Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2015

8.2. AffärsverkenPDF-versio

Staten har två affärsverk, Forststyrelsen och Senatfastigheter. På Senatfastigheter tillämpas lagen om statliga affärsverk (1062/2010). Den upphävda lagen om statliga affärsverk (1185/2002) tillämpas på Forststyrelsen till dess något annat bestäms om Forststyrelsen.

För 2015 har intäktsföringen av Senatfastigheters vinst i statsbudgeten budgeterats till 210 miljoner euro, varav 110 miljoner euro utgörs av intäktsföring från försäljning av egendom enligt det tillväxtpaket som man beslutade om i planen för de offentliga finanserna från våren 2014.

Intäktsföringen av Forststyrelsens vinst i statsbudgeten har budgeterats till 135 miljoner euro, varav målet för den extra intäktsföringen från försäljning av egendom uppgår till 15 miljoner euro.

De statliga affärsverkens verksamhet år 2015

Affärsverk (koncern) Omsättning Räkenskapsperiodens resultat Avkastning på investerat kapital Soliditet Investeringsutgifter Anställda i medeltal
  mn € förändr., % mn € % av omsättningen (%) (%) mn € antal
                 
Senatfastigheter 622,0 3,5 148,0 23,8 4,4 62,0 270 280
(koncern) 629,0 3,6 153,0 24,3 4,4 61,1    
Forststyrelsen 349,6 1,0 121,0 35,0 4,8 99,0 20 1 054
(koncern) 357,7 0 121,4 34,0 4,8 99,0   1 164
Sammanlagt 971,6   269,0       290 1 334

Intäktsföringar och anslag gällande statliga affärsverk år 2015 (mn euro)

Affärsverk Senat-
fastigheter
Forststyrelsen Sammanlagt
       
Intäktsföringar i budgeten      
— borgensavgifter 7,5 - 7,5
— räntor 15,9 - 15,9
— intäktsföring av vinst 210,0 135,0 345,0
— återbetalning av lån 78,5 - 78,5
Sammanlagt 311,9 135,0 446,9
       
Anslag för särskilda uppgifter - 40,5 40,5