaisista tuloista palkkatulojen osuus on yli 60 %, joten palkkojen ja työllisyyden kehitys on etenkin pidemmällä aikavälillä ratkaisevaa verotulojen kannalta. Palkkatulojen ennustetaan kasvavan noin 4½ % vuonna 2005.

Eduskunta on hyväksynyt lait vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien säännösten uudistamiseksi. Omaehtoisen eläkesäästämisen verotuksessa siirrytään pääomatuloverotukseen ja vähennysjärjestelmää uudistetaan. Vakuutusmaksut vähennetään pääomatuloista. Toissijaisesti vähennys tehdään ansiotulon verosta alijäämähyvityksenä. Eläke verotetaan pääomatulona. Lait tulevat voimaan vuoden 2005 alusta. Lakiin tuloverolain muuttamisesta liittyy useita siirtymäsäännöksiä. Vuodeksi 2005 vanhoille vakuutuksille päätetyn siirtymäajan johdosta vakuutusmaksujen arvioidaan lisääntyvän kolmanneksella ja alentavan tuloveron tuottoa noin 60 milj. eurolla, mistä valtion osuus olisi 38 milj. euroa. Kun vanhat vakuutukset vuonna 2006 siirtyvät pääomatuloverotuksen piiriin ja vähennys kohdistuu siten vain valtiolle tulevaan veroon, verotulojen arvioidaan lisääntyvän 130 milj. eurolla, mistä valtion osuus on 10 milj. euroa.

Tuloarviossa on otettu huomioon vuoden 2005 varallisuusveroasteikkolaki. Varallisuusveroasteikon alarajaa korotetaan 185 000 eurosta 250 000 euroon sekä alarajan ylittävään osaan sovellettavaa varallisuusveroprosenttia alennetaan 0,9 prosentista 0,8 prosenttiin. Muutosten arvioidaan vähentävän varallisuusveron tuottoa yhteensä noin 28 milj. eurolla. Varallisuusverosta vähennetään muusta yhtiöstä kuin listatusta yhtiöstä saadusta yli 90 000 euron pääomatulo-osingosta samana vuonna menevä vero. Tämä huojennus pienentää varallisuusveron tuottoa 21 milj. eurolla.

Tuloarviossa on otettu huomioon yritys- ja pääomaverouudistus. Osinkoverotuksessa yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luovutaan. Yhteisöverokantaa alennetaan 29 prosentista 26 prosenttiin ja pääomatulojen verokantaa 29 prosentista 28 prosenttiin. Rajoitetusti verovelvollisia koskevaa pääomatulojen lähdeveroa alennetaan 28 prosenttiin. Lait tulevat voimaan siten, että alennettuja verokantoja ja osinkoverotusta koskevia muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa.

Eduskunta on hyväksynyt lain eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapautuksesta. Tuki vähentää valtion tuloveron tuottoa vuonna 2005 arviolta vajaalla 10 milj. eurolla.

Yhteisöverokannan alentaminen pienentää yhteisöveron tuottoa laskennallisesti 555 milj. euroa. Yhteisöverokannan alentaminen korvataan kunnille korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta 19,75 prosentista 22,03 prosenttiin. Valtion osuutta alennetaan vastaavasti. Pääomaverokannan alentaminen pienentää tuloveron tuottoa noin 28 milj. euroa. Yksityishenkilöiden saamista pörssiosingoista verotuottoja arvioidaan kertyvän noin 82 milj. euroa vuonna 2005.

Yhteisöiltä on arvioitu kertyvän tuloveroa valtiolle vuonna 2005 noin 3 930 milj. euroa.


2005 talousarvio12 373 000 000
2004 talousarvio12 210 000 000
2003 tilinpäätös11 811 901 257

02. Korkotulojen lähdevero

Momentille arvioidaan kertyvän 175 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu korkotulojen lähdeverosta annettuun lakiin (1550/1992).

Tuloarviossa on otettu huomioon yritys- ja pääomaverouudistus. Korkotulojen lähdeveron verokantaa alennetaan 29 prosentista 28 prosenttiin. Muutoksen arvioidaan alentavan veron tuottoa noin 6 milj. eurolla.


2005 talousarvio175 000 000
2004 talousarvio225 000 000
2003 tilinpäätös216 068 569

03. Perintö- ja lahjavero

Momentille arvioidaan kertyvän 448 800 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu perintö- ja lahjaverolakiin (378/1940).

Tuloarviossa on otettu huomioon laki perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta, joka tuli voimaan 1.7.2004. Sukupolvenvaihdoshuojennuksen laskentaperustetta muutettiin siten, että maatilaan tai muuhun yritykseen kuuluvan varallisuuden arvo alennetaan huojennusta laskettaessa nykyisestä varallisuusverotuksessa noudatettujen perusteiden mukaisesta määrästä 40 prosenttiin siitä. Muutosta sovelletaan takautuvasti myös niihin sukupolvenvaihdoksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut vuoden 2004 aikana ennen lain voimaantuloa. Muutoksen vaikutusta verotuottoon on vaikeata arvioida, koska muutos saattaa merkitä painopisteen siirtymistä verovapaista myyntivoitoista perintö- ja lahjaverolain huojennussäännöksen soveltamiseen. Veromuutoksen voidaan arvioida vähentävän verotuottoa noin 25 milj. euroa vuodessa.


2005 talousarvio448 800 000
2004 talousarvio459 000 000
2003 tilinpäätös411 290 208