Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

7.4. De statliga åtgärdernas konsekvenser för kommunernas statsbidragPDF-versio

I detta avsnitt granskas verkningarna av statens åtgärder i fråga om statsbidrag och kommunernas uppgifter på den kommunala ekonomin och samkommunernas ekonomi från 2014 till 2015. De statliga åtgärderna bedöms ha en sådan sammanlagd effekt på utgifterna, inkomsterna och ändringarna av beskattningsgrunderna att saldot för kommunerna försämras med ca 218 miljoner euro netto 2015. I budgetpropositionen ingår både åtgärder som ökar och åtgärder som minskar kommunernas uppgifter och statsbidrag. I tabellen nedan presenteras de enskilda åtgärderna samt deras effekter på inkomster och utgifter för den kommunala ekonomin.

Som en del av anpassningsåtgärderna inom statsfinanserna minskas statsandelen för kommunal basservice ytterligare. Minskningen är 188 miljoner euro jämfört med 2014 års nivå. Den genomförs genom att statsandelsprocenten sänks med sammanlagt 0,73 procentenheter. Efter denna och övriga ändringar av statsandelsprocenten är statsandelsprocenten för kommunal basservice 25,42 år 2015.

För det ekonomiska stödet för kommunsammanslagningar föreslås 36 miljoner euro, alltså 1 miljon euro mer än året innan. År 2015 genomförs tre sammanslagningar. Det anvisas 1,6 miljoner euro för utredningskostnader för kommunsammanslagningar som ska genomföras fr.o.m. 2015, för genomförandet av kommun- och servicestrukturförändringarna anvisas det 0,6 miljoner euro. Den behovsprövade höjningen av kommunernas statsandel slopas.

Finansieringsansvaret för arbetsmarknadsstödet till personer som fått arbetsmarknadsstöd i över 300 dagar överförs till kommunerna vid ingången av 2015. Detta beräknas öka kommunernas utgifter med 135 miljoner euro med beaktande av vilken inverkan kommunernas aktiveringsåtgärder har.

Verkningarna på den kommunala ekonomin och samkommunernas ekonomi av statens åtgärder i statsbudgeten (inkl. tilläggsbudgetar), mn euro, förändring 2014—20151)

  Utgifter Inkomster Netto
       
1. Ändringar i verksamheten och budgetbeslut      
FM, nedskärning i statsandelarna   -188 -188
FM, verkställande av äldreomsorgslagen 51 28 -24
FM, förändringar i elev- och studerandevården 9 5 -4
FM, reform av socialvårdslagen och utvecklande av barnskyddet 32 16 -16
FM, sparåtgärder inom tandvården för vuxna -3 -1 2
FM, begräsning av den subjektiva rätten till dagvård -24 -6 18
FM, kompensationer för förlorade statsandelar   -2 -2
FM, understöd för kommunsammanslagningar   5 5
FM, utredningar och förhandsutredningar enligt kommunindelningslagen   -2 -2
FM, avdrag motsvarande höjningen av fastighetsskatten   -48 -48
FM, avdrag i anslutning till höjningen av klientavgifterna inom social- och hälsovården   -40 -40
FM, slopandet av den behovsprövade höjningen av kommunernas statsandel   -20 -20
FM/UKM, anläggningsprojekt -21 -21 0
UKM, utveckling av utbildningskvaliteten -9 -9 0
UKM, minskning av gruppstorlekarna -14 -14 0
UKM, besparingar som ska genomföras i gymnasieutbildningen -32 -14 19
UKM, besparingar som ska genomföras i yrkesutbildningen -31 -13 18
UKM, genomförande av samhällsgarantin för unga inom yrkesutbildningen 21 9 -12
UKM, i anknytning till samhällsgarantin för unga slopandet av reserven för dem som saknar utbildning inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen -2 -2 0
UKM, förändring av verksamhetens omfattning när det gäller grundläggande yrkesutbildning -12 -5 7
UKM, i anknytning till samhällsgarantin för unga slopandet av reserven för dem som saknar utbildning inom läroavtalsutbildningen -1 -1 0
UKM, minskning av priset per enhet för gymnasieutbildningen -15 -6 9
UKM, strukturell reform av nätet för anordnare av utbildning på andra stadiet samt revidering av finansieringssystemet -7 -7 0
UKM, minskning av priset per enhet för den grundläggande yrkesutbildningen -25 -10 14
UKM, gymnasieförberedande utbildning för invandrare och personer med främmande modersmål 2 1 -1
UKM, anläggningsprojekt för biblioteket för 100-årsjubileet för Finlands självständighet 4 4 0
UKM, minskning av understöden för den grundläggande yrkesutbildningen -1 -1 0
UKM, omfördelning inom den grundläggande yrkesutbildningen -1 -1 0
UKM, besparing inom det fria bildningsarbetet -6 -6 0
ANM, den regionala garantin att erbjuda arbetslösa möjlighet till arbete frångås -3   3
ANM, ersättning för kostnader för flyktingar och asylsökande 3 3 0
SHM, besparing inom utvecklingsprojekt (Kaste) -13 -10 4
SHM, rättspsykiatriska undersökningar och patientförflyttningar 1 1 0
SHM, besparing inom forskning med stöd av specialstatsandelar -11 -11 0
SHM, ersättningar för specialstatsandelen för utbildning -13 -13 0
SHM, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 8 8 0
SHM, ändringar i det grundläggande utkomststödet -28 -14 14
SHM, skyddshemmen överförs till staten -8 -4 4
SHM, statlig ersättning för läkarhelikopterverksamheten   -4 -4
SHM, överföring till kommunerna av finansieringsansvaret för arbetsmarknadsstödet till personer som fått arbetsmarknadsstöd i över 300 dagar 135   -135
Sammanlagt -14 -395 -381
       
2. Ändringar i beskattning och avgifter      
Kompensation i form av statsandelar till följd av ändringar i inkomstskattegrunderna (131 miljoner euro)   0 0
Höjning av fastighetsskattesatsernas övre och undre gränser   48 48
Höjning av klientavgifterna inom social- och hälsovården   40 40
Höjning av kommunernas utdelning av samfundsskatten till följd av överföringen av ansvaret för finansieringen av arbetsmarknadsstödet   75 75
Sammanlagt   163 163
       
Verkningarna av statens åtgärder sammanlagt -14 -232 -218

1) Statsbudgeten har även sådana indirekta verkningar på den kommunala ekonomin som inte har beaktats i denna tabell. I tabellen har talen avrundats till närmaste hela miljon euro.

Social- och hälsovårdstjänster

Reformen av socialvårdslagen och ändringen av barnskyddslagen ökar kommunernas utgifter med sammanlagt ca 32 miljoner euro och statsandelen med 16 miljoner euro. Reformen stöder särskilt utvecklandet av tjänster för barn, unga och familjer i enlighet med regeringsprogrammet.

Skyddshemsverksamheten överförs till staten och verksamheten koncentreras till en nationell myndighet, till vilken ett statsunderstöd på 8 miljoner euro riktas. I anslutning till överföringen minskas statsandelen för kommunal basservice med 4 miljoner euro.

Inom tandvården för vuxna förlängs kontrollintervallerna till minst två år. Till följd av åtgärden minskas statsandelarna med 0,9 miljoner euro.

År 2015 finns det för kommunernas och samkommunernas utvecklingsprojekt som genomför åtgärder enligt det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovård (Kaste) ett anslag på 2 miljoner euro. Den statliga ersättningen till enheterna inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning minskar med 13 miljoner euro 2015. Den statliga ersättningen till enheterna inom hälso- och sjukvården för forskningsverksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård minskar med 11 miljoner euro.

År 2015 påverkas kommunernas utgifter och statsandelar inte bara av nya beslut och lagförslag, utan också av den fortsatta verkställigheten av den s.k. äldreomsorgslagen och lagen om elev- och studerandevård. Verkställigheten av äldreomsorgslagen ökar statens utgifter med 51 miljoner euro 2015 och statsandelen med 28 miljoner euro. Verkställigheten av lagen om elev- och studerandevård ökar kommunernas utgifter med ca 9 miljoner euro och statsandelen med 4,7 miljoner euro.

Dagvård samt förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Den subjektiva rätten till dagvård begränsas till halvdagsvård när en förälder är hemma på grund av moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller vårdledighet eller med hjälp av stöd för hemvård på ett sätt som beaktar sociala skäl. Ändringen minskar statsandelarna med 6 miljoner euro och kommunernas utgifter med 24 miljoner euro 2015.

Stärkandet av språkkunskaperna understöds genom att språkbadsverksamheten utvidgas och för det anvisas 3 miljoner euro. Som en del av utvecklandet av den allmänbildande utbildningen understöds stöd för lärande och välmående bland elever som omfattas av intensifierat och särskilt stöd för grundläggande utbildning som en del av den allmänbildande utbildningen samt understöds åtgärder för att förebygga avhopp från skolan. För dessa ändamål ökas statsunderstöden med 27,3 miljoner euro. Inom den grundläggande utbildningen görs, bl.a. i understöden för att förbättra kvaliteten på utbildning, minska undervisningsgruppernas storlek och stärka jämlikheten inom utbildningen, en besparing på ca 40 miljoner euro, så i sin helhet minskar statsunderstöden till den allmänbildande utbildningen med 9,4 miljoner euro. Kommunernas andel av detta beräknas vara 9 miljoner euro.

Som en del av statsandelsreformen faller statsunderstöden för nya anläggningsprojekt inom den allmänbildande utbildningen bort. Därför överförs statsunderstöden för anläggningsprojekt som gäller läroanstalter från undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, 42,1 miljoner euro, fr.o.m. 2015 till momentet statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen. Som en del av anpassningsåtgärderna inom statsfinanserna riktas till läroanstalternas reparationsunderstöd dessutom en besparing på 12,1 miljoner euro 2015. För betalning av sådana retroaktivt finansierade statsunderstöd som beviljats före 2015 för anläggningsprojekt beräknas det användas 30 miljoner euro.

Utbildning på andra stadiet

Till utbildning som ska förbereda invandrare och studerande med främmande modersmål för gymnasieutbildning riktas statsandelar till ett belopp av 1,1 miljoner euro mer än 2014.

Sparåtgärderna omfattar även utbildningen på andra stadiet. Det genomsnittliga priset per enhet för gymnasieutbildning sjunker. Det genomsnittliga priset per enhet för grundläggande yrkesutbildning sjunker med 2,8 %, men däremot stiger det med 1,5 % till följd av förändringar i verksamhetens omfattning och art samt en indexhöjning. Dessutom genomförs en del av nedskärningarna i finansieringen av yrkesutbildningen genom att antalet studerande och bidragen skärs ned.

Reformen av finansieringssystemet för och nätet av utbildningsanordnare inom utbildningen på andra stadiet inleds 2015. Målet är att med beaktande av befolkningsutvecklingen stärka serviceförmågan och samarbetet inom utbildningen samt utforma ett livskraftigt och fungerande nätverk av utbildningsanordnare. Till följd av reformen beräknas statsbidragen minska med ca 7 miljoner euro 2015. Finansieringssystemet för den yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildningen och för gymnasieutbildningen revideras så att finansieringen i första hand baserar sig på prestationer och resultat, inte på studietiden.

Samhällsgarantin för unga

För främjande av ungas läroavtalsutbildning föreslås 13 miljoner euro för 2015. Utöver samhällsgarantin för unga föreslås inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 47 miljoner euro för åtgärder för att minska den reserv av unga vuxna som blivit utan utbildning (kompetensprogrammet för unga vuxna). Till verkstadsverksamheten för unga och det uppsökande ungdomsarbetet riktas 27 miljoner euro 2014, tippningsvinstmedlen inbegripet.