Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

7.2. Effekten på den kommunala ekonomin av ändringar av beskattningsgrundernaPDF-versio

Kommunalskatt

I beskattningen av förvärvsinkomster skärps progressionen genom att beskattningen i de allra lägsta inkomstnivåerna sänks, medan beskattningen i de högsta inkomstnivåerna höjs. Maximibeloppet av grundavdraget vid kommunalbeskattningen höjs med 40 euro och avdragets minskningsprocent sänks. Arbetsinkomstavdragets högsta belopp höjs med 15 euro, likaså höjs inflödesprocenten och minskningsprocenten. De tre lägsta inkomstgränserna i statens progressiva inkomstskatteskala höjs med 1,7 %, vilket också påverkar kommunernas skatteinkomster.

För att stödja barnfamiljernas ekonomiska situation riktas ett tidsbestämt barnavdrag till föräldrar med små och medelstora inkomster. Den sänkande effekt som barnavdraget har på skatteintäkterna drabbar i huvudsak kommunalskatten. Dessutom lindras beskattningen av pensionstagare genom en höjning av pensionsinkomstavdraget i kommunalbeskattningen.

Kommunernas skatteinkomster ökar av ändringarna i ränteavdraget på bostadslån och i avdraget för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Rätten till ränteavdrag på bostadslån begränsas med 5 procentenheter 2015 utöver det som tidigare beslutats. Rätten till avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen begränsas så att självrisken för utgifterna höjs med 150 euro.

Nedanstående tabell innehåller en uppskattning av hur de ändringar av beskattningsgrunderna som nämns ovan påverkar intäkterna från kommunalskatten.

Effekterna på kommunernas skatteinkomster 2015 av de ändringar av beskattningsgrunderna som hänför sig till budgetpropositionen

  Mn euro
   
Höjning av pensionsinkomstavdraget i kommunalbeskattningen -61
Införande av barnavdraget -38
Höjning av grundavdraget -39
Höjning av arbetsinkomstavdraget -38
Justering av den progressiva inkomstskatteskalans tre lägsta inkomstgränser -18
Höjning av självrisken för resekostnadsavdraget 28
Ytterligare begränsning av ränteavdraget för bostadslån till 65 % 10
Sammanlagt -156

Kommunernas skatteinkomster påverkas också av ändringar som det har beslutats om tidigare (ränteavdraget för studielån upphör, beskattningen av vinstutdelning ändras, ränteavdraget för bostadslån begränsas och lagen om källskatt för löntagare från utlandet). Det sammanlagda nettovärdet av de nya och de redan tidigare beslutade åtgärderna beräknas minska intäkterna från kommunalskatten med ca 131 miljoner euro år 2015. Kommunerna kompenseras för detta under momentet för statsandelar för kommunal basservice.

Samfundsskatt

Rätten för företag att göra ett avdrag på 50 % för representationsutgifter återinförs vid ingången av 2015. Dessutom avskaffas skattefriheten för filmproducenternas produktionsstöd. Förändringen i fråga om representationsutgifter minskar intäkterna från samfundsskatten, medan avskaffandet av skattefriheten för filmproducenternas produktionsstöd ökar intäkterna. Stabilitetsavgiften, som ersätter bankskatten, är avdragsgill i företagsbeskattningen, vilket minskar intäkterna från samfundsskatten. De förändringar i kommunernas intäkter från samfundsskatten som dessa föranleder får kommunerna kompensation för genom att utdelningen av samfundsskatten ändras.

I enlighet med tidigare beslut ska de temporärt förhöjda avskrivningar som gäller FoU-avdrag och industriinvesteringar återtas för skatteåret 2015.

Fastighetsskatt

De i lag föreskrivna variationsintervallen för den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen och skatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende höjs 2015. De övre och undre gränserna för den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen höjs med 0,2 procentenheter, så att det nya variationsintervallet är 0,80—1,55 %. De övre och undre gränserna för skatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende höjs med 0,05 procentenheter, så att det nya variationsintervallet är 0,37—0,80 %. De kommuner där fastighetsskatteprocentsatsen har varit lägre än de nya undre gränserna, blir således tvungna att höja sina skattesatser. Höjningarna av variationsintervallen för fastighetsskatteprocentsatserna beräknas öka kommunernas intäkter från fastighetsskatter med sammanlagt 48 miljoner euro, inbegripet ökningen av skatteinkomster i de kommuner som höjer skattesatserna enligt de nya övre gränserna. Ett belopp motsvarande ökningen av skatteinkomsterna dras av från statsandelen för kommunal basservice i förhållande till ökningen av skatteinkomsterna.