Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2015

6.1. Utveckling av verksamhetssätten, strukturerna och processerna inom förvaltningenPDF-versio

Statens centralförvaltning

Det viktigaste målet för reformen av centralförvaltningen är att stärka genomförandet av regeringsprogrammet och regeringens strategiska synsätt och de samhälleliga verkningarna av genomförandet. Avsikten är att statsrådet ska bli en verksamhetsmässig och ekonomiskt mer enhetlig strukturell helhet. Arbetet går ut på att utveckla övergripande styrsystem i syfte att förbättra den samhälleliga effektiviteten.

Genom utvecklingen av ämbetsverksstrukturen inom centralförvaltningen eftersträvas lösningar för att minska överlappande arbete och för att användningen av statens resurser ska vara så effektiv som möjligt.

Statens resultatstyrningssystem reformeras fortsättningsvis genom att de utstakade åtgärderna för utvecklingsprojektet för resultatstyrningen genomförs. Resultatstyrningen utvecklas utifrån dessa riktlinjer så att den blir mer strategisk och mer förvaltningsövergripande samt enhetligare och lättare. Resultatstyrningsprocessen utvecklas också till en flerårig process. Dessutom tas en gemensam bedömningsskala för utvärdering av resultaten fram och fastställandet av gemensamma mål utvecklas vidare. Ämbetsverkens ställning riktas särskild uppmärksamhet i samband med reformen.

Utveckling av kundservicen inom den offentliga förvaltningen

Statens och kommunernas besökskundtjänst pilottestas vid gemensamma kundbetjäningsställen 2014—2015. I anslutning till kundservicen pågår ett distansserviceprojekt som en del av SADe-projektet. År 2015 är målet för projektet att erbjuda medborgarna fler distansserviceförbindelser från samserviceställena till myndigheterna. Dessutom främjar projektet möjligheten att ta i bruk distansservice för hemmabruk.

Reformen av statens ekonomi- och personalförvaltning

Målet är att 2015 främja resultaten och produktiviteten inom ekonomi- och personalförvaltningen genom att den andra fasen av genomförandet av informationssystemet Kieku fortsätts i enlighet med den fastställda tidsplanen samt genom att vidta utvecklingsåtgärder som identifierats. Kieku är ett omfattande projekt som finansieras centraliserat och som gäller en omfattande reformering av ekonomi- och personalförvaltningen. Den gemensamma verksamhetsmodellen omfattar processerna, datastrukturen och förenhetligandet av användningen av servicen vid servicecentren samt ett övergripande informationssystem som stöder ovannämnda funktioner. Genomförandet av projekten för ibruktagandet organiseras av Statskontoret och sker i samarbete med Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet), ministerierna och ämbetsverken. Ministerierna säkerställer genom sin styrning att systemet tas i bruk inom den fastslagna tidsplanen och med undvikande av skräddarsydda lösningar.

Utvecklandet av statens ekonomi- och personalförvaltning inbegriper bl.a. satsningar på genomförandet av statens ekonomiförvaltningsstrategi, såsom nyttiggörande av resultaten av Statskontorets utvecklingsprojekt "Från upphandling till betalning" och en ökning av antalet orderbaserade fakturor. Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning och Statskontoret verkar i samband med reformen av statens ekonomi- och personalförvaltning i samarbete med ämbetsverken och inrättningarna i roller och uppgifter som ytterligare ska preciseras. Målet är att statliga aktörer handlar i enlighet med gemensamma processer och en tydlig arbetsfördelning. Ministerierna styr sina förvaltningsområden så att ekonomi- och personalförvaltningens uppgifter överförs till servicecentret för att de fördelar som eftersträvas med verksamhetsmodellen ska uppnås och användningen av gemensamma informationssystem och produktiviteten i processerna ska öka. Utvecklingen av kompetensen inom ekonomi- och personalförvaltningen och smidigt fungerande och användarvänliga it-system fortgår.

En effektivare användning av statens lokaler

Besparingen på 10 miljoner euro enligt regeringsprogrammet genom effektivisering av användningen av statens lokaler fram till 2015 uppnås till fullt belopp. Användningen av lokaler effektiviseras ytterligare så att den motsvarar de förändrade arbetssätten och medborgarnas ökade användning av elektroniska tjänster. Enligt planen för de offentliga finanserna för 2015—2018 görs i ämbetsverkens omkostnadsanslag årligen ett kalkylerat tillägg som motsvarar indexhöjningarna i utgifterna för lokaler. Det sammanlagda beloppet av tilläggen minskas från omkostnadsanslagen i förhållande till deras belopp.

Utveckling av statsägda markområden och främjande av bostadspolitiken

Utvecklingen av statens markområden och markpolitiken genomförs i enlighet med statens fastighetsstrategi. Den samarbetsgrupp för statliga markägare som finansministeriet har inrättat har som mål att samordna åtgärderna vid de organisationer som äger och förvaltar statens fastighetsegendom samt att intensifiera kontakten och främja att målen för regeringens bostadspolitiska program uppnås särskilt i Helsingforsregionen. Senatfastigheter fortsätter att främja möjligheterna att utnyttja bostadsproduktionen på statens markområden.

Utveckling av statens upphandling

Statens upphandlingsfunktion utvecklas genom ett utvecklingsprojekt som genomförs i samarbete mellan de centrala statliga upphandlingsorganisationerna och Hansel Ab. Genom utvecklingsprojektet stöds utvecklingen av styrningen, planeringen, uppföljningen, utarbetandet av anvisningar, avtalshanteringen och kompetensen inom upphandlingsfunktionen. Målet är dessutom att i ännu större omfattning än tidigare utnyttja elektroniska förfaranden särskilt i anslutning till orderhantering och avtalshantering. Målet är att höja kapacitetsutnyttjandet i fråga om samordnade upphandlingsavtal till mer än 80 procent så att volymen av de upphandlingar som görs enligt dem överstiger 700 miljoner euro per år. Detta kan förutsätta att den samordnade upphandlingen utvidgas till att omfatta nya varu- och tjänsteområden. När det gäller enhetliga förfaranden fortgår styrningen av statens upphandlingsfunktion bl.a. genom att statens upphandlingshandbok uppdateras och tillämpningen av gemensamma avtalsvillkor (JYSE) främjas. Delegationen för statens upphandling följer hur utvecklingen av upphandlingsfunktionen framskrider och hur koncernmålen uppnås.

Regionförvaltningen

Regionförvaltningen utvecklas i enlighet med riktlinjerna i redogörelsen till riksdagen om verkställandet och utfallet av regionförvaltningsreformen samt riksdagens svar på redogörelsen. Vid ingången av 2015 samordnas regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralernas förvaltningsuppgifter till riksomfattande funktioner samt lagstiftningsändringar och andra ändringar görs i syfte att förtydliga och förenkla regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas styrsystem.