Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

7.3. Kommunernas statsbidragPDF-versio

Kommunernas statsbidrag minskar

Kommunernas statsbidrag, som omfattas av granskningen av basservicebudgeten, uppgår 2015 till sammanlagt 9,9 miljarder euro. För de kalkylerade statsandelarna föreslås sammanlagt 9,0 miljarder euro och för övriga statsunderstöd 0,9 miljarder euro. Statsbidragen minskar 2015 med sammanlagt 0,5 miljarder euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2014. De viktigaste faktorer som minskar statsbidragen är nedskärningen i statsandelarna för kommunal basservice med 188 miljoner euro, överföringar som hänför sig till reformen av finansieringen av yrkeshögskolorna och nedskärningar i flera statsunderstöd enligt prövning.

Statsbidrag för kommuner och samkommuner som omfattas av basservicebudgeten 2013—2015 i statsbudgeten (mn euro) och förändring 2014—2015 (%)

  2013
budgeterat1)
2014
budgeterat1)
2015
budgetprop.
2014—2015,
%
         
Kalkylerade statsandelar jämte utjämningsposter inom statsandelssystemet2)        
FM 8 677 8 613 8 441 -2,0
UKM 979 789 554 -29,8
— därav samkommunerna 1 390 1 270 891 -29,8
Kalkylerade statsandelar sammanlagt 9 657 9 401 8 995 -4,3
         
Övriga statsunderstöd i granskningen av basservicebudgeten        
FM, understöd för kommunsammanslagningar 67 35 36 2,8
FM, genomförande av förändringar i kommun- och servicestrukturen   1 1 0,0
UKM, understöd enligt prövning 146 165 138 -16,7
UKM, idrottsverksamhet och ungdomsarbete 27 27 27 0,3
UKM, anläggningsprojekt3) 98 62 5 -92,7
ANM, lönesubvention till kommuner och försök med att minska långtidsarbetslösheten 87 90 83 -7,8
ANM, ersättning för kostnader för flyktingar och asylsökande 95 93 95 2,2
SHM, statsunderstöd för verkställigheten av äldreomsorgslagen 6 0 0 0,0
SHM, rättspsykiatriska undersökningar och patientförflyttningar 11 13 14 6,8
SHM, forskning enligt hälso- och sjukvårdslagen (specialstatsandel) 31 31 20 -36,1
SHM, läkar- och tandläkarutbildning (specialstatsandel) 110 110 97 -12,1
SHM, utvecklingsprojekt (Kaste) 18 12 2 -82,6
SHM, reparationsprojekt 15 0 0 0,0
SHM, grundläggande utkomststöd 345 330 314 -4,9
SHM, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 26 26 34 28,4
Övriga statsunderstöd i granskningen av basservicebudgeten sammanlagt 1 083 996 865 -13,1
SHM, statlig ersättning för läkarhelikopterverksamheten 26 33 29 -11,6
         
Statsbidrag i granskningen av basservicebudgeten sammanlagt 10 766 10 430 9 889 -5,2

1) Budgeten och tilläggsbudgetarna

2) Ansvaret för finansieringen av yrkeshögskolorna överförs till staten vid ingången av 2015 och de omfattas inte längre av granskningen av basservicebudgeten. Överföringarna som hänför sig till finansieringsreformen och bortfallet av yrkeshögskolorna ur granskningen leder till att 2014 och 2015 års nivåer på statsandelarna inte är helt jämförbara.

3) Som en del av statsandelsreformen faller statsunderstöden för anläggningsprojekt inom den allmänbildande utbildningen bort. Av denna anledning överförs finansieringsandelen för dessa 2015 till momentet statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen.

Förändringar i kostnadsnivån samt i folkmängden och åldersstrukturen och deras effekter på statsandelen

År 2015 är indexhöjningen av statsandelarna för kommunal basservice 0,6 %. Det förutspås att ändringen av prisindexet för basservice är 1,1 % år 2015. Dessutom beaktas i indexhöjningen skillnaden mellan den faktiska förändringen i prisindex för basservice 2013 och den uppskattning som använts i budgetpropositionen, dvs. -0,6 procentenheter. Indexhöjningen ökar statsandelen för kommunal basservice med 43 miljoner euro.

Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde är indexhöjningen av statsandelarna 1,1 %. I höjningen beaktas inte skillnaden mellan den faktiska förändringen och den uppskattning som använts i budgetpropositionen, eftersom det av besparingsskäl inte gjordes några indexhöjningar i förvaltningsområdets statsandelar 2013. Höjningen ökar statsandelarna med ca 19 miljoner euro, och kommunernas andel av detta beräknas vara 12 miljoner euro. Den finansiering enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet som beviljas för grundläggande utbildning knyts till grunddelen för den nya riksomfattande hemkommunsersättningen.

De kalkylerade statsandelarna påverkas också av förändringar i åldersstrukturen och folkmängden och de övriga beräkningsfaktorerna. De kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovården ökar med 236 miljoner euro 2015 till följd av förändringar i befolknings- och åldersstrukturen. Detta leder till en ökning av statsandelarna med ca 60 miljoner euro.